Výsledky NN Group za 3. štvrťrok 2018

Medziročný rast o 7,4 %, kapitálový ukazovateľ Solvency II stúpol na 239 %

Zhrnutie hlavných bodov z výsledkov NN Group

  1. Prevádzkový výsledok stúpol oproti 3. štvrťroku 2017 o 7,4 % na 463 miliónov €, a to najmä vďaka lepšiemu výsledku holandskej neživotnej poisťovne, vyšším príjmom z dividend v holandskej životnej poisťovni, ako i nižším nákladom.
  2. Čistý zisk vo výške 788 miliónov € – nárast o 7,3 % oproti 3. štvrťroku 2017, odráža vyšší prevádzkový výsledok a mimoriadny príjem z predaja ING Life Korea.
  3. V 3. štvrťroku 2018 sa podarilo znížiť náklady o 33 miliónov €; celkovo sa dosiahlo zníženie nákladov o 269 miliónov €.
  4. Kapitálový ukazovateľ Solvency II stúpol na 239 % z 226 % v 2. štvrťroku 2018 vďaka kombinácii kumulácie prevádzkového kapitálu a pozitívnych tržných vplyvov.
  5. Hotovosť holdingovej spoločnosti vzrástla na 1,899 miliardy € vrátane dividend z dcérskych spoločností.

Vyhlásenie generálneho riaditeľa NN Group Larda Friesa

„Obzeráme sa za štvrťrokom, v ktorom naša spoločnosť dosiahla znovu solídne výsledky. Za 7 % nárastom prevádzkového výsledku stojí lepší výkon v rámci poistenia invalidity a úrazu i majetku a zodpovednosti v holandskej neživotnej poisťovni, ďalej vyššie príjmy z dividend v holandskej životnej poisťovni a tiež nižšie výdavky. Výsledky neživotnej poisťovne sa v posledných niekoľkých štvrťrokoch postupne zlepšovali a v 3. štvrťroku ťažili z priaznivého vývoja poistných udalostí. Tie sú však zo svojej podstaty nestále, a preto budeme naďalej zavádzať opatrenia, aby sme štrukturálne zlepšili kombinovaný pomer. Nové predaje v 3. štvrťroku poklesli oproti tomu minulému v holandskej i japonskej životnej poisťovni, ktorá naďalej čelí zostrujúcej sa konkurencii na trhu COLI. Nové predaje v Insurance Europe ovplyvnili menové faktory a nepriaznivé ekonomické podmienky v Turecku.

Naša neustála snaha o úspešnú integráciu spoločnosti Delta Lloyd a zvýšenie efektivity priniesla plody v podobe nákladových úspor vo výške 33 miliónov € v rámci integrácie. I vďaka tomu sa celkové náklady znížili o 269 miliónov € v porovnaní s úrovňou administratívnych nákladov za celý rok 2016.

Naša bilancia zostáva robustná, kapitálový ukazovateľ Solvency II dosiahol 239 % a kapitálová pozícia ku koncu 3. štvrťroka činila 1,9 miliardy €.

Ako medzinárodná firma zaoberajúca sa poskytovaním finančných služieb sa usilujeme o tvorbu dlhodobých hodnôt a chceme prispieť spoločnosti tým, že do rozhodovania začleníme kritériá ESG, ktoré sa sústredia na ekológiu i spoločenskú a korporátnu zodpovednosť. Preto sme nedávno posilnili náš zodpovedný prístup k investíciám a obmedzili sme investície do spoločností, ktoré sa zaoberajú ťažbou ropných pieskov a tiež investície do kontroverzných plynovodov, a to kvôli obavám z porušovania ľudských práv a zo znečisťovania životného prostredia. Skupina NN bola opäť zaradená do indexov udržateľnosti Dow Jones (DJSI) vo svetovom aj európskom indexe.

Výkon v tomto štvrťroku potvrdzuje, že se nám darí presadzovať našu stratégiu, ktorá sa zameriava na úspešnú integráciu spoločnosti Delta Lloyd, na ďalšie zlepšenie výkonnosti, urýchlenie transformácie obchodného modelu a racionálnu alokáciu kapitálu. To zaistí udržateľné podnikanie do budúcnosti a pomôže ľuďom zaistiť ich finančnú budúcnosť.“

Hlavné výsledky divízie Insurance Europe

  • Prevádzkový výsledok klesol na 65 miliónov € zo 77 miliónov € v 3. štvrťroku 2017 vrátane jednorazového príjmu vo výške 5 miliónov € z gréckej životnej poisťovne; pokles zapríčinila i nižšia investičná marža, nižšie poplatky a príjmy z poistného, vyššie administratívne náklady, čo čiastočne vyvážila vyššia upisovacia marža.
  • Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) činil po očistení o menové vplyvy 129 miliónov €, čo predstavuje pokles o 0,7 % oproti 3. štvrťroku 2017.

Investičná marža v 3. štvrťroku 2018 klesla na 17 miliónov € z 23 miliónov € v minuloročnom 3. štvrťroku vrátane vyšších príjmov z dividend v Belgicku.

Poplatky a výnosy z poistného klesli na 171 miliónov € zo 181 miliónov € v 3. štvrťroku 2017, do čoho je zahrnutý jednorazový výnos z odpredaja životnej poisťovne v Grécku. Výsledok súčasného štvrťroku odráža o 5 miliónov € nižší výnos z poplatkov v Turecku daný menovými dopadmi a nepriaznivými ekonomickými podmienkami, ale i odpredaj životnej poisťovne NN v Luxembursku v októbri 2017, čiastočne vyvážený vyššími poplatkami z rastu portfólia.

Technická marža vzrástla na 59 miliónov € z 50 miliónov € v 3. štvrťroku 2017, čo odráža pozitívny vývoj v oblasti mortality v Belgicku a Poľsku.

Administratívne náklady vzrástli na 101 miliónov € z 97 miliónov € vo vlaňajšom 3. štvrťroku kvôli vyšším projektovým a IT nákladom.
Odložené obstarávacie náklady a následné provízie zostali viac-menej stabilné na úrovni 80 miliónov €.

Výsledok pred zdanením vzrástol na 78 miliónov € zo 64 miliónov € v 3. štvrťroku 2017, ktorý zahŕňal opravnú položku vo výške 10 miliónov € na firemné úvery, zatiaľ čo v tomto štvrťroku bol podporený zhodnotením nehnuteľností. To však čiastočne vyvážil nižší prevádzkový výsledok.

V prvých deviatich mesiacoch roku 2018 vzrástol prevádzkový výsledok Insurance Europe na 200 miliónov € zo 192 miliónov € v rovnakom období v roku 2017, najmä vďaka vyššej upisovacej marži a zahrnutiu výsledkov Delta Lloyd Belgicko od 2. štvrťroku 2017. Rast je však čiastočne zaťažený vyššími administratívnymi nákladmi.

Výsledok pred zdanením klesol v prvých deviatich mesiacoch roku 2018 na 210 miliónov € z 222 miliónov € v rovnakom období roku 2017 kvôli nižším výnosom z predaja dlhopisových a akciových investícií a vyšším opravným položkám daných integrácií v Belgicku, no negatívne vplyvy čiastočne vyvažujú vyšší prevádzkový výsledok.

Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) v prvých deviatich mesiacoch roku 2018  klesol na 461 miliónov € zo 486 miliónov € v rovnakom období roku 2017. Za pokles môžu najmä nižšie predaje sporiacich produktov v Grécku, predaj životnej poisťovne NN v Luxembursku v októbri 2017 a menové dopady v Turecku. Čiastočne ho vyvážilo zahrnutie Delta Lloyd Belgicko od 2. štvrťroku 2017.

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014