O životnom poistení

Základným princípom životného poistenia je ochrana pred rizikom.

Je úplne pochopiteľné, že ani najlepší produkt vás neochráni v tom zmysle, že zabezpečí, aby sa vám nič nestalo. Avšak, keď už sa vám niečo nepríjemné a neočakávané stane, tak vám (alebo vašim najbližším) dobré poistenie pomôže danú situáciu riešiť.

Životné poistenie by malo fungovať ako finančná istota, v prípade ak:

  • zomrie živiteľ rodiny, neostane rodina bez prostriedkov na úhradu štandardných životných nákladov,
  • sa klientovi stane úraz s trvalými následkami, pokryje mu plnenie z poistenia náklady napr. na zakúpenie si kompenzačných pomôcok, na úpravu bývania na bezbariérové,
  • klientovi diagnostikujú kritickú chorobu, bude mať financie napr. na kúpeľnú liečbu po operácii,
  • je klient hospitalizovaný, poskytne mu plnenie z poistenia prostriedky na úhradu napr. nákladov za nadštandardnú izbu a starostlivosť, úhradu prípadných nemocničných poplatkov a pod.

Poistenie je finančným produktom, ktoré okrem krytia rizika môže poskytnúť aj zaujímavé zhodnotenie finančných prostriedkov. Môže tak výraznou mierou napomôcť pri vytváraní finančných rezerv, napr. na obdobie, kedy klient prestane byť ekonomicky aktívny a pôjde do dôchodku. Spoliehanie sa výhradne na podporu štátu je v poslednej dobe samo o sebe stále väčším rizikom.

Aké existujú druhy životného poistenia?

Jednotlivé produkty životného poistenia môžeme rozdeliť do niekoľkých základných kategórií, ktoré sa odlišujú v tom, aké krytie poskytujú.

Rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenie je základným druhom poistenia. Kryje výhradne riziko smrti – v prípade smrti poisteného vyplatí poisťovňa určeným oprávneným osobám poistné plnenie. Toto poistenie je vhodné na zabezpečenie najbližších, ale taktiež sa využíva ako zábezpeka v prípade čerpania spotrebného úveru, hypotéky. V tomto prípade poisťovňa vyplatí plnenie priamo banke, ktorá prostriedky použije na splatenie zostávajúcej časti úveru. Tento druh poistenia výhradne kryje riziko a nie je možné prostredníctvom neho zhodnocovať finančné prostriedky.

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie v sebe kombinuje poistnú ochranu a možnosť vytvárania finančných rezerv. Počas celej doby jeho trvania je klient poistený pred rizikom a súčasne zhromažďuje a zhodnocuje finančné prostriedky. Maximálna výška tohto zhodnotenia je určená opatrením Národnej banky Slovenska a predstavuje zhodnotenie, ktoré poisťovňa garantuje počas celej doby trvania poistenia. Pokiaľ uplynie doba, na ktorú bolo poistenie uzatvorené (zmluva tzv. „dožije“), bude klientovi vyplatená dohodnutá poistná suma zvýšená o prípadné podiely na zisku poisťovne. Medzi hlavné výhody tohto druhu poistenia patrí už spomínané garantované zhodnotenie finančných prostriedkov.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie je taktiež kombináciou poistnej ochrany a vytvárania finančných rezerv ako v prípade kapitálového životného poistenia. Finančná rezerva sa však vytvára formou investovania poistného do finančných fondov životného poistenia. Takýto produkt je vhodný pre menej konzervatívnych klientov, pretože s investovaním je spojené určité investičné riziko. Hodnota prostriedkov vo finančných fondoch sa mení v závislosti od pohybov finančných trhov. Zhodnotenie je závislé od zvolenej stratégie investovania. Výhodou tohto poistenia je aj možnosť čerpať investované finančné prostriedky počas poistnej doby.