Našim cieľom je Vaša spokojnosť

ŠTATÚT SÚŤAŽE
Našim cieľom je Vaša spokojnosť
(ďalej len „Štatút“)

I.
Predmet a účel štatútu

Predmetom tohto Štatútu je úprava súťažných podmienok, za ktorých sa môže oprávnená osoba podľa článku V. tohto Štatútu stať výhercom cien uvedených v článku VII. tohto Štatútu.


II.
Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je ING Tatry - Sympatia, d.d.s. , a.s., so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35976853, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3799/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“).


III.
Cieľ súťaže

Cieľ súťaže: Aktualizácia dát klientov DDS a zároveň prieskum v oblasti poskytovania finančných služieb klientom DDS.

 

IV.
Termín konania súťaže

Súťaž bude prebiehať v termíne od 23.2.2009 do 31.03. 2009.

V.

Účastníci súťaže

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže sú fyzické osoby, ktoré súčasne spĺňajú nasledovné podmienky:

sú klientmi Vyhlasovateľa a spolu s ročným výpisom DDS z účtu zasielaným vo februári 2009 obdržali návratku s možnosťou aktualizácie kontaktných údajov a uvedenia informácií o preferenciách v oblasti poskytovania finančných služieb.

VI.
Podmienky súťaže

Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý na adresu Vyhlasovateľa zašle podpísanú návratku s kompletne vyplnenými kontaktnými údajmi a  dotazníkom najneskôr do 31. 3. 2009 (rozhoduje dátum pečiatky na obálke).

 

VII.

Ceny

Hlavná cena súťaže:

Vstupenky pre 2 (slovom: dve) osoby na Veľkú cenu F1 Hungaroring v hodnote 800,- EUR (slovom: osemsto eur)

 

VIII.
Výhercovia

Výhercom súťaže sa stane 1 vyžrebovaný účastník súťaže, ktorí splní podmienky uvedené v článkoch V. a VI. tohto Štatútu (ďalej len „Výherca“) pre  zaradenie do žrebovania.

 

IX.
Žrebovanie

Žrebovanie Výhercu a náhradníka sa uskutoční v termíne:

16.4. 2009

v priestoroch spoločnosti ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., na Trnavskej ceste 50/B v Bratislave za prítomnosti notára za účelom osvedčenia výsledkov žrebovania.

X.
Oznámenie výsledkov súťaže

Oznámenie výsledkov súťaže bude zverejnené na internetových stránkach www.ing.sk a telefonicky oznámené Výhercovi v týždni nasledujúcom po žrebovaní.

 

XI.
Miesto a čas odovzdania cien


1. V niektorý z dvoch pracovných dní bezprostredne nasledujúcich po žrebovaní bude Vyhlasovateľ kontaktovať Výhercu telefonicky na telefónnom čísle uvedenom Výhercom na návratke. V prípade neúspešného telefonického kontaktovania Výhercu Vyhlasovateľom, Vyhlasovateľ zopakuje kontaktovanie ešte
dvakrát v priebehu príslušného pracovného dňa. V prípade, že takto opakovaný pokus o telefonický kontakt s Výhercom je neúspešný, zaniká nárok Výhercu na získanie ceny a cena bude odovzdaná určenému náhradníkovi. Nárok Výhercu na získanie ceny zaniká a cena bude odovzdaná určenému náhradníkovi aj v prípade, ak Výherca počas telefonického oznámenia ceny Vyhlasovateľom cenu odmietne.

2. Výherca a Vyhlasovateľ sa dohodnú na spôsobe odovzdania ceny počas telefonického oznámenia ceny. Výherca si však musí cenu vyzdvihnúť najneskôr dňa 15. mája 2009 do 15.00 hod., na adrese Vyhlasovateľa uvedenej v čl. II tohto Štatútu.. Ak sa nepodarí cenu Výhercovi doručiť a/alebo si Výherca nevyzdvihne cenu počas vyššie uvedenej lehoty, alebo Výherca odmietne prevzatie ceny pri doručení, alebo cenu vráti Vyhlasovateľovi, zaniká jeho nárok na získanie tejto ceny a cena prepadá v prospech Vyhlasovateľa bez toho, aby Výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Vyhlasovateľa.

3. Výmena ceny za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená.

4. Výherca má povinnosť zdaniť Cenu podľa platných právnych predpisov platných a účinných v čase odovzdania ceny v súlade s § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov, v platnom znení (ďalej iba „ ZDP“). Výherca je povinný podať daňové priznanie, keďže sa naňho nevzťahuje ustanovenie § 32 ods. 4 ZDP.

5. Vyhlasovateľ nezodpovedá za stratu, nedoručenie alebo omeškanie s doručením výhry poskytovateľom poštových, kuriérskych alebo iných prepravných služieb.

6. Ustanovenie tohto článku sa použije rovnako aj v prípade, ak je cena odovzdávaná náhradníkovi.

XII.
Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia tohto Štatútu sa stávajú účinné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.ing.sk

2. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto Štatútu.

3. V prípade rozporu niektorých ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením Vyhlasovateľa vo všetkých prípadoch týkajúcich sa tejto súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto Štatútu.

4. Ustanovenia tohto Štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany Vyhlasovateľa jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom podľa bodu 1. tohto článku.
5. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u Vyhlasovateľa.

6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia Výhercu alebo odovzdania ceny.

V Bratislave dňa 20.2.2009

ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
PhDr. Viktor Kouřil
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ