Platobná neschopnosť

Ako riešiť situáciu, keď nie ste schopní platiť poistné na životné poistenie?

Takáto situácia má svoje riešenie. V prvom rade by ste mali kontaktovať vašu poisťovňu a informovať sa, ako v takomto prípade najlepšie postupovať.
Existuje niekoľko možností: môžete požiadať o zmenu frekvencie platenia poistného, zníženie poistného, prerušenie platenia poistného alebo o prevedenie poistenia do stavu bez platenia poistného. Vyhnete sa prípadným komplikáciám v podobe vymáhania dlžného poistného na stále platnej poistnej zmluve.

Neodporúčame vám predčasne zrušiť uzatvorenú poistnú zmluvu predovšetkým v prvých rokoch jej trvania. Pokiaľ sa pre zrušenie zmluvy predsa len rozhodnete, počítajte s tým, že to bude pre vás finančne nevýhodné a bude vám vyplatená tzv. odkupná hodnota, teda len časť vložených prostriedkov. Rizikové poistenie neobsahuje sporiacu zložku, a preto v prípade jeho zániku pre neplatenie poistného, alebo pri výpovedi poistenia, poistenie zaniká bez výplaty odkupnej hodnoty.