Čo sa mení v II. pilieri?

(09.05.2024)

Nižšie vám prinášame sumár najdôležitejších zmien v II. pilieri od 01.01.2024.

Zmenila sa výška príspevku
Začiatkom decembra 2023 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.
Výška príspevku do II. piliera sa zmenila z 5,50 % na 4 % z vymeriavacieho základu.

Postupné zníženie odplaty za správu
Od roku 2024 sa opäť znižuje odplata za správu dôchodkového fondu na 0,425 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

 • Zmeny v odplatách

Sporenie v II. pilieri bude ešte menej nákladné. Ruší sa totiž odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu a odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.
Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) si bude účtovať iba odplatu za správu majetku v dôchodkovom fonde. Tá sa bude vypočítavať z hodnoty spravovaného majetku takto: v roku 2023 vo výške 0,45 %, v roku 2024 vo výške 0,425 % a od roku 2025 vo výške 0,4 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

 • Zavedú sa nové individuálne garancie

Keď sporiteľ požiada o dôchodok z II. piliera, DSS porovná jeho vklady do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a jeho aktuálnu nasporenú sumu v tomto fonde. Ak je aktuálna nasporená suma sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde nižšia ako jeho vklady, čiže príspevky, penále a prevody majetku do tohto fondu, rozdiel doplatí DSS z vlastného majetku. Táto garancia sa vzťahuje len na povinné príspevky.

Príklad postupu

 • NN DSS po požiadaní sporiteľa o dôchodok, v deň vydania certifikátu (najskôr od 2.1.2023), skontroluje, či majetok sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde Solid je minimálne v hodnote individuálnej garancie.

 • Ak bude hodnota majetku sporiteľa v deň vydania certifikátu v Solide nižšia, ako vypočítaná individuálna garancia, NN DSS do sumy v certifikáte uvedie aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu sporiteľa zvýšenú o rozdiel medzi individuálnou garanciou a hodnotou majetku sporiteľa v Solide.

 • V čase uzatvorenia Dohody o vyplácaní dôchodku alebo Zmluvy o poistení dôchodku doplatíme sporiteľovi na osobný dôchodkový účet individuálnu garanciu.

 • Individuálna garancia sa počíta od posledného momentu, kedy sporiteľ začal nepretržite sporiť v Solide pred žiadosťou o dôchodok.

 • Zjednodušia sa prestupy medzi DSS

Sporiteľ bude môcť jednoduchšie zmeniť DSS. Pri prestupe do inej DSS už nebude musieť žiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie Akceptačného listu.

Sporiteľ bude môcť zmeniť DSS po 1 roku od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo po 6 mesiacoch od posledného prestupu do inej DSS.

 • Spôsob ani formy vyplácania dôchodkov sa pre rok 2023 nemenia

Sporitelia si v budúcom roku budú aj naďalej vyberať z rovnakých foriem výplaty dôchodku ako doteraz. A to podľa Ponukového listu zo Sociálnej poisťovne. Jedinou zmenou je, že sa pri výplate týchto dávok bude zohľadňovať aj individuálna garancia.

 • Upraví sa výška príspevkov

Príspevok do II. piliera v rokoch 2023 a 2024 zostane vo výške 5,5 % z vymeriavacieho základu. V rokoch 2025 a 2026 bude vo výške 5,75 % z vymeriavacieho základu. Od roku 2027 to bude 6 % z vymeriavacieho základu.

 

 • Zjednoduší sa platenie dobrovoľných príspevkov

Sporiteľ si môže začať platiť dobrovoľné príspevky kedykoľvek sa rozhodne. Nemusí už DSS nič nahlasovať, ani nemusí uzatvárať dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

 • DSS môže umožniť sporenie vo viacerých dôchodkových fondoch naraz

NN DSS túto možnosť klientom ponúkne. Sporiteľ v NN DSS si bude môcť naraz sporiť aj vo viac ako dvoch dôchodkových fondoch.

 • Zavádza sa automatický vstup do II. piliera

Každý, komu po 1.5.2023 vznikne prvé dôchodkové poistenie (teda budú za neho prvýkrát zaplatené odvody na dôchodkové poistenie), bude mať 180 dní na to, aby si vybral DSS a uzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Ak do 180 dní zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení neuzatvorí, Sociálna poisťovňa mu DSS automaticky pridelí. Zároveň prevedie príslušnú časť poistného na jeho osobný dôchodkový účet v danej DSS.

Ak si však niekto nebude želať zostať sporiteľom v II. pilieri, môže svoje rozhodnutie oznámiť do 730 dní Sociálnej poisťovni. Jeho účasť v II. pilieri sa zruší od počiatku. Ak v budúcnosti svoje rozhodnutie zmení, môže požiadať o zapojenie do II. piliera, a to až kým nedovŕši 40 rokov.

 • Zavádza sa predvolená investičná stratégia

Zavádza sa takzvaná predvolená investičná stratégia. Tá kombinuje sporenie v indexovom negarantovanom (v NN DSS Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond) a dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde (v NN DSS Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond) podľa veku sporiteľa. Čo to znamená? Sporiteľ bude mať v predvolenej investičnej stratégii až do stanoveného veku 100 % majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde. Po dosiahnutí stanoveného veku začne DSS sporiteľovi každoročne automaticky presúvať 4 % jeho majetku do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Pre rok 2023 je stanovený vek na prvý presun do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu 50 rokov.

Hlavným cieľom zavedenia predvolenej investičnej stratégie je umožniť sporiteľom dosiahnuť čo najvyšší výnos so zabezpečením ochrany úspor pred výraznými trhovými výkyvmi v čase pred odchodom do dôchodku. Vzhľadom na tieto zmeny bude mať sporiteľ aj po dovŕšení dôchodkového veku časť majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a až v priebehu výplaty dávky sa jeho majetok postupne presunie do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.

Predvolená investičná stratégia pre existujúcich sporiteľov

Existujúci sporitelia dostanú do 28.2.2023 od svojej DSS spolu s výpisom za rok 2022 informáciu o predvolenej investičnej stratégii. Sporiteľ sa dozvie, či bude súčasťou predvolenej investičnej stratégie automaticky, alebo či môže o presun do predvolenej investičnej stratégie požiadať. Sporiteľ sa tiež dozvie, čo má urobiť, ak bude/nebude mať záujem byť v predvolenej investičnej stratégii.

Presun do predvolenej investičnej stratégie začne postupne od 1.7.2023 podľa plánu, ktorý bude zverejnený aj na www.nn.sk.

Pôvodne schválené zmeny vo výplatnej fáze, ktoré sa mali realizovať od 1. januára 2025 (pôvodne od 01.01.2024), sa schválením ďalšieho pozmeňujúceho návrhu v parlamente budú realizovať až od 1.1.2026.

 • Upraví sa forma výplaty dôchodku
 • Starobný dôchodok z II. piliera sa bude vyplácať formou

  a) programového výberu

  b) doživotného dôchodku.

   

  Výplata dôchodku bude pozostávať z 2 častí:

 • Dlhodobý programový výber
  Ten bude vyplácaný polovicu strednej doby dožitia (aktuálne cca 7-8 rokov) z polovice nasporenej sumy. Počas jeho výplaty bude nevyplatená časť úspor plne dediteľná.
 • Doživotný dôchodok
  DSS prevedie druhú polovicu nasporenej sumy do životnej poisťovne, ktorá bude sporiteľovi vyplácať doživotný dôchodok.
 • Dočasný dôchodok, ktorý vyplácali poisťovne ako jednu z foriem dôchodku, už nebude v ponuke dôchodkov z II. piliera.

  Ďalšou možnosťou pre sporiteľov s doživotnými dôchodkami (z I. piliera, výsluhovými či napr. z cudziny) vyššími ako tzv. referenčná suma, bude možnosť vybrať si svoje úspory určené na programový výber bez akýchkoľvek obmedzení, t. j. aj jednorazovo.