Oznámenie o zmene štatútov dôchodkových fondov NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 27.10.2015 bolo na základe predchádzajúceho súhlasu NBS predstavenstvom spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. schválené nové znenie štatútu dôchodkového fondu Tradícia – Dlhopisový garantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Štatút nadobúda účinnosť 15-tym dňom od uverejnenia, t.j. 13.11.2015.