Informácie o zmenách týkajúcich sa zasielania ročného výpisu

Vážení klienti,

v súvislosti s novelou zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení (ďalej len „zákon o DDS“ ), ktorá nadobudne účinnosť dňa 1. 1. 2019 by sme Vás radi informovali o zmenách týkajúcich sa zasielania ročného výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok účastníka, resp. výkazu dôchodkových dávok poberateľa dávky (ďalej len „výpis“).

Doplnková dôchodková spoločnosť je na základe novelizovaného znenia zákona o DDS povinná zaslať ročný výpis účastníkovi, resp. poberateľovi dávky k 31. decembru do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa výpis vyhotovuje, a to

 • v elektronickej podobe na poslednú známu adresu elektronickej pošty (e-mail) a  
 • sprístupniť ho prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k  osobnému účtu účastníka, resp. poberateľa dávky (NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. bude výpisy sprístupňovať na servisnom portáli Moja NN na www.mojann.sk).

Poskytnutie e-mailu účastníka, resp. poberateľa dávky je teda podmienkou poskytovania výpisu, ktorý má doplnková dôchodková spoločnosť povinnosť poskytnúť účastníkovi, resp. poberateľovi dávky na jeho poslednú známu e-mailovú adresu v súlade so zákonom o DDS.

V súlade s uvedeným má doplnková dôchodková spoločnosť povinnosť zaslať účastníkovi, resp. poberateľovi výpis v listinnej podobe výlučne na žiadosť účastníka alebo poberateľa dávky prijatú po 31. 12. 2018.

Ako je možné doplniť/aktualizovať e-mailovú adresu na vašej účastníckej zmluve?

Jednoducho vyplnením a odoslaním formuláru na tejto stránke:

Aktualizácia osobných údajov

Ďalšie spôsoby aktualizácie:

 • e-mailom zaslaným na  z pôvodnej e-mailovej adresy registrovanej na Vašej účastníckej zmluve, v ktorom uvediete Vaše meno a priezvisko, rodné číslo alebo číslo zmluvy a novú e-mailovú adresu, alebo
 • prostredníctvom servisného portálu Moja NN na www.mojann.sk. (v prípade, že ste sa doteraz nezaregistrovali, je potrebné najskôr prejsť registráciou a následne sa prihlásiť pomocou hesla zaslaného na Vašu korešpondenčnú adresu), alebo
 • telefonicky na Klientskej linke NN na telefónnom čísle 0850 111 464 v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 h., alebo
 • vyplnením a odovzdaním písomnej žiadosti „Oznámenie zmeny v identifikačných údajoch“ na pobočkách doplnkovej dôchodkovej spoločnosti https://www.nn.sk/kontakty/, alebo
 • zaslaním písomnej žiadosti „Oznámenie zmeny v identifikačných údajoch“ na adresu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti:

  NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
  Jesenského 4/C
  811 02 Bratislava