Výsledky NN Group za 3. štvrťrok 2018

Medziročný rast o 7,4 %, kapitálový ukazovateľ Solvency II stúpol na 239 %

Zhrnutie hlavných bodov z výsledkov NN Group

  1. Prevádzkový výsledok stúpol oproti 3. štvrťroku 2017 o 7,4 % na 463 miliónov €, a to najmä vďaka lepšiemu výsledku holandskej neživotnej poisťovne, vyšším príjmom z dividend v holandskej životnej poisťovni, ako i nižším nákladom.
  2. Čistý zisk vo výške 788 miliónov € – nárast o 7,3 % oproti 3. štvrťroku 2017, odráža vyšší prevádzkový výsledok a mimoriadny príjem z predaja ING Life Korea.
  3. V 3. štvrťroku 2018 sa podarilo znížiť náklady o 33 miliónov €; celkovo sa dosiahlo zníženie nákladov o 269 miliónov €.
  4. Kapitálový ukazovateľ Solvency II stúpol na 239 % z 226 % v 2. štvrťroku 2018 vďaka kombinácii kumulácie prevádzkového kapitálu a pozitívnych tržných vplyvov.
  5. Hotovosť holdingovej spoločnosti vzrástla na 1,899 miliardy € vrátane dividend z dcérskych spoločností.

Vyhlásenie generálneho riaditeľa NN Group Larda Friesa

„Obzeráme sa za štvrťrokom, v ktorom naša spoločnosť dosiahla znovu solídne výsledky. Za 7 % nárastom prevádzkového výsledku stojí lepší výkon v rámci poistenia invalidity a úrazu i majetku a zodpovednosti v holandskej neživotnej poisťovni, ďalej vyššie príjmy z dividend v holandskej životnej poisťovni a tiež nižšie výdavky. Výsledky neživotnej poisťovne sa v posledných niekoľkých štvrťrokoch postupne zlepšovali a v 3. štvrťroku ťažili z priaznivého vývoja poistných udalostí. Tie sú však zo svojej podstaty nestále, a preto budeme naďalej zavádzať opatrenia, aby sme štrukturálne zlepšili kombinovaný pomer. Nové predaje v 3. štvrťroku poklesli oproti tomu minulému v holandskej i japonskej životnej poisťovni, ktorá naďalej čelí zostrujúcej sa konkurencii na trhu COLI. Nové predaje v Insurance Europe ovplyvnili menové faktory a nepriaznivé ekonomické podmienky v Turecku.

Naša neustála snaha o úspešnú integráciu spoločnosti Delta Lloyd a zvýšenie efektivity priniesla plody v podobe nákladových úspor vo výške 33 miliónov € v rámci integrácie. I vďaka tomu sa celkové náklady znížili o 269 miliónov € v porovnaní s úrovňou administratívnych nákladov za celý rok 2016.

Naša bilancia zostáva robustná, kapitálový ukazovateľ Solvency II dosiahol 239 % a kapitálová pozícia ku koncu 3. štvrťroka činila 1,9 miliardy €.

Ako medzinárodná firma zaoberajúca sa poskytovaním finančných služieb sa usilujeme o tvorbu dlhodobých hodnôt a chceme prispieť spoločnosti tým, že do rozhodovania začleníme kritériá ESG, ktoré sa sústredia na ekológiu i spoločenskú a korporátnu zodpovednosť. Preto sme nedávno posilnili náš zodpovedný prístup k investíciám a obmedzili sme investície do spoločností, ktoré sa zaoberajú ťažbou ropných pieskov a tiež investície do kontroverzných plynovodov, a to kvôli obavám z porušovania ľudských práv a zo znečisťovania životného prostredia. Skupina NN bola opäť zaradená do indexov udržateľnosti Dow Jones (DJSI) vo svetovom aj európskom indexe.

Výkon v tomto štvrťroku potvrdzuje, že se nám darí presadzovať našu stratégiu, ktorá sa zameriava na úspešnú integráciu spoločnosti Delta Lloyd, na ďalšie zlepšenie výkonnosti, urýchlenie transformácie obchodného modelu a racionálnu alokáciu kapitálu. To zaistí udržateľné podnikanie do budúcnosti a pomôže ľuďom zaistiť ich finančnú budúcnosť.“

Hlavné výsledky divízie Insurance Europe

  • Prevádzkový výsledok klesol na 65 miliónov € zo 77 miliónov € v 3. štvrťroku 2017 vrátane jednorazového príjmu vo výške 5 miliónov € z gréckej životnej poisťovne; pokles zapríčinila i nižšia investičná marža, nižšie poplatky a príjmy z poistného, vyššie administratívne náklady, čo čiastočne vyvážila vyššia upisovacia marža.
  • Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) činil po očistení o menové vplyvy 129 miliónov €, čo predstavuje pokles o 0,7 % oproti 3. štvrťroku 2017.

Investičná marža v 3. štvrťroku 2018 klesla na 17 miliónov € z 23 miliónov € v minuloročnom 3. štvrťroku vrátane vyšších príjmov z dividend v Belgicku.

Poplatky a výnosy z poistného klesli na 171 miliónov € zo 181 miliónov € v 3. štvrťroku 2017, do čoho je zahrnutý jednorazový výnos z odpredaja životnej poisťovne v Grécku. Výsledok súčasného štvrťroku odráža o 5 miliónov € nižší výnos z poplatkov v Turecku daný menovými dopadmi a nepriaznivými ekonomickými podmienkami, ale i odpredaj životnej poisťovne NN v Luxembursku v októbri 2017, čiastočne vyvážený vyššími poplatkami z rastu portfólia.

Technická marža vzrástla na 59 miliónov € z 50 miliónov € v 3. štvrťroku 2017, čo odráža pozitívny vývoj v oblasti mortality v Belgicku a Poľsku.

Administratívne náklady vzrástli na 101 miliónov € z 97 miliónov € vo vlaňajšom 3. štvrťroku kvôli vyšším projektovým a IT nákladom.
Odložené obstarávacie náklady a následné provízie zostali viac-menej stabilné na úrovni 80 miliónov €.

Výsledok pred zdanením vzrástol na 78 miliónov € zo 64 miliónov € v 3. štvrťroku 2017, ktorý zahŕňal opravnú položku vo výške 10 miliónov € na firemné úvery, zatiaľ čo v tomto štvrťroku bol podporený zhodnotením nehnuteľností. To však čiastočne vyvážil nižší prevádzkový výsledok.

V prvých deviatich mesiacoch roku 2018 vzrástol prevádzkový výsledok Insurance Europe na 200 miliónov € zo 192 miliónov € v rovnakom období v roku 2017, najmä vďaka vyššej upisovacej marži a zahrnutiu výsledkov Delta Lloyd Belgicko od 2. štvrťroku 2017. Rast je však čiastočne zaťažený vyššími administratívnymi nákladmi.

Výsledok pred zdanením klesol v prvých deviatich mesiacoch roku 2018 na 210 miliónov € z 222 miliónov € v rovnakom období roku 2017 kvôli nižším výnosom z predaja dlhopisových a akciových investícií a vyšším opravným položkám daných integrácií v Belgicku, no negatívne vplyvy čiastočne vyvažujú vyšší prevádzkový výsledok.

Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) v prvých deviatich mesiacoch roku 2018  klesol na 461 miliónov € zo 486 miliónov € v rovnakom období roku 2017. Za pokles môžu najmä nižšie predaje sporiacich produktov v Grécku, predaj životnej poisťovne NN v Luxembursku v októbri 2017 a menové dopady v Turecku. Čiastočne ho vyvážilo zahrnutie Delta Lloyd Belgicko od 2. štvrťroku 2017.