Úmrtie

Ako bude poisťovňa postupovať v prípade smrti poisteného?

Cieľom uzatvorenia životného poistenia je často okrem iného aj zabezpečenie blízkych osôb poisteného v prípade jeho úmrtia. Samotný poistený je často hlavným živiteľom, na ktorého príjme závisí celá rodina, a preto môže mať jeho strata o to väčší dopad na fungovanie celej domácnosti. Postup poisťovne v prípade smrti poisteného je síce individuálny podľa druhu poistenia, ktoré poistený mal uzatvorené, všeobecne však platí, že dohodnutá poistná suma či hodnota osobného účtu je vyplatená oprávnenej osobe alebo osobám, ktoré si poistený určil v poistnej zmluve. V prípade, že oprávnená osoba nie je v poistnej zmluve určená, postupuje poisťovňa pri určovaní nároku na poistné plnenie podľa Občianskeho zákonníka. Prostriedky sa vyplácajú jednorazovo.