NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačné údaje
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava
IČO: 35 976 853
IČ DPH: SK7120001922
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3799/B

Predmet činnosti
Vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia (III. dôchodkový pilier).

Konanie
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Predstavenstvo
Peter Brudňák                                         predseda predstavenstva
Martin Višňovský                                   člen predstavenstva
Peter Jung                                               člen predstavenstva
Branislav Buštík                                     člen predstavenstva
Miroslava Jandorfová                           člen predstavenstva
Jozef Dúcky                                             člen predstavenstva
Peter Šterbák                                          člen predstavenstva
Boris Fošnár                                            člen predstavenstva

Dozorná rada
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns     predseda dozornej rady
Eva Hajná                                                  člen dozornej rady
Renata Jadwiga Kulej                            člen dozornej rady

Jediný akcionár
NN Continental Europe Holdings B.V., so sídlom v Holandskom kráľovstve.

História a súčasnosť
ING Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s. vznikla v roku 2006 transformáciou Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry - Sympatia. Dnes ako NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., poskytuje služby v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia.

Zásady odmeňovania
Spoločnosť NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (ďalej ako "NN TS DDS" alebo "spoločnosť") je v zmysle § 32b Zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)  povinná vypracovať a dodržiavať jasné, transparentné a účinné zásady odmeňovania primerané jej veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jej činností. NN TS DDS sa riadi zásadami odmeňovania obsahujúcimi hlavné zásady a pravidlá platné pre odmeňovanie vybraných kategórií osôb definovaných zákonom.

Prijaté zásady odmeňovania spoločnosti sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík, obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a záujmami spoločnosti, s dlhodobými záujmami účastníkov a poberateľov dávok ako aj ňou spravovaných doplnkových dôchodkových fondov.  Zásady odmeňovania NN TS DDS sú ustanovené, vykonávané a udržiavané v súlade s činnosťami, cieľmi, dlhodobým záujmom, finančnou stabilitou a výkonnosťou spoločnosti a podporujú obozretné a účinné riadenie spoločnosti. Zásady odmeňovania nepodnecujú k prijímaniu rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovým profilom, štatútmi fondov spoločnosti alebo zakladajúcimi dokumentami spoločnosti a zahŕňajú opatrenia zamerané na predchádzanie konfliktu záujmov.

Uvedené zásady odmeňovania sa vzťahujú najmä na:
a) všetkých členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti,
b) zamestnancov, ktorí z dôvodu výkonu svojej funkcie alebo pracovnej náplne môžu individuálne alebo kolektívne podstatne ovplyvňovať riziká spoločnosti alebo riziká, ktorým je vystavený majetok doplnkových dôchodkových fondov, vrátane osôb, ktoré môžu prijímať rozhodnutia týkajúce sa nakladania s majetkom doplnkového dôchodkového fondu,
c) osoby zodpovedné za výkon kľúčovej funkcie, v zmysle § 6j zákona kľúčová funkcia je funkcia vnútornej kontroly, funkcia riadenia rizík a funkcia vnútorného auditu,
d) osobu, ktorej bol zverený výkon činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov, ak sa na ňu nevzťahujú zásady odmeňovania podľa osobitných predpisov.

V súlade so zásadami odmeňovania sa odmeny členia na pevnú zložku odmeny, ktorú tvorí mzda, resp. odmena za výkon funkcie,  nezávislá od výkonnosti a variabilnú zložku odmeny - bonus, ktorá sa odvíja od splnenia vopred vymedzených cieľov. Kritéria odmeňovania vybranej kategórie zamestnancov sú nastavené a regulované tak, aby sa zabránilo takému modelu odmeňovania, ktoré by ich motivovalo k rizikovému chovaniu. NN TS DDS preskúmava zásady odmeňovania a aktualizuje ich najmenej raz za tri roky.