NN Životná poisťovňa, a.s.

Identifikačné údaje
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava
IČO: 35 691 999
IČ DPH: SK7120001922
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 1095/B

Predmet činnosti

 • Vykonávanie poisťovacej činnosti, v rámci ktorej sa povoľujú vykonávať tieto poistné odvetvia pre poistný druh životného poistenia:
  • poistenie pre prípad dožitia,
  • poistenie pre prípad smrti,
  • poistenie pre prípad smrti alebo dožitia,
  • poistenie pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného,
  • poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami,
  • dôchodkové poistenie,
  • doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby,
  • poistenie pre prípad narodenia dieťaťa,
  • poistenie prostriedkov na výživu,
  • poistenie pre prípad uzavretia manželstva,
  • poistenie spojené s investičnými fondami.
 • Vykonávanie poisťovacej činnosti, v rámci ktorej sa povoľujú vykonávať tieto poistné odvetvia pre poistný druh neživotného poistenia:
  • poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania),
  • poistenie choroby.
 • Vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta pre oblasť finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov a poskytovania úverov. 

Konanie
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Predstavenstvo
Peter Brudňák                                          predseda predstavenstva
Martin Višňovský                                     člen predstavenstva
Peter Jung                                                 člen predstavenstva
Branislav Buštík                                       člen predstavenstva
Miroslava Jandorfová                             člen predstavenstva
Jozef Dúcky                                              člen predstavenstva
Peter Šterbák                                           člen predstavenstva
Boris Fošnár                                             člen predstavenstva

Dozorná rada
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns      predseda dozornej rady
Eva Hajná                                                   člen dozornej rady
Renata Jadwiga Kulej                             člen dozornej rady

Jediný akcionár
NN Continental Europe Holdings B.V., so sídlom v Holandskom kráľovstve.

História a súčasnosť
NN Životná poisťovňa, a.s. vstúpila na slovenský trh v roku 1996 ako Nationale - Nederlanden poisťovňa, a.s. a neskôr v roku 2004 zmenila svoje obchodné meno na ING Životná poisťovňa, a.s. NN Životná poisťovňa, a.s. patrí medzi popredných poskytovateľov inovatívnych produktov v oblasti životného poistenia. Ako prvá na slovenskom trhu ponúkla rizikové poistenie on-line.