Informácie k Nariadeniu o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb a jeho implementácii v NN Životná poisťovňa, a.s.

Názov: NN Životná poisťovňa, a.s.
LEI (Identifikátor právneho subjektu): 3157008IZ14ZP307A433

V novembri 2019 Európska únia schválila Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (The EU Sustainable Finance Disclosure Regulation) (ďalej len „SFDR“ alebo „Nariadenie“) zamerané na zvýšenie transparentnosti pri informovaní koncových investorov (klientov) o vplyve investícií na udržateľný rozvoj a o rizikách ohrozujúcich udržateľnosť v sektore finančných služieb.

Cieľom Nariadenia je zvýšiť transparentnosť v informovaní ako účastníci finančného trhu zahŕňajú dlhodobý udržateľný rozvoj, t.j. environmentálne a  sociálne kritéria a kritéria riadenia a správy (Environmental, Social and Governance) – (ďalej len „ESG“) do rizík a príležitostí pri svojich investičných rozhodnutiach.

Nariadenie zavádza nové požiadavky aj na zverejňovanie informácií o určitých finančných produktoch poskytovaných zo strany NN Životná poisťovňa, a.s., sídlo: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999 (ďalej aj „NN” alebo „NN Životná poisťovňa, a.s.“).  

Nariadenie vyžaduje zverejňovať informácie o prístupoch vybraných finančných inštitúcií (účastníkov finančného trhu) k začleneniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť a o zohľadnení nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť. NN preto transparentne, prostredníctvom nasledujúcich zverejnených  informácií a vo vybraných produktových dokumentoch NN, ktoré sú určené klientom - investorom a iným zainteresovaným stranám, umožňuje porovnávať rôzne produkty s ohľadom na kritériá ESG a udržateľné investičné ciele.

NN aktualizovala príslušné oznámenia a dokumentáciu k určeným produktom tak, aby bol zabezpečený súlad s právnymi požiadavkami Nariadenia ku dňu jeho účinnosti, t. j. k 10. marcu 2021. NN zároveň priebežne aktualizuje webovú stránku a príslušnú produktovú dokumentáciu v nadväznosti na aktuálny vývoj a v nadväznosti na ďalšie delegované predpisy k Nariadeniu. 

Webová stránka NN zahŕňa informácie o prístupe NN k Nariadeniu, najmä informácie o:

 • interných politikách NN v oblasti riadenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť;
 • zohľadňovaní hlavných nepriaznivých vplyvoch investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti;
 • zohľadnení rizík ohrozujúcich udržateľnosť v politike odmeňovania;
 • klasifikácii finančných produktov NN, na ktoré má Nariadenie dopad.

NN Životná poisťovňa, a.s. sa riadi osobitnou politikou (NN Responsible Investment Framework Policy), ktorá sa uplatňuje v celej skupine NN. Táto politika podporuje „systematické začleňovanie ESG kritérií do investičného procesu, pričom riadi s tým spojené riziká a príležitosti“. Zároveň pomáha prijímať informovanejšie investičné rozhodnutia a tým optimalizovať vzťah rizika a výnosu investičných portfólií, zohľadniť hodnoty NN v investičnom procese a lepšie zosúladiť činnosti NN so širšími cieľmi a očakávaniami spoločnosti v oblasti udržateľnosti.

Zásady tejto politiky sa vzťahujú na:

 1. aktíva alokované vo fondoch investičného životného poistenia NN a
 2. ostatné aktíva, ktoré vlastní NN.

Nariadenie definuje riziko ohrozujúce udržateľnosť ako: „Environmentálna alebo sociálna udalosť alebo stav alebo udalosť alebo stav v oblasti riadenia a správy, ktoré by mohli mať skutočný alebo potenciálny zásadný negatívny vplyv na hodnotu investície“.

Nižšie uvedené informácie popisujú prístup NN k správe aktív, ktorá je zabezpečovaná prostredníctvom:

 1. investičného oddelenia NN, ak sa za správcu aktív považuje NN a
 2. externých správcov aktív, ktorých NN využíva.

 

1.           NN ako správca aktív

Prístup NN vyžaduje, aby sa ustanovil proces systematického začleňovania kritérií ESG do procesu rozhodovania o investíciách. Realizácia možnosti investovania prebieha formou implementácie rôznych stratégií zodpovedného investovania, a to:

 • Uplatňovanie spoločnosťou NN prijatých kritérií zodpovedného investovania tým, že NN neumožňuje investovať finančné prostriedky do konkrétnych odvetví alebo spoločností (tzv. z anj.: NN Restricted List). Medzi takéto odvetvia alebo činnosti sú zahrnuté najmä :
  • Vývoj, výroba, údržba alebo obchod s kontroverznými zbraňami;
  • Kontroverzná ponuka zbraní;
  • Výroba tabaku;
  • Ťažba energetického uhlia;
  • Činnosti spoločností, ktoré porušujú normy iniciatívy Organizácie spojených národov (ďalej len „OSN“)  Global Compact a Usmernení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“) pre nadnárodné podniky;
  • Uplatňovanie kritérií zodpovedného investovania NN sa taktiež vzťahuje na vylúčenie investovania v krajinách, na ktoré sa vzťahuje zbrojné embargo Bezpečnostnej rady OSN z dôvodu závažného a systematického porušovania ľudských práv.
 • Integrácia významných ESG rizík a príležitostí do analýz investícií NN tam, kde je to relevantné.

2.           Externý správca aktív

Využitie externého správcu aktív je možné vo všeobecnosti v dvoch rôznych režimoch:

 1. NN využíva externého správcu aktív na správu portfólia aktív, ktoré správca aktív spravuje v mene NN, pričom pravidlá správy portfólia určuje NN. Tento režim prichádza do úvahy najmä v prípade správy aktív produktov tradičného životného poistenia a ostatných aktív vo vlastníctve NN;
 2. NN investuje do podielových fondov alebo iných spoločných investičných nástrojov spravovaných externým správcom aktív, pričom investičnú stratégiu určuje správca aktív. Tento režim prichádza do úvahy najmä v prípade aktív alokovaných vo fondoch investičného životného poistenia.

Podielové fondy spravované externými správcami aktív nemusia byť vždy zosúladené s politikou zodpovedného investovania skupiny NN a so zoznamom zakázaných investícií - NN Restricted List, pretože sú zložené z viacerých investičných možností. V týchto situáciách NN monitoruje podkladové aktíva externých správcov aktív, a to i formou vyžiadania relevantnej dokumentácie. Na základe týchto analýz môže NN posúdiť politiku zodpovedného investovania týchto externých správcov aktív a prijať rozhodnutie o prípadnej spolupráci s týmito externými správcami aktív.

Externými správcami aktív aktuálne sú najmä (v abecednom poradí): 

 1. Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka, sídlo: Mýtna 7838/48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 919 167 (ďalej len “Amundi”);
 2. Blackrock Investment Management (UK) Limited, sídlo: 12 Thromgmorton Avenue, Londýn EC2N 2DL, Veľká Británia, identifikačné číslo: 20 203 94; 
 3. Fidelity Funds, Fidelity Funds, Société d’investissement à capital variable, 2a, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Luxemburské veľkovojvodstvo, identifikačné číslo  B 34036;
 4. Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, sídlo: Bozděchova 344/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 09 691 171 (ďalej len „Goldman“);
 5. IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, identifikačné číslo: 17 330 254;
 6. PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, identifikačné číslo: 53 068 351.

 

Prevažnú časť aktív spravovaných externými správcami aktív tvoria aktíva spravované spoločnosťou Goldman a spoločnosťou Amundi. Podrobnosti o tom, ako Goldman začleňuje kritériá ESG do procesu rozhodovania o investovaní, sú k dispozícii na webovej stránke Goldman. Podrobnosti o tom, ako Amundi začleňuje kritériá ESG do procesu rozhodovania o investovaní, sú k dispozícii na webovej stránke Amundi. 

Cieľom NN je v rámci svojej činnosti prispievať k trvale udržateľnému rozvoju. Snažíme sa to dosiahnuť zahrnutím kritérií ESG do spôsobu, akým si stanovujeme interné ciele a odmeňujeme náš manažment, zamestnancov a finančných agentov.

Zásady odmeňovania v rámci skupiny NN sú premietnuté do smernice odmeňovania skupiny NN (z anj.: „NN Group Remuneration Framework“), ktorá sa vzťahuje na všetkých zamestnancov skupiny NN a je schválená dozornou radou NN Group.

Smernica odmeňovania je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a rizikovým apetítom skupiny NN. V súlade s ňou je posudzovanie výkonnosti zamestnancov založené na rade cieľov finančnej a nefinančnej výkonnosti. Tieto ciele sa zameriavajú na dôkladné a efektívne riadenie rizík, ako aj na vyvážené podstupovanie rizík, v rámci ktorých sú začlenené aj riziká ohrozujúce udržateľnosť. Medzi nefinančné ciele patrí aj angažovanosť zamestnancov v téme ochrany životného prostredia, percento žien na vyšších riadiacich pozíciách a percento investícií do aktív, ktoré sú v súlade s princípmi ESG.

NN motivuje finančných agentov v oblasti elektronizácie činností súvisiacich s finančným sprostredkovaním a komunikáciou s klientom a zároveň poskytuje finančným agentom sprostredkujúcim produkty NN možnosť vykonávať ich činnosť bez potreby použitia papiera, a tak prispieva k ochrane životného prostredia a zohľadňuje environmentálne faktory.

Nariadenie zavádza pravidlá týkajúce sa zverejňovania informácií o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť, o zvážení a vyhodnotení nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť, o cieľoch udržateľných investícií ako aj o podpore environmentálnych alebo sociálnych vlastností. 

To pomáha záujemcom o produkty NN, klientom NN a iným subjektom získať prehľad, či a akým spôsobom NN v rámci daného finančného produktu:

 • začleňuje riziká ohrozujúce udržateľnosť do svojich investičných rozhodnutí;
 • presadzuje medzi ostatnými vlastnosťami aj environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu; alebo
 • má za cieľ udržateľné investície.

Tieto informácie sú obsiahnuté v predzmluvných informačných dokumentoch NN a na webovej stránke NN.

NN v zmysle Nariadenia klasifikuje finančný produkt  v súlade s jedným z nasledujúcich ustanovení Nariadenia:

 1. článok 6 Nariadenia – transparentnosť v tom, ako sú riziká spojené s udržateľnosťou integrované do investičných rozhodnutí v rámci produktu;
 2. článok 8 Nariadenia – transparentnosť v tom, ako produkt presadzuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, alebo ich kombináciu;
 3. článok 9 Nariadenia – transparentnosť v tom, či sú cieľom produktu udržateľné investície.

Zatriedenie produktu podľa článku 6, článku 8 alebo článku 9 Nariadenia znamená nasledujúce:

a. článok 6 (Transparentnosť v oblasti rizík ohrozujúcich udržateľnosť):
Riziko ohrozujúce udržateľnosť je definované v článku 2 ods. 22 Nariadenia ako: „environmentálna alebo sociálna udalosť alebo stav alebo udalosť alebo stav v oblasti riadenia a správy, ktoré by mohli mať skutočný alebo potenciálny zásadný negatívny vplyv na hodnotu investície“. Ak sa tieto naplnia, môžu predstavovať riziko, alebo môžu mať vplyv na ďalšie riziká v investičnom portfóliu produktu (ako sú trhové riziká, riziká likvidity, úverové riziká alebo operačné riziká).
Ak je produkt klasifikovaný podľa článku 6 Nariadenia, znamená to, že produkt:

 1. v rámci svojej záväznej investičnej stratégie nepresadzuje environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti,
 2. v rámci svojej záväznej investičnej stratégie nemá udržateľné investície ako svoj cieľ.

Pri podkladových investíciách tohto finančného produktu sa nezohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti.

S ohľadom na základnú požiadavku Nariadenia, ktorou je transparentnosť, musí byť aj v produkte podľa článku 6 Nariadenia komunikované, akým spôsobom sú (alebo nie sú) riziká ohrozujúce udržateľnosť začlenené do investičných rozhodnutí uskutočňovaných v rámci produktu. Ak aj produkt nepresadzuje environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti alebo nemá ako svoj cieľ udržateľné investície, môže rôznymi spôsobmi zohľadňovať riziká ohrozujúce udržateľnosť.

b. článok 8 (Presadzovanie environmentálnych a sociálnych vlastností na úrovni produktu):
Produkt presadzuje environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti, ako je opísané v článku 8 Nariadenia definovaním dôležitosti environmentálnych, sociálnych a riadiacich rizík a príležitostí. Zároveň je podmienkou, že spoločnosti, do ktorých sa investuje, dodržiavajú postupy v oblasti dobrej správy.

Ak produkt presadzuje environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti, môže (ale nemusí) pri tom investovať aj do hospodárskych činností, ktoré sú klasifikované ako „udržateľná investícia“. V takom prípade platí, že zásada „výrazne nenarušiť“ sa uplatňuje len na tie podkladové investície finančného produktu, pri ktorých sa zohľadňujú kritériá EÚ pre udržateľné hospodárske činnosti. Pri podkladových investíciách pre zvyšnú časť tohto finančného produktu sa nezohľadňujú kritériá EÚ pre udržateľné hospodárske činnosti.

c. článok 9 (Udržateľné investície ako cieľ produktu):
Produkt má za cieľ dosiahnuť dlhodobé a udržateľné investície, pričom udržateľnou investíciou sa podľa Nariadenia rozumie investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k environmentálnemu cieľu meraná napríklad prostredníctvom kľúčových ukazovateľov účinnosti využívania energie, energie z obnoviteľných zdrojov, surovín, vody a pôdy, ukazovateľov produkcie odpadu a emisií skleníkových plynov a ukazovateľov vplyvu na biodiverzitu a ukazovateľov obehového hospodárstva, alebo investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k sociálnemu cieľu, najmä investícia, ktorá prispieva k riešeniu nerovnosti, alebo investícia, ktorá podporuje sociálnu súdržnosť, sociálne začlenenie a pracovnoprávne vzťahy, alebo investícia do ľudského kapitálu, či do ekonomicky alebo sociálne znevýhodnených komunít a za predpokladu, že sa takýmito investíciami výrazne nenaruší žiaden z uvedených cieľov, a spoločnosti, do ktorých sa investovalo, dodržiavajú postupy dobrej správy, najmä pokiaľ ide o zdravé štruktúry riadenia, zamestnanecké vzťahy, odmeňovanie zamestnancov a plnenie daňových povinností.

Osobitnou kategóriou udržateľných investícií sú udržateľné investície zosúladené s taxonómiou EÚ. Taxonómia EÚ je systém klasifikácie stanovený v nariadení (EÚ) 2020/852, ktorým sa vytvára zoznam environmentálne udržateľných hospodárskych činností. V uvedenom nariadení nie je stanovený zoznam sociálne udržateľných hospodárskych činností. Udržateľné investície s environmentálnym cieľom môžu alebo nemusia byť zosúladené s taxonómiou EÚ. Medzi environmentálne ciele podľa taxonómie EÚ patria:

 1. zmiernenie zmeny klímy,
 2. adaptácia na zmenu klímy,
 3. udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov,
 4. prechod na obehové hospodárstvo,
 5. prevencia a kontrola znečisťovania,
 6. ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

Zároveň taxonómia EÚ vyžaduje, aby investícia smerujúca k plneniu jedného environmentálneho cieľa výrazne nenarúšala plnenie žiadneho iného z týchto environmentálnych cieľov, vykonávala sa v súlade s požadovanými minimálnymi zárukami a spĺňala technické kritériá preskúmania, ktoré stanovila Európska komisia.

Viac informácií ohľadom uplatňovania Nariadenia na úrovni skupiny NN nájdete na https://www.nn-group.com/sustainability/responsible-investment.html

Informácie k Nariadeniu pre produkty NN:

NN popri povolení na poisťovaciu činnosť disponuje aj oprávnením na vykonávanie finančného sprostredkovania v postavení samostatného finančného agenta, a to v sektoroch:

 1. doplnkového dôchodkového sporenia,
 2. prijímania vkladov,
 3. poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a
 4. kapitálového trhu.

V súčasnosti NN nevykonáva finančné sprostredkovanie v žiadnom z vyššie uvedených sektorov, preto sa Nariadenie SFDR na NN pri výkone finančného sprostredkovania nevzťahuje.

 

Dátum uverejnenia informácie: 10.03.2021
Dátum aktualizácie údajov: 27.06.2024