Vitajte na stránke pre klientov

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu

Ochrana pred infláciou

Dobrý nástroj na udržovanie hodnoty poistenia

Späť

Informácie podľa §64a zákona o poisťovníctve

Spoločnosť NN Životná poisťovňa, a.s., so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1095/B, IČO: 35 691 999​ (ďalej len „Poisťovňa“) zverejňuje podľa ust. § 64a zákona č. 39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) nasledovné informácie:

  • podľa §64a ods. 1 zákona o poisťovníctve v spojení s §78 ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Poisťovňa uvádza, že nemá vypracované zásady zapájania správcov aktív do výkonu práv akcionárov, a to z dôvodu, že Poisťovňa nedrží v portfóliu akcie spoločností, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
  • podľa §64a ods. 2 zákona o poisťovníctve Poisťovňa uvádza, že správca aktív podľa osobitného zákona, ktorému Poisťovňa zverila riadenie portfólia aktív si neuplatňuje zásady zapájania, vrátane hlasovania v mene Poisťovne,
  • podľa §64a ods. 3 zákona o poisťovníctve Poisťovňa uvádza, že riadi svoje finančné aktíva na základe zásady obozretnej osoby a investuje len do aktív a nástrojov, ktorých riziká môže riadne identifikovať, merať, monitorovať, riadiť a kontrolovať. Zároveň sa usiluje o maximalizáciu výnosu zo svojich finančných investícií pri súčasnej minimalizácii negatívnych vplyvov. Hlavným cieľom je zabezpečiť udržateľnú pozíciu na plnenie záväzkov plynúcich z poistných zmlúv, ako aj garantovať všetky práva poistníka, ktoré boli dohodnuté v poistnej zmluve. Proces strategického investovania aktív spoločnosti je odvodený od záväzkov spoločnosti a zohľadňuje špecifiká súvisiace s ich cieľmi a obmedzeniami. Strategické umiestnenie aktív je zamerané na to, aby mala poisťovňa dostatočnú výšku a adekvátnu štruktúru aktív na dosiahnutie stanovených cieľov a na plnenie si svojich záväzkov, vrátane dlhodobých záväzkov. Za týmto účelom sa vykonávajú podrobné analýzy vzťahov medzi aktívami a záväzkami, vzhľadom na rôzne trhové scenáre,
  • podľa §64a ods. 4 zákona o poisťovníctve Poisťovňa uvádza, že správca aktív, ktorému Poisťovňa zverila riadenie časti svojho portfólia aktív, sa riadi výhradne investičnou stratégiou zadefinovanou Poisťovňou.