Prestup medzi DSS

Ak máte záujem stať sa sporiteľom NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. (ďalej len „NN DSS“), a v súčasnosti ste sporiteľom inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v zmysle súčasne platného zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení s NN DSS potrebné priložiť originál tzv. akceptačného listu. Originál akceptačného listu získate na miestne príslušnej* pobočke Sociálnej poisťovne po splnení zákonných podmienok:

  • uplynul najmenej jeden rok odo dňa zápisu vašej prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv vedenom v Sociálnej poisťovni, na pobočke Sociálnej poisťovne získate na základe vašej žiadosti akceptačný list.
  • neuplynul jeden rok odo dňa zápisu alebo prestupu do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej prestupujete, v hotovosti uhradíte Sociálnej poisťovni poplatok za vystavenie akceptačného listu vo výške 16,-€

Po vydaní akceptačného listu môžete uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s NN DSS na ktorejkoľvek pobočke NN DSS na Slovensku, v NN Klientskom centre na Jesenského ulici v Bratislave, online alebo telefonicky. Na vaše ďalšie otázky vám radi odpovieme na Klientskej linke 0850 111 454, prípadne nám napíšte email na klient@nn.sk.

* určuje sa podľa miesta trvalého pobytu