Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

rocking chair longevity     

Ľudia sa dožívajú stále vyššieho veku. Na dlhší dôchodok však často nie sú pripravení. My v NN vám pomôžeme pripraviť sa na dôchodok podľa vašich predstáv.

Priemerný vek, ktorého sa ľudia na Slovensku dožívajú, sa predlžuje. Vďaka vede a modernej medicíne žije každá generácia o niekoľko rokov dlhšie, ako tá predošlá. Dnešní tridsiatnici sa dožijú viac ako osemdesiat rokov. Vek ich detí sa bude blížiť k stovke.

Dlhý život je vzácny dar, ktorý prináša aj značné riziká. Prežijete ho v zdraví a finančne sebestačný alebo chorý a v chudobe? Ako odfinancujete roky života navyše? A ako ich využijete?

V NN vám pomôžeme so správnou prípravou na dlhovekosť. Náš online test vám odhalí, ako ste na dlhovekosť pripravený/á dnes a čo môžete urobiť pre svoj lepší život v budúcnosti.

Profesor a ekonóm Andrew Scott z Londýnskej univerzity definoval štyri oblasti prípravy na dlhý život. 

finance

Finančná príprava
peniaze a nehnuteľnosti

intelekt

Intelektuálna príprava
vedomosti a zručnosti

social

Sociálna príprava
život a práca

psychic

Psychická príprava
vzťahy a zmeny v živote

Skóre dlhovekosti

Aké skóre prípravy na dlhovekosť dosiahli v našom prieskume Slováci?

 

Spravte si náš online test 

A ako ste na dlhú starobu pripravený vy? Dozviete sa v našom online teste.  Zároveň vám ukážeme, v ktorej zo štyroch oblastí ste na tom dobre a kde treba prípravu zlepšiť. 

Test prípravy na váš dlhý život

Tipy, ktoré vám pomôžu s prípravou na dlhší život

Pozrite si naše rady a tipy, vďaka ktorým budete pripravený prežiť starobu na vlastných nohách a naplno
Stiahnuť PDF súbor

Priemerná dĺžka života v SR - vývoj a predpoklad

Zdroj údajov: Medzinárodný prieskum „Long, happy and healthy life – Longevity Research“, agentúra Indiville Belgium, 02/2023. Prieskum sa konal v 11 krajinách sveta na vzorke 11 585 respondentov, v SR na vzorke 1 001 respondentov vo veku od 18 do 79 rokov.

Čo ukázal prieskum o pripravenosti Slovákov 

Z medzinárodného prieskumu skupiny NN vyplýva, že ľudia na Slovensku by sa radi dožili aspoň 90 rokov. Na dlhší život sa však teší väčšia polovica opýtaných (51 %). Problém prichádza spolu s otázkou, z čoho budú ľudia na dôchodku dôstojne žiť.

Slováci celkovo nie sú spokojní so svojou súčasnou finančnou situáciou (4,7 bodu z 10). Za touto nespokojnosťou sa skrýva viacero príčin. Viac ako polovica (53 %) nemá k dispozícii úspory ani na tri mesiace života. S tvrdením, že ich finančná situácia sa z roka na rok zhoršila, súhlasí až 60 % Slovákov zapojených do prieskumu. 

Až 28 % ľudí si dnes nerobí žiadne finančné prípravy či plány na svoj dôchodok. Plnú dôveru vo vyplácaní dôchodkov zo strany štátu aj v budúcnosti má len 36 % Slovákov. Viac ako polovica účastníkov prieskumu (52 %) očakáva, že budú musieť pracovať aj po dovŕšení dôchodkového veku.

Máte aj vy obavu, že váš budúci dôchodok bude nízky? Tak potom zvážte všetky možnosti, ako si svoj budúci dôchodok vylepšiť (II. pilier, III. pilier). Dnes je ten správny čas.

Dlhší život prinesie do našej spoločnosti viaceré zásadné zmeny. Zmenia sa naše pracovné návyky, spôsob, akým sa vzdelávame alebo čas, kedy oddychujeme. Ako sú Slováci pripravení zmeniť svoje dlhoročné životné návyky?

Z medzinárodného prieskumu NN vyplýva, že 34 % opýtaných Slovákov sa neteší zo zmien a 36 % ľudí má problém robiť závažné rozhodnutia.

Potešujúce je, že väčšina ľudí na Slovensku má pomerne vysokú dôveru vo vlastné sily. Viac ako 75 % opýtaných verí, že vďaka svojim schopnostiam dokážu čeliť akýmkoľvek životným zmenám. Až 62 % Slovákov sa v prieskume vyjadrilo, že majú nad svojím životom plnú kontrolu.

Slováci rovnako pozitívne vnímajú aj možnosť celoživotného vzdelávania. 77 % súhlasí s tvrdením, že každý rok sa naučia nové vedomosti či zručnosti. V priebehu posledných troch rokov 47 % Slovákov aktívne investovalo do svojho vzdelávania čas alebo peniaze.

Podstatným predpokladom dlhého a šťastného života je duševné zdravie. V mentálnom zdraví sú na tom Slováci v porovnaní s priemerom ostatných krajín lepšie. Naše skóre duševného zdravia dosahuje na stupnici od jedna do desať hodnotu 6,9. Najlepšie skóre mentálneho zdravia má generácia baby boomerov (ročníky 1946-64) a naopak, najhoršie generácia Z (ročník 1997-2012). Dôchodcovia sa cítia byť mentálne najviac odolní a nezamestnaní naopak najhoršie. Muži skórovali vyššie ako ženy.

K lepšej mentálnej odolnosti nám pomáha, že sa necítime byť pod stresom. Až 66 % opýtaných uviedlo, že za posledné tri mesiace nepociťovali vo svojom živote výrazne stres.

Až 80 % ľudí tvrdí, že aktívne podniká kroky na zmiernenie stresu. Tretina opýtaných uvádza, že každý týždeň venuje aspoň 150 minút času relaxačným fyzickým aktivitám. Preukázateľne pozitívny vplyv má stretávanie sa s priateľmi, šport či blízkosť zelene.

Na druhej strane, úzkosť alebo depresiu často pociťuje 10 % Slovákov. Rovnaký podiel ľudí sa cíti často osamelo. Dobré duševné zdravie nie je rozhodne samozrejmosťou.

Dnes je so svojím súčasným zamestnaním spokojných až 79 % Slovákov. Väčšina pracujúcich ľudí (70 %) pociťuje rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a svoju prácu považujú za zmysluplnú. Pre 59 % opýtaných je v práci podstatná časová flexibilita alebo možnosť pracovať z domu.

Rovnako pozitívne sa Slováci pozerajú aj smerom do budúcnosti. Až 56 % opýtaných uviedlo, že majú zamestnanie, v ktorom vedia bez problémov pokračovať do 70-ky. Zároveň 42 % ľudí odpovedalo, že ich zamestnávateľ investuje do ich budúcnosti.

Ľudia na Slovensku považujú svoj život za zmysluplný (75 %) a rovnako sú spokojní s tým, čo doteraz dosiahli (68 %). Na svoj zaslúžený dôchodok sa tešia. Hoci sa priemerná dĺžka života zvýšila od roku 1980 o 7 rokov na aktuálnych 77 rokov Slováci by chceli ísť do dôchodku skôr, a to už vo veku 59 rokov. Zaradili sa tým na 2. miesto, hneď za Tureckom.

Až 64 % Slovákov však vyjadrilo obavu, či dokáže štát v budúcnosti vyplácať dôchodky. Práve z tohto dôvodu už dnes viac ako polovica ľudí počíta s tým, že aj počas dôchodku budú musieť stále pracovať.


S prípravou na dlhší a lepší život môžete začať už dnes

S finančnou prípravou na dlhý a lepší život vám pomôžeme. Ak sa chcete lepšie pripraviť na dôchodok, zanechajte nám svoje kontaktné údaje a naši zástupcovia vás budú kontaktovať.

Meno povinné pole
Priezvisko povinné pole
E-mail povinné pole, e-mail adresa vo formáte meno@domena.com
Telefónne číslo povinné pole, telefónne číslo vo formáte +421 000 000 000
Mesto je povinné pole
Spracúvanie osobných údajov
Odoslaním vyplneného formuláru udeľujete výslovný súhlas NN spoločným prevádzkovateľom (NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981, NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853, NN Finančné služby, s. r. o., so sídlom: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 55 299 491 z poverenia spoločnosti Finportal, a. s., so sídlom: Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45 469 156) so spracovaním vašich osobných údajov v poskytnutom rozsahu pre účely marketingového spracúvania osobných údajov, vrátane štatistického vyhodnocovania údajov pre potreby marketingu a komerčnej komunikácie, zasielania korešpondencie formou správy elektronickej pošty, formou služieb krátkych správ alebo iným obdobným spôsobom. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí troch rokov odo dňa jeho udelenia. Ako dotknutá osoba máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o spracúvaní vami poskytnutých osobných údajov sú dostupné na webstránke www.nn.sk v časti Ochrana osobných údajov.