Informácie súvisiace s koronavírusom

Záleží nám na tom, aby ste sa na nás mohli spoľahnúť aj v tomto náročnom období. Uplynulé mesiace nám opakovane ukazujú opodstatnenosť životného poistenia pri starostlivosti o finančnú budúcnosť. Pripravili sme prehľad najčastejších otázok, s ktorými sa na nás obraciate v súvislosti s ochorením COVID-19.

Chceme vás ubezpečiť, že na nás sa môžete spoľahnúť

Čo všetko kryje NN životné poistenie v súvislosti s ochorením COVID-19 a v súvislosti s očkovaním proti tomuto ochoreniu

 • Mám v rámci môjho poistenia kryté aj ochorenie súvisiace s pandémiou koronavírusu?

  Áno, životné poistenie v NN Životná poisťovňa, a.s., (ďalej len „NN“) kryje aj poistné udalosti súvisiace s koronavírusom. Poistné podmienky NN neobsahujú výluku z poistného plnenia v prípade poistnej udalosti vzniknutej následkom epidémie či pandémie.

 • Kedy a z ktorých doplnkových poistení/pripoistení mi vzniká nárok na poistné plnenie v prípade diagnostikovania ochorenia COVID-19?

  NN pri šetrení poistnej udalosti postupuje v súlade s príslušnými poistnými podmienkami daného doplnkového poistenia/pripoistenia. Vzhľadom na to, že zatiaľ nie sú známe všetky následky ochorenia COVID-19, NN v súčasnosti poskytuje poistnú ochranu pre poistné udalosti najmä v súvislosti s:

  Každé doplnkové poistenie/pripoistenie má presne definované, čo sa považuje za poistnú udalosť. Vo všeobecnosti môže nárok na poistné plnenie vzniknúť najmä pri týchto doplnkových poisteniach/pripoisteniach: práceneschopnosti, hospitalizácie (aj detskej), kritických chorôb, následkov kritických chorôb, invalidity a úmrtia.

  • hospitalizáciou,
  • práceneschopnosťou,
  • kritickými chorobami alebo následkami kritických chorôb, alebo
  • v tých najhorších prípadoch s úmrtím.
 • Mám uzavreté doplnkové poistenie/pripoistene práceneschopnosti, dostanem poistné plnenie, ak sa nakazím ochorením COVID-19?

  Áno, klientom vznikne nárok na poistné plnenie, ak budú splnené podmienky pre poistnú udalosť podľa príslušných poistných podmienok, teda bude splnená okrem iného aj minimálna doba trvania práceneschopnosti podľa príslušného variantu daného doplnkového poistenia/pripoistenia v trvaní 14, 28, 29 alebo 56 dní.

 • Bude NN poskytovať poistné plnenie aj v prípade práceneschopnosti z dôvodu karantény?

  Aj napriek skutočnosti, že karanténa sa v zmysle poistných podmienok nepovažuje za poistnú udalosť nakoľko nejde o chorobu, každú poistnú udalosť posúdime individuálne v zmysle príslušných poistných podmienok práceneschopnosti. V prípade, že je klientovi počas povinnej 14-dňovej karantény diagnostikované ochorenie COVID-19, NN bude postupovať v prospech klienta. Do prípadného poistného plnenia za poistnú udalosť práceneschopnosť z dôvodu diagnostikovania tohto ochorenia zahrnie aj tú časť lehoty zo 14-dňovej karantény, počas ktorej klient ešte nemal diagnostikované ochorenie COVID-19.

 • Vzniká nárok na poistné plnenie z doplnkového poistenia/pripoistenia Hospitalizácie z dôvodu ochorenia COVID-19?

  Áno, pričom musí byť splnená podmienka minimálnej doby trvania hospitalizácie, a to v závislosti od uzatvoreného produktu (alebo uzatvorenej verzie doplnkového poistenia /pripoistenia).

 • V rámci poistnej zmluvy mám uzavreté aj doplnkové poistenie/pripoistenie kritických chorôb. Vzťahuje sa toto doplnkové poistenie/pripoistenie aj na ochorenie COVID-19, prípadne na jeho následky?

  Samotným diagnostikovaním ochorenia COVID-19 nevzniká klientovi nárok na poistné plnenie z doplnkového poistenia/pripoistenia kritických chorôb. Nárok na poistné plnenie však vzniká v prípade, ak sa ochorenie COVID-19 rozvinie do kritického ochorenia, prípadne dané kritické ochorenie spôsobí následky kryté v príslušných poistných podmienkach.

 • Ako je to s poistným plnením z dojednaného poistenia úmrtia z dôvodu ochorenia COVID-19?

  V prípade poistnej udalosti úmrtie v zmysle poistných podmienok vzniká nárok na poistné plnenie. Ak však bola poistná zmluva uzatvorená bez skúmania zdravotného stavu poisteného a dôjde k úmrtiu poisteného počas čakacej doby podľa poistných podmienok (výlučne v dôsledku akejkoľvek choroby) alebo úmrtie nastane najneskôr do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy nárok na poistné plnenie oprávneným osobám nevzniká..

 • Mám v rámci môjho poistenia kryté aj komplikácie súvisiace s očkovaním proti ochoreniu COVID-19?

  Áno, NN poskytuje poistné krytie aj v prípade poistných udalostí, ktoré vzniknú v súvislosti s komplikáciami po očkovaní proti COVID-19.

 • Kedy a z ktorých doplnkových poistení/pripoistení mi vzniká nárok na poistné plnenie v prípade komplikácií súvisiacich s očkovaním proti ochoreniu COVID-19?

  NN pri šetrení poistnej udalosti postupuje v súlade s príslušnými poistnými podmienkami daného doplnkového poistenia/pripoistenia. Vzhľadom na to, že zatiaľ nie sú známe všetky vedľajšie účinky očkovania proti ochoreniu COVID-19, NN v súčasnosti poskytuje poistnú ochranu pre poistné udalosti najmä v súvislosti s:

  Vo všeobecnosti môže nárok na poistné plnenie vzniknúť najmä pri týchto doplnkových poisteniach/pripoisteniach: práceneschopnosti, hospitalizácie (aj detskej), kritických chorôb, následkov kritických chorôb, invalidity, úmrtia a úmrtia s klesajúcou poistnou sumou. Každé doplnkové poistenie/pripoistenie má presne definované, čo sa považuje za poistnú udalosť.

  • hospitalizáciou
  • práceneschopnosťou
 • Mám uzavreté doplnkové poistenie/pripoistene práceneschopnosti. Dostanem poistné plnenie, ak budem práceneschopný z dôvodu vedľajších účinkov po očkovaní proti ochoreniu COVID-19?

  Áno, klientom vznikne nárok na poistné plnenie, ak budú splnené podmienky pre poistnú udalosť podľa príslušných poistných podmienok, teda bude splnená okrem iného aj minimálna doba trvania práceneschopnosti podľa príslušného variantu daného doplnkového poistenia/pripoistenia v trvaní 14, 28, 29 alebo 56 dní.

 • Vzniká nárok na poistné plnenie z doplnkového poistenia/pripoistenia hospitalizácie z dôvodu vedľajších účinkov po očkovaní proti ochoreniu COVID-19?

  Áno, hospitalizácia musí trvať dlhšie ako 1 deň, respektíve 24 hodín v závislosti od príslušných poistných podmienok doplnkového poistenia/pripoistenia hospitalizácie.

 • V rámci poistnej zmluvy mám uzavreté aj doplnkové poistenie/pripoistenie kritických chorôb, vzťahuje sa toto doplnkové poistenie/pripoistenie aj na ochorenia, ktoré môžu vzniknúť ako komplikácie v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19, prípadne aj na následky týchto ochorení?

  Nárok na poistné plnenie vzniká, ak sa ochorenie vzniknuté ako komplikácia v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 rozvinie do kritického ochorenia prípadne dané kritické ochorenie spôsobí následky kryté v príslušných poistných podmienkach.

 • Ako je to s poistným plnením z dojednaného poistenia úmrtia v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19?

  V prípade poistnej udalosti úmrtie v zmysle poistných podmienok vzniká nárok na poistné plnenie. Ak však bola poistná zmluva uzatvorená bez skúmania zdravotného stavu poisteného a dôjde k úmrtiu poisteného počas čakacej doby podľa poistných podmienok (výlučne v dôsledku akejkoľvek choroby) alebo úmrtie nastane najneskôr do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, nárok na poistné plnenie oprávneným osobám nevzniká.