Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravený prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

rocking chair longevity     

Ľudia sa dožívajú stále vyššieho veku. Na dlhší dôchodok však často nie sú pripravení. My v NN vám pomôžeme pripraviť sa na dôchodok podľa vašich predstáv.

Priemerný vek, ktorého sa ľudia na Slovensku dožívajú, sa predlžuje. Vďaka vede a modernej medicíne žije každá generácia o niekoľko rokov dlhšie, ako tá predošlá. Dnešní tridsiatnici sa dožijú viac ako osemdesiat rokov. Vek ich detí sa bude blížiť k stovke.

Dlhý život je vzácny dar, ktorý prináša aj značné riziká. Prežijete ho v zdraví a finančne sebestačný alebo chorý a v chudobe? Ako odfinancujete roky života navyše? A ako ich využijete?

V NN vám pomôžeme so správnou prípravou na dlhovekosť. Náš online test vám odhalí, ako ste na dlhovekosť pripravený/á dnes a čo môžete urobiť pre svoj lepší život v budúcnosti.

Profesor a ekonóm Andrew Scott z Londýnskej univerzity definoval štyri oblasti prípravy na dlhý život. 

finance

Finančná príprava
peniaze a nehnuteľnosti

intelekt

Intelektuálna príprava
vedomosti a zručnosti

social

Sociálna príprava
život a práca

psychic

Psychická príprava
vzťahy a zmeny v živote

Skóre dlhovekosti

Aké skóre prípravy na dlhovekosť dosiahli v našom prieskume Slováci?

 

Spravte si náš online test 

A ako ste na dlhú starobu pripravený vy? Dozviete sa v našom online teste.  Zároveň vám ukážeme, v ktorej zo štyroch oblastí ste na tom dobre a kde treba prípravu zlepšiť. 

Test prípravy na váš dlhý život

Tipy, ktoré vám pomôžu s prípravou na dlhší život

Pozrite si naše rady a tipy, vďaka ktorým budete pripravený prežiť starobu na vlastných nohách a naplno
Stiahnuť PDF súbor

Priemerná dĺžka života v SR - vývoj a predpoklad

Zdroj údajov: Medzinárodný prieskum „Long, happy and healthy life – Longevity Research“, agentúra Indiville Belgium, 09/2021, vykonaný v SR na vzorke 1 036 respondentov vo veku od 18 do 74 rokov.

Čo ukázal prieskum o pripravenosti Slovákov 

Z medzinárodného prieskumu skupiny NN vyplýva, že ľudia na Slovensku by sa radi dožili aspoň 83 rokov. Na dlhší život sa však teší menej ako polovica populácie (46 %). Problém prichádza spolu s otázkou, z čoho budú ľudia na dôchodku dôstojne žiť. Z toho pramení aj tzv. finančný stres, ktorým trpí 38 % opýtaných.  

Až 39 % opýtaných si myslí, že budú mať s pribúdajúcimi rokmi finančné problémy. Len 15 % Slovákov je spokojných so svojou finančnou situáciou.

Za komfortný dôchodok Slováci považujú sumu 800 eur. 500 eur považujú Slováci za sumu, s ktorou počas dôchodku vykryjú základné mesačné výdavky. Dnes je priemerný dôchodok na Slovensku 540 eur mesačne.

Ak máte obavu, že váš dôchodok bude nízky, zvážte všetky možnosti, ako si svoj budúci dôchodok vylepšiť (II. pilier, III. pilier).

Väčšina Slovákov (75 %) si uvedomuje, že kľúčovým krokom k udržaniu práce je celoživotné vzdelávanie.

74 % súhlasí s tvrdením, že s každým pribúdajúcim rokom získavajú nové vedomosti a zručnosti. Až 66 % opýtaných potvrdilo, že k takémuto vzdelávaniu majú príležitosť priamo vo svojej práci.

Za posledné tri roky do svojho vzdelania finančne investovalo 44 % ľudí. 

Rovná polovica Slovákov však vníma ďalšie vzdelávanie ako finančne náročné a nemôže si ho dovoliť.

Čo sa týka práce a dlhého života, Slováci patria medzi optimistov. Až 94 % z nich počíta s tým, že ich pracovná pozícia bude stále potrebná najbližších 15 rokov. Čo je ešte povzbudivejšie je, že 84 % Slovákov v prieskume vyjadrilo spokojnosť so svojím terajším zamestnaním. Väčšina ľudí (74 %) je spokojná s vyvážením svojho pracovného a súkromného života.

Po zmene kariéry túži len 36 %. Zvyšných 64 % ľudí je so svojím zamestnaním spokojných a aktívne nehľadajú zmenu. Aké sú dôvody či obavy z novej práce? Na prvom mieste je to nechuť začínať svoju kariéru od úplného začiatku (35 %), na druhom mieste je to obava z pokročilého veku (30 %).

15 % Slovákov je presvedčených, že by mali vážny problém nájsť si nové zamestnanie.

Vo svojej práci sú Slováci spokojní a to i napriek tomu, že 60 % opýtaných považuje svoju pracovnú záťaž za vysokú.

Až 75 % ľudí súhlasí s tým, že žijú naplnený a zmysluplný život. 62 % Slovákov starších ako tridsať rokov vníma proces starnutia pozitívne.

V dobrej psychickej kondícii nás udržuje predovšetkým rodina a priatelia. Za hlavný zdroj radosti považuje svoju rodinu 90 % ľudí. 68 % opýtaných si dáva záležať na tom, aby trávili dostatok svojho času so svojimi priateľmi.

Čo nám spôsobuje psychický stres? To, že sa ľudia v stredom veku musia súbežne starať o svoje deti a aj rodičov. Túto náročnú záťaž pociťuje 27 % Slovákov. Slovenské skóre je najvyššie spomedzi 11 krajín zapojených do prieskumu.

Pocit diskriminácie kvôli vyššiemu veku (nad 50 rokov) pociťuje zhruba tretina opýtaných.


S prípravou na dlhší a lepší život môžete začať už dnes

S finančnou prípravou na dlhý a lepší život vám pomôžeme. Ak sa chcete lepšie pripraviť na dôchodok, zanechajte nám svoje kontaktné údaje a naši zástupcovia vás budú kontaktovať.

Meno povinné pole
Priezvisko povinné pole
E-mail povinné pole, e-mail adresa vo formáte meno@domena.com
Telefónne číslo povinné pole, telefónne číslo vo formáte +421 000 000 000
Mesto je povinné pole
Spracúvanie osobných údajov
Odoslaním vyplneného formuláru udeľujete výslovný súhlas NN spoločným prevádzkovateľom (NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981, NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853) so spracovaním vašich osobných údajov v poskytnutom rozsahu pre účely marketingového spracúvania osobných údajov, vrátane štatistického vyhodnocovania údajov pre potreby marketingu a komerčnej komunikácie, zasielania korešpondencie formou správy elektronickej pošty, formou služieb krátkych správ alebo iným obdobným spôsobom. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí troch rokov odo dňa jeho udelenia. Ako dotknutá osoba máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o spracúvaní vami poskytnutých osobných údajov sú dostupné na webstránke www.nn.sk v časti Ochrana osobných údajov.