NN DDS je prvá dôchodková inštitúcia v regióne V4, ktorá umožňuje klientom prevod dôchodkových práv zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensko

Patríte medzi ľudí, ktorí opustili Spojené kráľovstvo, aby sa natrvalo usadili u nás? Sporili ste si vo Spojenom kráľovstve na dôchodok a chcete svoje doterajšie úspory zlúčiť s dobrovoľnými dôchodkovými úsporami na Slovensku? V takom prípade vás bude táto správa zaujímať!

Doplnková dôchodková spoločnosť NN Tatry – Sympatia vám pomôže sprocesovať prevod nasporenej sumy v Spojenom kráľovstve a pokračovať v dobrovoľnom dôchodkovom sporení na slovenskom trhu so všetkými doteraz nasporenými finančnými prostriedkami.
Vďaka tejto možnosti a asistencii zo strany NN DDS sa klienti vyhnú zložitým procesom žiadania o dávky v Spojenom kráľovstve a poberania dávok cezhranične, čo by mohlo znamenať viaceré komplikácie aj v daňovej oblasti.

Aby však slovenská DDS mohla pomáhať klientom so spomínaným prevodom a plnohodnotne prebrať správu ich dôchodkových úspor, musela požiadať Britský daňový a colný úrad o registráciu v zozname QROPS. NN Tatry – Sympatia tak urobila ešte v októbri 2020 a v máji tohto roku získala kladné rozhodnutie o zaradení do zoznamu a pridelení tzv. QROPS čísla. Toto číslo označuje kvalifikované inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia zriadené mimo Spojené kráľovstvo, do ktorých si klienti britských súkromných dôchodkových schém (v rámci systému tzv. workplace pensions) môžu prevádzať svoje dôchodkové práva/úspory.

NN Tatry – Sympatia je tak úplne prvá dôchodková inštitúcia na Slovensku aj v regióne V4, ktorej klienti môžu požiadať o prevod svojich dôchodkových úspor zo Spojeného kráľovstva na Slovensko. Podmienkou je trvalé bydlisko na území SR a uzatvorenie zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení s NN Tatry – Sympatia.

„Naším hlavným cieľom je umožniť klientom, ktorí v minulosti žili a pracovali v Spojenom kráľovstve, poberať v budúcnosti jednu spoločnú doplnkovú dôchodkovú dávku v rámci jedného dôchodkového systému. Týmto krokom sme reagovali na množstvo podnetov od samotných klientov, ktorí k nám prichádzajú z UK a chcú si preniesť dôchodkové úspory na Slovensko. Veľmi nás teší, že sa nám podarilo naplniť túto ambíciu a dokážeme vyhovieť potrebám našich klientov,“ vysvetľuje Martin Višňovský, člen predstavenstva NN Tatry - Sympatia.

Proces prevodu nasporených prostriedkov z jednej krajiny do druhej je síce administratívne náročnejší a klient musí komunikovať s britskou spoločnosťou sám, no doplnková dôchodková spoločnosť NN Tatry – Sympatia poskytuje svojim klientom a záujemcom o cezhraničný prevod maximálnu asistenciu a podporu.
Viac informácií na https://tatrysympatia.nn.sk/prevody-dochodkovych-uspor-uk/