Našim cieľom je Vaša spokojnosť

ŠTATÚT SÚŤAŽE
Našim cieľom je Vaša spokojnosť
(ďalej len „Štatút“)

I.
Predmet a účel štatútu

Predmetom tohto Štatútu je úprava súťažných podmienok, za ktorých sa môže oprávnená osoba podľa článku V. tohto Štatútu stať výhercom cien uvedených v článku VII. tohto Štatútu.


II.
Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je ING Tatry - Sympatia, d.d.s. , a.s., so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35976853, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3799/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“).


III.
Cieľ súťaže

Cieľ súťaže: Aktualizácia dát klientov DDS a zároveň prieskum v oblasti poskytovania finančných služieb klientom DDS.

 

IV.
Termín konania súťaže

Súťaž bude prebiehať v termíne od 23.2.2009 do 31.03. 2009.

V.

Účastníci súťaže

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže sú fyzické osoby, ktoré súčasne spĺňajú nasledovné podmienky:

sú klientmi Vyhlasovateľa a spolu s ročným výpisom DDS z účtu zasielaným vo februári 2009 obdržali návratku s možnosťou aktualizácie kontaktných údajov a uvedenia informácií o preferenciách v oblasti poskytovania finančných služieb.

VI.
Podmienky súťaže

Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý na adresu Vyhlasovateľa zašle podpísanú návratku s kompletne vyplnenými kontaktnými údajmi a  dotazníkom najneskôr do 31. 3. 2009 (rozhoduje dátum pečiatky na obálke).

 

VII.

Ceny

Hlavná cena súťaže:

Vstupenky pre 2 (slovom: dve) osoby na Veľkú cenu F1 Hungaroring v hodnote 800,- EUR (slovom: osemsto eur)

 

VIII.
Výhercovia

Výhercom súťaže sa stane 1 vyžrebovaný účastník súťaže, ktorí splní podmienky uvedené v článkoch V. a VI. tohto Štatútu (ďalej len „Výherca“) pre  zaradenie do žrebovania.

 

IX.
Žrebovanie

Žrebovanie Výhercu a náhradníka sa uskutoční v termíne:

16.4. 2009

v priestoroch spoločnosti ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., na Trnavskej ceste 50/B v Bratislave za prítomnosti notára za účelom osvedčenia výsledkov žrebovania.

X.
Oznámenie výsledkov súťaže

Oznámenie výsledkov súťaže bude zverejnené na internetových stránkach www.ing.sk a telefonicky oznámené Výhercovi v týždni nasledujúcom po žrebovaní.

 

XI.
Miesto a čas odovzdania cien


1. V niektorý z dvoch pracovných dní bezprostredne nasledujúcich po žrebovaní bude Vyhlasovateľ kontaktovať Výhercu telefonicky na telefónnom čísle uvedenom Výhercom na návratke. V prípade neúspešného telefonického kontaktovania Výhercu Vyhlasovateľom, Vyhlasovateľ zopakuje kontaktovanie ešte
dvakrát v priebehu príslušného pracovného dňa. V prípade, že takto opakovaný pokus o telefonický kontakt s Výhercom je neúspešný, zaniká nárok Výhercu na získanie ceny a cena bude odovzdaná určenému náhradníkovi. Nárok Výhercu na získanie ceny zaniká a cena bude odovzdaná určenému náhradníkovi aj v prípade, ak Výherca počas telefonického oznámenia ceny Vyhlasovateľom cenu odmietne.

2. Výherca a Vyhlasovateľ sa dohodnú na spôsobe odovzdania ceny počas telefonického oznámenia ceny. Výherca si však musí cenu vyzdvihnúť najneskôr dňa 15. mája 2009 do 15.00 hod., na adrese Vyhlasovateľa uvedenej v čl. II tohto Štatútu.. Ak sa nepodarí cenu Výhercovi doručiť a/alebo si Výherca nevyzdvihne cenu počas vyššie uvedenej lehoty, alebo Výherca odmietne prevzatie ceny pri doručení, alebo cenu vráti Vyhlasovateľovi, zaniká jeho nárok na získanie tejto ceny a cena prepadá v prospech Vyhlasovateľa bez toho, aby Výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Vyhlasovateľa.

3. Výmena ceny za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená.

4. Výherca má povinnosť zdaniť Cenu podľa platných právnych predpisov platných a účinných v čase odovzdania ceny v súlade s § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení (ďalej iba „ ZDP“). Výherca je povinný podať daňové priznanie, keďže sa naňho nevzťahuje ustanovenie § 32 ods. 4 ZDP.

5. Vyhlasovateľ nezodpovedá za stratu, nedoručenie alebo omeškanie s doručením výhry poskytovateľom poštových, kuriérskych alebo iných prepravných služieb.

6. Ustanovenie tohto článku sa použije rovnako aj v prípade, ak je cena odovzdávaná náhradníkovi.

XII.
Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia tohto Štatútu sa stávajú účinné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.ing.sk

2. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto Štatútu.

3. V prípade rozporu niektorých ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením Vyhlasovateľa vo všetkých prípadoch týkajúcich sa tejto súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto Štatútu.

4. Ustanovenia tohto Štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany Vyhlasovateľa jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom podľa bodu 1. tohto článku.
5. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u Vyhlasovateľa.

6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia Výhercu alebo odovzdania ceny.

V Bratislave dňa 20.2.2009

ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
PhDr. Viktor Kouřil
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014