V treťom štvrťroku vykázalo ING základný čistý zisk vo výške 1,043 miliardy Eur

V treťom štvrťroku vykázalo ING základný čistý zisk vo výške 1,043 miliardy € / 31,421 miliardy SKK

Čistý zisk sa v treťom štvrťroku zvýšil na 1,043 miliardy € / 31,421 miliardy SKK oproti zisku 727 miliónov € / 21 901 miliónov SKK v treťom štvrťroku roku 2009 a znížil sa v porovnaní s 1,202 miliardy € / 36,211 miliardy SKK v druhom štvrťroku roku 2010

 • Čistý zisk vo výške 371 miliónov € / 11 176 miliónov SKK bol ovplyvnený odpismi nehmotného majetku (goodwill) v USA Poisťovni 
 • Čistý zisk na akciu dosiahol 10 eurocentov na akciu, bez započítania goodwillu by dosiahol 23 eurocentov na akciu 
 • Vlastný kapitál sa zvýšil o 0,9 miliardy € / 27,1 miliardy SKK na celkových 42,5 miliardy € / 1 280,3 miliardy SKK, čo predstavuje návratnosť vlastného kapitálu vo výške 11,1 % za deväť mesiacov roku 2010 
 • Celkový čistý zisk za deväť mesiacov roku 2010 narástol na 3,262 miliardy € / 98,271 miliardy SKK v porovnaní so ziskom 706 miliónov € / 21 268 miliónov SKK za rovnaké obdobie roku 2009

Banka vykázala silný nárast zisku pred zdanením na 1,513 miliardy € / 45,580 miliardy SKK v porovnaní s 250 miliónmi € / 7 531 miliónov SKK v treťom štvrťroku roku 2009

 • Príjmy sa v treťom štvrťroku zlepšili vďaka solídnym maržám a nižším negatívnym trhovým dopadom a rizikovým nákladom 
 • Základný čistý zisk ľahko poklesol oproti 1,613 miliardám € / 48,593 miliardy SKK v druhom štvrťroku 2010, do neho sa ale započítal kapitálový výnos z odpredaja podielu v spoločnosti 
 • Opravné položky k poskytnutým úverom klesli na 374 miliónov € / 11 267 miliónov SKK alebo na 45 bazálnych bodov priemerných rizikových aktív 
 • Ukazovateľ pomeru prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom činí 56,5 % alebo 53,4 % ak nezapočítame odpisy a ďalšie trhové dopady 
 • Ukazovateľ jadrového kapitálu (core Tier 1 ratio) stúpol na 9 % v porovnaní s 8,6 % na konci júna 2010, od prvého januára bol vytvorený kapitál vo výške 3,9 miliardy € / 117,4 miliardy SKK

Prevádzkový zisk Poisťovne sa významne zlepšil, čistý zisk je negatívne ovplyvnený zmenou predpokladov pri dôchodkoch s variabilnou zložkou

 • Prevádzkový výsledok sa v porovnaní s druhým štvrťrokom 2010 zvýšil z 393 € / 11 839 miliónov SKK na 473 miliónov € / 14 249 miliónov SKK
 • Investičná marža sa zvýšila na 39,8 % v porovnaní s tretím kvartálom minulého roka, vďaka nárastu investičných spreadov v USA a Beneluxe 
 • Ukazovateľ pomeru prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom (APE) sa vďaka výraznému nárastu príjmov zlepšil na 43,4 %
 • Kvartálny zisk pred zdanením vo výške 18 miliónov € / 542 miliónov SKK bol negatívne ovplyvnený zmenou predpokladov pri dôchodkoch s variabilnou zložkou vo výške 356 miliónov € / 10 724 miliónov SKK v Japonsku a USA

Prevádzkové oddelenie Banky a Poisťovne naberá na rýchlosti, sú rozbehnuté prípravy scenárov pre dve primárne verejné ponuky akcií („IPO“)

 • Európske IPO so silnou rastovou pozíciou na rozvojových trhoch a USA IPO
 • Na štvrtý štvrťrok 2010 a prvý kvartál 2011 sú naplánované aktivity s cieľom zladiť účtovné zaisťovacie postupy USA Poisťovne s konkurenčnými spoločnosťami na americkom trhu 
 • Zmeny by vo štvrtom štvrťroku 2010 v dôsledku odložených zriaďovacích nákladov viedli ku znižovaniu účtovnej hodnoty variabilných dôchodkov o zhruba 1 miliardu € / 30,126 miliardy SKK pred zdanením (700 miliónov € / 21 088 miliónov SKK po zdanení) 
 • ING skúma možnosť prechodu k účtovnému modelu reálnej hodnoty (fair-value) pri rezervách na odkupnú hodnotu amerických dôchodkov s variabilnou zložkou k prvému štvrťroku roku 2011 
 • Oceňovanie reálnou hodnotou by sa k 1. januáru 2011 prejavilo korekciou účtovnej hodnoty o -1 až -1,3 miliardy € / 39,1 miliardy SKK 
 • Tieto opatrenia majú za cieľ zlepšiť dostatočnosť technických rezerv u produktov s variabilnou dôchodkovou zložkou, redukovať volatilitu príjmov a zvýšiť ziskovosť

Prehlásenie generálneho riaditeľa ING Group Janna Hommena

„Dosiahli sme značný pokrok v naplnení strategických priorít a síce vytvorením dvoch samostatných spoločností pre bankovníctvo a poisťovníctvo. Prevádzkové oddelenie sa zrýchľuje a náklady pre tento rok sú nad očakávanie nízke. Zatiaľ čo možnosť jednej primárnej verejnej ponuky akcií (IPO) zostáva otvorená, pripravíme sa aj na variantu dvoch IPO našej poisťovne: jednej európskej so solídnym cashflow kombinovaným so silnou pozíciou na rozvíjajúcich sa trhoch a jednej separátnej americkej IPO. Z tohto dôvodu reorganizujeme štruktúru manažmentu ING Poisťovne a podnikáme kroky, ktoré dostanú poisťovacie operácie a účtovníctvo na porovnateľnú úroveň s americkou konkurenciou.“

Banka v treťom štvrťroku opäť vykázala solídne výsledky: čistý zisk pred zdanením tvoril 1,513 miliardy € / 45,58 miliardy SKK, teda o 250 miliónov € / 7 531 miliónov SKK viac než v treťom štvrťroku minulého roku, pretože odpisy a ďalšie negatívne trhové dopady významne poklesli. V porovnaní s druhým štvrťrokom výsledky pred zdanením zľahka poklesli z 1,613 miliardy € / 48,593 miliardy SKK, hlavne kvôli kapitálovým ziskom v predchádzajúcom štvrťroku. Vzhľadom na pokračujúcu ekonomickú neistotu rástli objemy len zvoľna, ale marže pri pôžičkách a sporiacich produktoch zostali slušné a čistá úroková marža v porovnaní s druhým štvrťrokom vzrástla. Straty z pôžičiek naďalej klesali, najmä vo firemnom bankovníctve, napriek tomu, že rizikové náklady v segmentoch malých a stredných podnikov v Beneluxe zostávajú zvýšené. V porovnaní s tretím štvrťrokom roku 2009 boli prevádzkové výdaje výrazne ovplyvnené výmennými kurzami a jednorazovými položkami, ale na porovnateľnom základe sa zvýšili len o 4,1 percenta kvôli vyšším nákladom na marketing a vybraným investíciám do rastových príležitostí a zlepšovania systému – naďalej totiž investujeme do dlhodobej budúcnosti banky.“

„Prevádzkové výsledky Poisťovne vykazujú zotrvávajúce zlepšenie, a to najmä vďaka účinkom programu „Ambition 2013“. V treťom štvrťroku prevádzkový výsledok dosiahol 473 miliónov € / 14 249 miliónov SKK, čo predstavuje zlepšenie oproti 393 miliónom € / 11 839 miliónov SKK v treťom štvrťroku minulého roku a 419 miliónom € / 12 622 miliónov SKK v druhom štvrťroku. Za zlepšením stálo zvýšenie investičnej marže, o čo sa zaslúžili hlavne reinvestície do cenných papierov s pevným výnosom, ako aj vyššie poplatky a zlepšenie v technickej marži. Administratívne náklady sa zvýšili, sčasti kvôli výmenným kurzom, avšak ukazovateľ efektivity nákladov sa zvýšil. Na základný čistý zisk Poisťovne mali negatívny vplyv zmeny v predpokladaných dôchodkoch s variabilnou zložkou v Japonsku a USA a do čistého zisku sa premietol odpis goodwillu v súvislosti s americkou Poisťovňou. V rámci prípravy základného scenára dvoch IPO ING Poisťovne pracujeme pri americkej Poisťovni na realizácii mnohých zmien, ktoré majú zvýšiť transparentnosť a priviesť zaisťovacie operácie a účtovníctvo na porovnateľnú úroveň s konkurenciou USA. Očakáva sa, že tieto opatrenia vo štvrtom štvrťroku vyústia do odpisu odložených zriaďovacích nákladov vo výške cca 1 miliardy € / 30,126 miliardy SKK pred zdanením (700 miliónov € / 21 088 miliónov SKK po zdanení). Navyše, prechod na účtovný model reálnej hodnoty pri časti rezerv na odkupnú hodnotu amerických variabilných dôchodkov sa prejaví korekciou účtovnej hodnoty o -1 až -1,3 miliardy € / 39,1 miliardy SKK, čo by sa k prvému januáru 2011 odrazilo na vlastnom imaní spoločnosti. Tieto zmeny výrazne zlepšia primeranosť rezerv pri variabilných dôchodkoch, umožnia spoločnosti lepšie sa zaistiť proti úrokovému riziku a znížia do budúcnosti volatilitu výnosov. Americký manažment navyše realizuje program so strategickým zameraním na životné poistenie a dôchodkové služby a zároveň zníži od roku 2011 každoročné náklady o 100 miliónov € / 3 012 miliónov SKK. Cieľom je vytvoriť silnú a ziskovú americkú Poisťovňu, ktorá bude môcť urobiť IPO, až sa zlepšia výnosy a trhové podmienky.“