Druhy a podmienky vyplácania dávok podľa zákona

Pre účastníkov, ktorí uzatvorili zmluvu do 31.12.2013, zostávajú v platnosti nároky na dávky, podľa ich dávkových plánov.

Novelou zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou k 1.1.2014, platia pre účastníkov, ktorí uzatvorili zmluvu od 1.1.2014 alebo pre účastníkov, ktorí podpísali Dodatok k účastníckej zmluve uzatvorenej pred 1.1.2014, nové podmienky nárokov na dávky, vyplývajúce priamo zo zákona. Pre týchto účastníkov boli dávkové plány novelou zákona zrušené.