Zakladatelia a akcionári

Zakladatelia
Jediným zakladateľom NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (pôvodne ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.) je VSP Tatry, a. s.

Akcionári
Jediným akcionárom spoločnosti NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. je spoločnosť NN Continental Europe Holdings B.V., ktorá je zároveň oprávnená vykonávať 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení.

NN Continental Europe Holdings B.V. je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny NN. Svoje sídlo má v Haagu. Je majiteľom akcií spoločnosti NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., NN Životná poisťovňa, a.s. a tiež je akcionárom, resp. spoločníkom v ďalších spoločnostiach v rámci NN skupiny v strednej a vo východnej Európe (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko) a v Japonsku. Jediným vlastníkom NN Continental Europe Holdings B.V. je NN Insurance Euroasia N.V.

História
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (pôvodne ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.) vznikla transformáciou Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry - Sympatia na základe zákona č. 650/2004 Z. z. zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred touto transformáciou udelila Národná banka Slovenska Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovni Tatry - Sympatia povolenie na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. vznikla 1. 2. 2006 zápisom do Obchodného registra. Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. zanikla Prvá doplnková dôchodková poisťovňa Tatry – Sympatia a bola vymazaná z registra doplnkových dôchodkových poisťovní. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. je právnym nástupcom Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry – Sympatia.