V treťom štvrťroku vykázalo ING základný čistý zisk vo výške 1,043 miliardy Eur

V treťom štvrťroku vykázalo ING základný čistý zisk vo výške 1,043 miliardy € / 31,421 miliardy SKK

Čistý zisk sa v treťom štvrťroku zvýšil na 1,043 miliardy € / 31,421 miliardy SKK oproti zisku 727 miliónov € / 21 901 miliónov SKK v treťom štvrťroku roku 2009 a znížil sa v porovnaní s 1,202 miliardy € / 36,211 miliardy SKK v druhom štvrťroku roku 2010

 • Čistý zisk vo výške 371 miliónov € / 11 176 miliónov SKK bol ovplyvnený odpismi nehmotného majetku (goodwill) v USA Poisťovni 
 • Čistý zisk na akciu dosiahol 10 eurocentov na akciu, bez započítania goodwillu by dosiahol 23 eurocentov na akciu 
 • Vlastný kapitál sa zvýšil o 0,9 miliardy € / 27,1 miliardy SKK na celkových 42,5 miliardy € / 1 280,3 miliardy SKK, čo predstavuje návratnosť vlastného kapitálu vo výške 11,1 % za deväť mesiacov roku 2010 
 • Celkový čistý zisk za deväť mesiacov roku 2010 narástol na 3,262 miliardy € / 98,271 miliardy SKK v porovnaní so ziskom 706 miliónov € / 21 268 miliónov SKK za rovnaké obdobie roku 2009

Banka vykázala silný nárast zisku pred zdanením na 1,513 miliardy € / 45,580 miliardy SKK v porovnaní s 250 miliónmi € / 7 531 miliónov SKK v treťom štvrťroku roku 2009

 • Príjmy sa v treťom štvrťroku zlepšili vďaka solídnym maržám a nižším negatívnym trhovým dopadom a rizikovým nákladom 
 • Základný čistý zisk ľahko poklesol oproti 1,613 miliardám € / 48,593 miliardy SKK v druhom štvrťroku 2010, do neho sa ale započítal kapitálový výnos z odpredaja podielu v spoločnosti 
 • Opravné položky k poskytnutým úverom klesli na 374 miliónov € / 11 267 miliónov SKK alebo na 45 bazálnych bodov priemerných rizikových aktív 
 • Ukazovateľ pomeru prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom činí 56,5 % alebo 53,4 % ak nezapočítame odpisy a ďalšie trhové dopady 
 • Ukazovateľ jadrového kapitálu (core Tier 1 ratio) stúpol na 9 % v porovnaní s 8,6 % na konci júna 2010, od prvého januára bol vytvorený kapitál vo výške 3,9 miliardy € / 117,4 miliardy SKK

Prevádzkový zisk Poisťovne sa významne zlepšil, čistý zisk je negatívne ovplyvnený zmenou predpokladov pri dôchodkoch s variabilnou zložkou

 • Prevádzkový výsledok sa v porovnaní s druhým štvrťrokom 2010 zvýšil z 393 € / 11 839 miliónov SKK na 473 miliónov € / 14 249 miliónov SKK
 • Investičná marža sa zvýšila na 39,8 % v porovnaní s tretím kvartálom minulého roka, vďaka nárastu investičných spreadov v USA a Beneluxe 
 • Ukazovateľ pomeru prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom (APE) sa vďaka výraznému nárastu príjmov zlepšil na 43,4 %
 • Kvartálny zisk pred zdanením vo výške 18 miliónov € / 542 miliónov SKK bol negatívne ovplyvnený zmenou predpokladov pri dôchodkoch s variabilnou zložkou vo výške 356 miliónov € / 10 724 miliónov SKK v Japonsku a USA

Prevádzkové oddelenie Banky a Poisťovne naberá na rýchlosti, sú rozbehnuté prípravy scenárov pre dve primárne verejné ponuky akcií („IPO“)

 • Európske IPO so silnou rastovou pozíciou na rozvojových trhoch a USA IPO
 • Na štvrtý štvrťrok 2010 a prvý kvartál 2011 sú naplánované aktivity s cieľom zladiť účtovné zaisťovacie postupy USA Poisťovne s konkurenčnými spoločnosťami na americkom trhu 
 • Zmeny by vo štvrtom štvrťroku 2010 v dôsledku odložených zriaďovacích nákladov viedli ku znižovaniu účtovnej hodnoty variabilných dôchodkov o zhruba 1 miliardu € / 30,126 miliardy SKK pred zdanením (700 miliónov € / 21 088 miliónov SKK po zdanení) 
 • ING skúma možnosť prechodu k účtovnému modelu reálnej hodnoty (fair-value) pri rezervách na odkupnú hodnotu amerických dôchodkov s variabilnou zložkou k prvému štvrťroku roku 2011 
 • Oceňovanie reálnou hodnotou by sa k 1. januáru 2011 prejavilo korekciou účtovnej hodnoty o -1 až -1,3 miliardy € / 39,1 miliardy SKK 
 • Tieto opatrenia majú za cieľ zlepšiť dostatočnosť technických rezerv u produktov s variabilnou dôchodkovou zložkou, redukovať volatilitu príjmov a zvýšiť ziskovosť

Prehlásenie generálneho riaditeľa ING Group Janna Hommena

„Dosiahli sme značný pokrok v naplnení strategických priorít a síce vytvorením dvoch samostatných spoločností pre bankovníctvo a poisťovníctvo. Prevádzkové oddelenie sa zrýchľuje a náklady pre tento rok sú nad očakávanie nízke. Zatiaľ čo možnosť jednej primárnej verejnej ponuky akcií (IPO) zostáva otvorená, pripravíme sa aj na variantu dvoch IPO našej poisťovne: jednej európskej so solídnym cashflow kombinovaným so silnou pozíciou na rozvíjajúcich sa trhoch a jednej separátnej americkej IPO. Z tohto dôvodu reorganizujeme štruktúru manažmentu ING Poisťovne a podnikáme kroky, ktoré dostanú poisťovacie operácie a účtovníctvo na porovnateľnú úroveň s americkou konkurenciou.“

Banka v treťom štvrťroku opäť vykázala solídne výsledky: čistý zisk pred zdanením tvoril 1,513 miliardy € / 45,58 miliardy SKK, teda o 250 miliónov € / 7 531 miliónov SKK viac než v treťom štvrťroku minulého roku, pretože odpisy a ďalšie negatívne trhové dopady významne poklesli. V porovnaní s druhým štvrťrokom výsledky pred zdanením zľahka poklesli z 1,613 miliardy € / 48,593 miliardy SKK, hlavne kvôli kapitálovým ziskom v predchádzajúcom štvrťroku. Vzhľadom na pokračujúcu ekonomickú neistotu rástli objemy len zvoľna, ale marže pri pôžičkách a sporiacich produktoch zostali slušné a čistá úroková marža v porovnaní s druhým štvrťrokom vzrástla. Straty z pôžičiek naďalej klesali, najmä vo firemnom bankovníctve, napriek tomu, že rizikové náklady v segmentoch malých a stredných podnikov v Beneluxe zostávajú zvýšené. V porovnaní s tretím štvrťrokom roku 2009 boli prevádzkové výdaje výrazne ovplyvnené výmennými kurzami a jednorazovými položkami, ale na porovnateľnom základe sa zvýšili len o 4,1 percenta kvôli vyšším nákladom na marketing a vybraným investíciám do rastových príležitostí a zlepšovania systému – naďalej totiž investujeme do dlhodobej budúcnosti banky.“

„Prevádzkové výsledky Poisťovne vykazujú zotrvávajúce zlepšenie, a to najmä vďaka účinkom programu „Ambition 2013“. V treťom štvrťroku prevádzkový výsledok dosiahol 473 miliónov € / 14 249 miliónov SKK, čo predstavuje zlepšenie oproti 393 miliónom € / 11 839 miliónov SKK v treťom štvrťroku minulého roku a 419 miliónom € / 12 622 miliónov SKK v druhom štvrťroku. Za zlepšením stálo zvýšenie investičnej marže, o čo sa zaslúžili hlavne reinvestície do cenných papierov s pevným výnosom, ako aj vyššie poplatky a zlepšenie v technickej marži. Administratívne náklady sa zvýšili, sčasti kvôli výmenným kurzom, avšak ukazovateľ efektivity nákladov sa zvýšil. Na základný čistý zisk Poisťovne mali negatívny vplyv zmeny v predpokladaných dôchodkoch s variabilnou zložkou v Japonsku a USA a do čistého zisku sa premietol odpis goodwillu v súvislosti s americkou Poisťovňou. V rámci prípravy základného scenára dvoch IPO ING Poisťovne pracujeme pri americkej Poisťovni na realizácii mnohých zmien, ktoré majú zvýšiť transparentnosť a priviesť zaisťovacie operácie a účtovníctvo na porovnateľnú úroveň s konkurenciou USA. Očakáva sa, že tieto opatrenia vo štvrtom štvrťroku vyústia do odpisu odložených zriaďovacích nákladov vo výške cca 1 miliardy € / 30,126 miliardy SKK pred zdanením (700 miliónov € / 21 088 miliónov SKK po zdanení). Navyše, prechod na účtovný model reálnej hodnoty pri časti rezerv na odkupnú hodnotu amerických variabilných dôchodkov sa prejaví korekciou účtovnej hodnoty o -1 až -1,3 miliardy € / 39,1 miliardy SKK, čo by sa k prvému januáru 2011 odrazilo na vlastnom imaní spoločnosti. Tieto zmeny výrazne zlepšia primeranosť rezerv pri variabilných dôchodkoch, umožnia spoločnosti lepšie sa zaistiť proti úrokovému riziku a znížia do budúcnosti volatilitu výnosov. Americký manažment navyše realizuje program so strategickým zameraním na životné poistenie a dôchodkové služby a zároveň zníži od roku 2011 každoročné náklady o 100 miliónov € / 3 012 miliónov SKK. Cieľom je vytvoriť silnú a ziskovú americkú Poisťovňu, ktorá bude môcť urobiť IPO, až sa zlepšia výnosy a trhové podmienky.“

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014