Dávkový plán 2

Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry-Sympatia

§ 1
Úvodné ustanovenia

 1. Tento dávkový plán upravuje podmienky účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení v Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovni Tatry-Sympatia (ďalej len poisťovňa) v zmysle zákona NR SR č.123/1996 Z.z., o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 2. Poisťovňa vykonáva doplnkové dôchodkové poistenie na základe dávkového plánu s definovanými príspevkami a zamestnávateľskej a zamestnaneckej zmluvy, ktoré sú uzavreté v súlade s ustanoveniami § 8 citovaného zákona.

§ 2
Účastníci doplnkového dôchodkového poistenia

 1. Účastníkom právnych vzťahov doplnkového dôchodkového poistenia je zamestnávateľ, poistenec, príjemca dávky a poisťovňa. 
 2. Zamestnávateľom pre účely tohto dávkového plánu je právnická alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva inú fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a ktorá uzavrela s poisťovňou zamestnávateľskú zmluvu. 
 3. Poistencom na účely tohto dávkového plánu je zamestnanec (fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k zamestnávateľovi), ktorý uzavrel s poisťovňou zamestnaneckú zmluvu v zmysle § 8 ods. 4 a 6 zák. č. 123/1996 Z.z.. 
 4. Príjemcom dávky na účely tohto dávkového plánu sa stane:
  1. poistenec, ktorému poisťovňa začne poskytovať podľa zamestnaneckej zmluvy a dávkového plánu dávku, alebo
  2. pozostalý po poistencovi alebo pozostalý po príjemcovi dávky, ktorého poistenec určil za pozostalého v zamestnaneckej zmluve (ďalej len pozostalý) a ktorému poisťovňa začne poskytovať podľa zamestnaneckej zmluvy a dávkového plánu dávku. 
 5. Poisťovňa je právnická osoba, predmetom činnosti ktorej je vykonávanie doplnkového dôchodkového poistenia v zmysle zák. č. 123/1996 Z.z.

§ 3
Druhy dávok a podmienky vzniku nároku na dávky poskytované poisťovňou

 1. Doplnkový starobný dôchodok Doplnkový starobný dôchodok je základnou dávkou doplnkového dôchodkového poistenia, určenou všetkým poistencom. Nárok na doplnkový starobný dôchodok vznikne poistencovi, ak: 
  1. dosiahol vek aspoň 50 rokov a
  2. zaplatil najmenej 12 mesačných príspevkov v prípade, že jeho účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení v poisťovni vznikla vo veku 49 rokov a viac, alebo
  3. zaplatil najmenej 24 mesačných príspevkov v prípade, že jeho účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení v poisťovni vznikla vo veku 48 rokov, alebo
  4. zaplatil najmenej 36 mesačných príspevkov v prípade, že jeho účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení v poisťovni vznikla vo veku 47 rokov, alebo
  5. zaplatil najmenej 48 mesačných príspevkov v prípade, že jeho účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení v poisťovni vznikla vo veku 46 rokov, alebo
  6. zaplatil 60 mesačných príspevkov v prípade, že jeho účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení v poisťovni vznikla vo veku 45 rokov a menej. 
 2. Doplnkový invalidný dôchodok Doplnkový invalidný dôchodok je určený poistencom na prekonanie problémov v prípade vzniku ich invalidity. Nárok na doplnkový invalidný dôchodok vznikne poistencovi, ak:
  1. získal nárok na invalidný dôchodok zo sociálneho zabezpečenia a
  2. zaplatil aspoň 12 mesačných príspevkov. 
 3. Výsluhový dôchodok Výsluhový dôchodok je určený poistencom vykonávajúcim práce, výkonom ktorých zamestnávateľ podmieni vznik nároku na tento dôchodok. Nárok na výsluhový dôchodok vznikne poistencovi, ak:

  1. zaplatil 60 mesačných príspevkov v prípade, že nedovŕšil vek 45 rokov alebo najmenej 36 mesačných príspevkov, ak tento vek dovŕšil a
  2. prácu, ktorou je nárok na výsluhový dôchodok podmienený, vykonával po dobu určenú zamestnávateľom v zamestnávateľskej zmluve. 
 4. Pozostalostný dôchodok Pozostalostný dôchodok je určený osobám, ktoré určil poistenec v zamestnaneckej zmluve, v prípade jeho úmrtia. Nárok na pozostalostný dôchodok vznikne určeným pozostalým, ak:
  1. zomrel poistenec, ktorému vznikol nárok na niektorý z vyššie uvedených dôchodkov,
  2. zomrel príjemca dávky. 
 5. Jednorazové vyrovnanie Jednorazové vyrovnanie je dávka, ktorá sa poskytuje vo výnimočných prípadoch. Nárok na jednorazové vyrovnanie vznikne:
  1. poistencovi s nárokom na doplnkový dôchodok,
  2. pozostalému po poistencovi, ktorému vznikol nárok na doplnkový dôchodok,
  3. príjemcovi doplnkového dôchodku,
  4. pozostalému po príjemcovi doplnkového dôchodku
  v prípadoch, ak:
  1. skončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  2. poisťovňa bola zrušená a nedohodla sa s ním inak,
  3. tak v iných odôvodnených prípadoch rozhodne správna rada poisťovne. 
 6. Odstupné Nárok na odstupné vznikne:
  1. poistencovi, ktorému zanikla účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení a ktorému nevznikol nárok na doplnkový dôchodok z dôvodu nesplnenia potrebného času platenia príspevkov, ak nepreviedol svoje príspevky, príspevky zamestnávateľa a svoj podiel na výnosoch z hospodárenia poisťovne do inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne, alebo
  2. pozostalému po poistencovi, ak zomrel poistenec, ktorému nevznikol nárok na doplnkový dôchodok.

speech bubbles lamp

Poisťovňa poskytne odstupné poistencovi aj v prípade, ak mu nevznikol nárok na doplnkový dôchodok, pretože nedosiahol potrebný vek a jeho účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení zanikla skončením zamestnania alebo zánikom účasti zamestnávateľa na doplnkovom dôchodkovom poistení.

§ 4
Čakacia doba

 1. Čakacia doba je dĺžka trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi, po uplynutí ktorej má zamestnanec právo stať sa poistencom. 
 2. Čakacia doba podľa tohto dávkového plánu je jeden rok. Zamestnávateľ môže v zamestnávateľskej zmluve jej trvanie skrátiť, prípadne čakaciu dobu odpustiť.

§ 5
Vznik účasti

 1. Podmienkou vzniku účasti zamestnávateľa na doplnkovom dôchodkovom poistení vykonávanom poisťovňou je uzavretie zamestnávateľskej zmluvy s poisťovňou v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 a 6 zák. č.123/1996 Z.z. 
 2. Podmienkou vzniku účasti zamestnanca na doplnkovom dôchodkovom poistení vykonávanom poisťovňou je uzavretie zamestnaneckej zmluvy s poisťovňou v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4, 5, 6 zák. č. 123/1996 Z.z., existencia zamestnávateľskej zmluvy medzi poisťovňou a jeho zamestnávateľom, splnenie podmienky čakacej doby a uzavretie dohody so zamestnávateľom o zrážkach zo mzdy v zmysle § 8 zák. č.123/1996 Z.z.

§ 6
Zánik účasti

 1. Účasť poistenca na doplnkovom dôchodkovom poistení zaniká: 
  1. dohodou s poisťovňou, 
  2. vypovedaním zamestnaneckej zmluvy,
  3. zánikom účasti jeho zamestnávateľa na doplnkovom dôchodkovom poistení z dôvodu odstúpenia od zamestnávateľskej zmluvy, resp. z dôvodu jej vypovedania,
  4. skončením zamestnania, 
  5. zánikom poisťovne, 
  6. smrťou. 
 2. Účasť zamestnávateľa na doplnkovom dôchodkovom poistení zaniká: 
  1. Odstúpením od zamestnávateľskej zmluvy, 
  2. vypovedaním zamestnávateľskej zmluvy, 
  3. zánikom poisťovne. 
 3. Účasť príjemcu dávky na doplnkovom dôchodkovom poistení v poisťovni zaniká:
  1. vyplatením odstupného, jednorazového vyrovnania alebo skončením výplaty doplnkového dôchodku,
  2. zánikom poisťovne,
  3. smrťou. 
 4. Ak účasť poistenca na doplnkovom dôchodkovom poistení v poisťovni zanikne skončením zamestnania, pričom nový zamestnávateľ má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s poisťovňou, poisťovňa umožní poistencovi zachovanie účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení v poisťovni formou dodatku k zamestnaneckej zmluve. 
 5. Tento postup sa uplatní aj v prípade, ak zamestnávateľ zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu opakovane na dobu určitú, najmä ak ide o práce podliehajúce sezónnym výkyvom. Účasť poistenca sa v týchto situáciách obnoví ihneď po opätovnom dojednaní pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu vo forme dodatku k zamestnaneckej zmluve. 
 6. Po uplynutí čakacej doby u nového zamestnávateľa sa obnoví účasť poistenca na doplnkovom dôchodkovom poistení v poisťovni, pričom dobu trvania účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení u predchádzajúceho zamestnávateľa, ako i počet zaplatených príspevkov mu poisťovňa pre účely splnenia podmienok vzniku nároku na priznanie dávky doplnkového dôchodkového poistenia započíta.

§ 7
Spôsob výpočtu dávok

 1. Doplnkový starobný dôchodok a doplnkový invalidný dôchodok.
  Výška týchto dávok sa vypočíta poistno-matematickými metódami s použitím vzorcov, ktoré sú prílohou tohto dávkového plánu. Závisí od stavu na osobnom účte poistenca ku dňu priznania dávky, od pohlavia poistenca a od veku poistenca pri priznaní dávky. Poisťovňa tieto dávky poskytne podľa výberu poistenca:
  1. doživotne, alebo
  2. na dobu určitú, najmenej však na dobu 6 rokov
  1. so zvýšenou prvou dávkou až do výšky 30% zo stavu na osobnom účte poistenca, alebo
  2. bez zvýšenej prvej dávky.
 2. Výsluhový dôchodok.
  Výška tejto dávky sa vypočíta s použitím vzorcov, ktoré sú prílohou tohto dávkového plánu. Poisťovňa túto dávku poskytne podľa výberu poistenca:
  1. na dobu určitú, najmenej však na dobu 6 rokov, pričom základom pre výpočet dávky je maximálne 50% zo stavu na osobnom účte poistenca, alebo
  2. jednorazovo, pričom výška dávky je maximálne suma príspevkov poistenca a zamestnávateľa za posledných 12 mesiacov.
  V prípade, že poistenec bol príjemcom dávky výsluhového dôchodku, môže mu byť ďalšia takáto dávka priznaná najskôr po uplynutí 12 mesiacov od výplaty poslednej dávky výsluhového dôchodku.

  Príjemca dávky nemôže súčasne poberať výsluhový dôchodok na dobu určitú a jednorazovú dávku výsluhového dôchodku.
 3. Pozostalostný dôchodok
  1. Pozostalostný dôchodok po príjemcovi doživotného doplnkového dôchodku: Výška dávok bude rovnaká ako výška dávok príjemcu doživotného doplnkového dôchodku a pozostalí budú dôchodok poberať 2 roky.
  2. Pozostalostný dôchodok po príjemcovi doplnkového dôchodku na dobu určitú: Výška dávok bude rovnaká ako výška dávok príjemcu doplnkového dôchodku na dobu určitú a pozostalí budú dôchodok poberať do uplynutia doby, ktorú mal dávku poberať príjemca doplnkového dôchodku na dobu určitú.
  3. Pozostalostný dôchodok po poistencovi, ktorému vznikol nárok na doplnkový starobný alebo na doplnkový invalidný dôchodok a nebol ich príjemcom: Výška dávok sa vypočíta poistno-matematickými metódami s použitím vzorcov, ktoré sú prílohou tohto dávkového plánu a pozostalí budú dávku poberať 6 rokov.

   V prípade pozostalostného dôchodku po poistencovi, ktorému vznikol nárok na výsluhový dôchodok, ale nebol jeho príjemcom sa výška dávky určí rovnakým spôsobom, ale základom pre jej výpočet bude 50% stavu osobného účtu poistenca ku dňu priznania dávky.
  4. Ak poistenec určil viac pozostalých, vypočítaná dávka pozostalostného dôchodku sa medzi nich rozdelí spôsobom, ktorý určil poistenec.
 4. Jednorazové vyrovnanie. Výška jednorazového vyrovnania sa vypočíta s použitím vzorcov, ktoré sú prílohou tohto dávkového plánu.
 5. Odstupné. Výška odstupného sa vypočíta ako úhrn príspevkov zaplatených poistencom a k nim patriacich podielov poistenca na výnosoch z hospodárenia poisťovne.
 6. V prípade, že poistenec zomrel a neurčil pozostalých, suma rovnajúca sa odstupnému podľa predchádzajúceho odseku sa stáva predmetom dedičstva. 
 7. V prípade, že zomrel príjemca pozostalostného dôchodku, nevyplatená suma sa stáva predmetom dedičstva.

§ 8
Priznanie dávky a spôsob jej výplaty

 1. Poisťovňa rozhoduje o priznaní dávky na základe písomnej žiadosti poistenca
 2. Žiadosť musí obsahovať všetky údaje potrebné pre rozhodnutie o priznaní dávky. K žiadosti je potrebné priložiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok vzniku nároku na dávku, pokiaľ ich poisťovňa nemá k dispozícii z vlastnej evidencie (napr. doklad o úmrtí poistenca, rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku a pod.)
 3. Poisťovňa je povinná zaslať žiadateľovi oznámenie o priznaní dávky v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti spĺňajúcej všetky náležitosti podľa predchádzajúcich odsekov. V prípade, že žiadosť nie je úplná, príp. k nej nie sú priložené potrebné doklady, vyzve poisťovňa žiadateľa na jej doplnenie. Lehota na rozhodnutie o priznaní dávky začína poisťovni plynúť dňom, kedy má k dispozícii všetky podklady potrebné pre priznanie.
 4. V prípade, že poisťovňa žiadosti o priznanie dávky nevyhovie, je povinná v lehote jedného mesiaca oznámiť žiadateľovi dôvody.
 5. Ak žiadateľ nesúhlasí s obsahom oznámenia, môže v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia písomne oznámiť dozornej rade poisťovne svoje námietky a požiadať ju o jeho preskúmanie. Ak dozorná rada uzná námietky žiadateľa za opodstatnené, je poisťovňa povinná vypracovať opravné oznámenie, a to v lehote 30 dní odo dňa prijatia uznesenia dozornou radou. V opačnom prípade oznámi zamietavé stanovisko dozornej rady žiadateľovi v lehote 15 dní odo dňa prijatia uznesenia dozornou radou. 
 6.  Poisťovňa vypláca dôchodky štvrťročne. Na žiadosť príjemcu dávky, alebo ak výška štvrťročného dôchodku nedosahuje 500 Sk, je možné interval výplat predĺžiť.
 7. Poisťovňa vyplatí dávku poštovou poukážkou alebo prevodom na účet najneskôr do desiateho dňa obdobia, za ktoré je dôchodok vyplácaný. Ak je dávka vyplácaná poštovou poukážkou, poštovné sa odpočíta z dávky. 
 8.  Výplata dávky sa končí vyplatením posledného dôchodku alebo štvrťrokom, v ktorom príjemca dávky zomrel.
 9. Jednorazové vyrovnanie a odstupné je poisťovňa povinná vyplatiť žiadateľovi v lehote troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o jeho výplatu spĺňajúcej všetky náležitosti podľa odseku 8.2., najskôr však ku dňu splnenia podmienok pre vznik nároku.
 10. V prípade, že poisťovňa vyplatí dávku, na ktorú príjemcovi nevznikol nárok v súlade s týmto dávkovým plánom, je príjemca dávky povinný túto dávku vrátiť. Ak príjemca dávku bez zbytočného odkladu nevráti ani po výzve poisťovne, má poisťovňa možnosť domáhať sa vrátenia na súde v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka o bezdôvodnom obohatení. 
 11.  V prípade zániku nároku na invalidný dôchodok zo základného systému sociálneho zabezpečenia môže príjemca doplnkového invalidného dôchodku požiadať o ukončenie výplaty dávky. Nevyplatené prostriedky sa mu pripíšu na jeho obnovený osobný účet a platením príspevkov pokračuje v poistení. Poisťovňa takéhoto poistenca posudzuje ako poistenca, ktorému vznikol nárok na doplnkový dôchodok.

§ 9
Spôsob určenia výšky príspevku 

 1. Zamestnávateľ i poistenec určia výšku mesačného príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie v zamestnávateľskej a zamestnaneckej zmluve.
 2. Výšku príspevku poistenca možno stanoviť:
  1. pevnou čiastkou,
  2. relatívne vo vzťahu ku mzde poistenca,
  3. iným spôsobom, ak sa na tom poistenec s poisťovňou dohodli. 
 3. Výšku príspevku zamestnávateľa možno stanoviť:
  1. pevnou čiastkou,
  2. relatívne vo vzťahu ku mzde poistenca alebo k výške príspevku poistenca,
  3. iným spôsobom.

§ 10
Zmena výšky príspevku

 1. Zamestnávateľ aj poistenec môžu meniť výšku príspevkov.
 2. Každú zmenu výšky príspevku sú poistenec aj zamestnávateľ povinní oznámiť poisťovni písomne vopred, najneskôr v mesiaci, za ktorý sa príspevok platí. 
 3. Súčasťou oznámenia o zmene výšky príspevku poistenca musí byť nová dohoda so zamestnávateľom o zrážkach zo mzdy.
 4. Ak poisťovňa neoznámi svoj nesúhlas v lehote 15 dní platí, že poisťovňa so zmenou súhlasí.

§ 11
Spôsob platenia a odvádzania príspevkov

 1. Zamestnávateľ je povinný platiť a odvádzať príspevky za svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami, pravidelne mesačne formou prevodu na účet poisťovne u jej depozitára.
 2.  Príspevky sú zaplatené včas, ak sú na účet poisťovne u depozitára pripísané do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí. 
 3. Zamestnávateľ zodpovedá za včasný odvod príspevkov svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami. 
 4. Poisťovňa umožní poistencovi zaplatiť okrem pravidelných mesačných príspevkov aj príspevok mimoriadny, a to spôsobom a formou dohodnutými s poisťovňou vopred.

§ 12
Sankcie

 1. V prípade, že zamestnávateľ neodviedol príspevky vo výške, v termíne a spôsobom určeným zamestnávateľskou zmluvou, je povinný zaplatiť poisťovni úroky z omeškania dohodnuté v zamestnávateľskej zmluve. 
 2.  Správna rada poisťovne môže na žiadosť zamestnávateľa v odôvodnených prípadoch rozhodnúť, že úroky zníži, prípadne odpustí.

§ 13
Zásady, podľa ktorých sa poistenec a príjemca dávky podieľajú na výnosoch z hospodárenia poisťovne

 1. Poisťovňa rozdelí výnosy z hospodárenia v prospech poistencov a príjemcov dávok. Časť výnosov je možné zaevidovať na účet príjemcov dávok. Zvyšná časť je rozdelená na podiely z výnosov poisťovne prináležiace jednotlivým poistencom a príjemcom dávok úmerne výške prostriedkov, ktoré sú v ich prospech evidované.
 2. Poisťovňa pripíše zodpovedajúci podiel poistenca na výnosoch z hospodárenia na osobný účet poistenca bez zbytočného odkladu po schválení účtovnej uzávierky správnou radou poisťovne.
 3. Poisťovňa vyplatí príjemcovi dávky jeho podiel na výnosoch z hospodárenia ako mimoriadnu dávku bez zbytočného odkladu po schválení účtovnej uzávierky správnou radou poisťovne.
 4. Spôsob rozdeľovania výnosov z hospodárenia podlieha schváleniu správnou radou poisťovne.

§ 14
Prerušenie účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení

 1. V prípade, že sa poistenec prechodne ocitol v situácii, ktorá mu neumožňuje platiť príspevky vo výške, lehotách a spôsobom, dohodnutými v zamestnaneckej zmluve, môže požiadať poisťovňu o prerušenie svojej účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení. 
 2. Žiadosť sa podáva písomne. Pokiaľ poisťovňa neoznámi poistencovi svoj nesúhlas v lehote 1 mesiaca platí, že účasť poistenca je prerušená odo dňa podania žiadosti, resp. odo dňa v žiadosti uvedeného. 
 3. Počas prerušenia účasti poistenca na doplnkovom dôchodkovom poistení neplatia zamestnávateľ ani poistenec poisťovni príspevky. 
 4. Poistenec a zamestnávateľ môžu príspevky za dobu prerušenia doplatiť. V takom prípade poisťovňa započíta poistencovi dobu prerušenia pre účely posúdenia vzniku nároku.
 5. Poistenec môže požiadať o obnovenie účasti aj pred uplynutím doby, na ktorú bolo prerušenie dohodnuté. V takom prípade sa jeho účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení obnovuje prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo jeho oznámenie doručené poisťovni.

§ 15
Odklad platenia príspevkov zamestnávateľa

 1. Na žiadosť zamestnávateľa môže správna rada poisťovne povoliť odklad platenia príspevkov zamestnávateľa.
 2. Žiadosť musí obsahovať dôvody, pre ktoré zamestnávateľ odklad žiada a doklady, preukazujúce existenciu týchto dôvodov.
 3. Dôvodom na povolenie odkladu platenia príspevkov zamestnávateľa je jeho platobná neschopnosť. Správna rada môže v konkrétnom prípade povoliť odklad aj z iného dôvodu.
 4. Správna rada poisťovne je povinná o žiadosti zamestnávateľa rozhodnúť v lehote 60 dní odo dňa, kedy jej bola doručená.
 5. Odklad platenia príspevkov môže správna rada povoliť zamestnávateľovi najviac na dobu 12 mesiacov.
 6. Po uplynutí doby, na ktorú bol odklad povolený, je zamestnávateľ povinný doplatiť príspevky v lehote určenej v rozhodnutí správnej rady o povolení odkladu.
 7. Počas doby, na ktorú bol zamestnávateľovi povolený odklad, poistenec platí príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie.

§ 16
Podmienky prevodu príspevkov

 1. Poisťovňa umožní vždy, pri splnení podmienok daných zákonom, prevod príspevkov poistenca, príspevkov zamestnávateľa a podielu na výnosoch z hospodárenia poisťovne (ďalej len prostriedky) do inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne. Podmienkou prevodu je písomná žiadosť poistenca, ktorej prílohou je kópia zamestnaneckej zmluvy, uzatvorená s inou doplnkovou dôchodkovou poisťovňou.
 2. Prevod prostriedkov do inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne uskutoční poisťovňa v trojmesačnej lehote odo dňa obdržania žiadosti o prevod. 
 3. Poisťovňa umožní poistencovi, ktorý s ňou uzavrel zamestnaneckú zmluvu, prevod prostriedkov z inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne. Súčasťou oznámenia o prevode je informácia o stave osobného účtu v doplnkovej dôchodkovej poisťovni, z ktorej poistenec odchádza. Prevedené prostriedky a dobu ich platenia započíta poisťovňa na účely plnenia podmienok nároku na dávky z doplnkového dôchodkového poistenia poskytované poisťovňou.

§ 17
Evidencia a informácie

 1. Poisťovňa eviduje stav prostriedkov na osobných účtoch poistencov. Každý osobný účet má podúčty, na ktorých sú osobitne vedené:
  1. príspevky poistenca,
  2. príspevky zamestnávateľa,
  3. podiely poistenca na výnosoch z hospodárenia poisťovne,
  4. podiely zamestnávateľa na výnosoch z hospodárenia poisťovne.
 2. Informácia o stave osobného účtu bude poistencovi bezplatne zasielaná jedenkrát ročne, najneskôr do konca júna, na adresu uvedenú v zamestnaneckej zmluve.

§ 18
Zmeny dávkového plánu

 1. Všetky zmeny tohto dávkového plánu podliehajú schváleniu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 2. Schválené zmeny dávkového plánu sa stávajú súčasťou zamestnávateľskej a zamestnaneckej zmluvy, len ak sa na nich zamestnávateľ alebo zamestnanec s poisťovňou dohodli.
 3. Zmeny dávkového plánu oznámi poisťovňa každému zamestnávateľovi písomne. Zamestnávateľ je povinný v lehote do 1 mesiaca oznámiť písomne poisťovni svoj súhlas, resp. nesúhlas s navrhovanými zmenami.
 4. Zmeny dávkového plánu oznámi poisťovňa všetkým poistencom písomne.
  1. V prípade zmien, ktoré nemajú vplyv na výšku dávky alebo na práva a nároky poistenca, pokiaľ poistenec neoznámi svoj nesúhlas v lehote 1 mesiaca platí, že poistenec súhlasí s navrhovanou zmenou dávkového plánu odo dňa uvedeného v oznámení.
  2. V prípade zmien, ktoré majú vplyv na výšku dávky alebo na práva a nároky poistenca, je poistenec povinný v lehote 1 mesiaca oznámiť poisťovni svoj súhlas, resp. nesúhlas s navrhovanými zmenami.

§ 19
Záverečné ustanovenia

 1. Tento dávkový plán vrátane jeho príloh je neoddeliteľnou súčasťou zamestnávateľskej a zamestnaneckej zmluvy uzatvorenej s poisťovňou.
 2. Dávkový plán v tomto znení bol schválený správnou radou poisťovne dňa 15. 7. 1997.
 3. Dávkový plán v tomto znení bol schválený rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 18. 9. 1997 pod číslom 255/97 - I/40 - a.

Príloha k dávkovému plánu

Označenie

Označenia použité pre výšky dávok doplnkového dôchodkového poistenia:

DSIP      výška dávky doplnkového starobného dôchodku, doplnkového invalidného dôchodku alebo pozostalostného dôchodku po poistencovi
DV výška dávky výsluhového dôchodku
JV jednorazové vyrovnanie
O odstupné
VDSIP výška doplnkového starobného, resp. doplnkového invalidného dôchodku alebo pozostalostného dôchodku po príjemcovi dávok, vyplatená do priznania jednorazového vyrovnania

Označenia použité pre časti osobného účtu poistenca:

OU celkový stav na osobnom účte poistenca v čase priznania dávky
OUč časť osobného účtu poistenca určená ako základ pre výpočet výšky dávky doplnkového výsluhového dôchodku na dobu určitú
Oup podúčet osobného účtu poistenca, na ktorom sú vedené príspevky poistenca
Oupv  podúčet osobného účtu poistenca, na ktorom sú vedené podiely poistenca na výnosoch z hospodárenia

Ďalšie označenia použité pri výpočte jednotlivých dávok (pri výpočtoch budú použité aktuálne tabuľky života):

x      vek poistenca v čase priznania dávky
ex stredná dĺžka života osoby vo veku x. Používa sa stredná dĺžka života posledne publikovaná Štatistickým úradom SR, vypočítaná zvlášť pre mužov a ženy

Výpočet dávok doplnkového dôchodkového poistenia

Doplnkový starobný a doplnkový invalidný dôchodok vyplácaný doživotne k-krát ročne:

 e je stredná dĺžka života poistenca žiadajúceho o dávku zodpovedajúca jeho veku a pohlaviu,
 p je 0 v prípade dávky bez pozostalostného dôchodku, je 2 v prípade dávky s (dvojročným) pozostalostným dôchodkom.

Doplnkový starobný a doplnkový invalidný dôchodok na dobu určitú n rokov vyplácaný k-krát ročne a pozostalostný dôchodok po poistencovi:

Dsip= OU/n • p/k

n je doba, počas ktorej má byť dôchodok vyplácaný, určená v rokoch,
p je 1,03 v prípade dávky bez pozostalostného dôchodku, je 1 v prípade dávky s pozostalostným dôchodkom.

V prípade pozostalostného dôchodku po poistencovi je n=6 a p=1.

Doplnkový výsluhový dôchodok na dobu určitú n rokov vyplácaný k-krát ročne:

n je doba, po ktorú má byť dôchodok vyplácaný, určená v rokoch
p
je 1,03 v prípade dávky bez pozostalostného dôchodku,
je 1 v prípade dávky s pozostalostným dôchodkom.

Časť osobného účtu poistenca, OUč, je určená ako z% z celkového stavu na jeho osobnom účte. OUč je vytvorený z úhrnu prostriedkov vo výške z % z každého z podúčtov osobného účtu poistenca.

Vzťah pre výpočet výšky dávok pri zvýšenej prvej dávke:

D1 je zvýšená prvá dávka
D2 je výška nasledujúcich dávok
D je výška dávok v prípade, ak by sa neposkytovala zvýšená prvá dávka

Vzťahy pre výpočet jednorazového vyrovnania a odstupného:


Jednorazové vyrovnanie pri nároku na doplnkový starobný alebo doplnkový invalidný dôchodok, ak príjemca dávok vybral m dávok doplnkového starobného alebo doplnkového invalidného dôchodku a k dávok výsluhového dôchodku na dobu určitú:

V prípade, že:V prípade, že

V prípade, že poistenec nie je príjemcom doplnkového starobného ani doplnkového invalidného dôchodku, jeV prípade, že poistenec nie je príjemcom výsluhového dôchodku na dobu určitú, jeV prípade, že príjemca dávok je príjemcom doplnkového starobného alebo doplnkového invalidného dôchodku bez zvýšenej prvej dávky, jeV prípade, že príjemca dávok je príjemcom doplnkového starobného alebo doplnkového invalidného dôchodku so zvýšenou prvou dávkou, jeJednorazové vyrovnanie ak poistenec, nemá nárok na doplnkový starobný ani doplnkový invalidný dôchodok, má nárok na výsluhový dôchodok, ale nie je príjemcom dávky:Jednorazové vyrovnanie ak príjemcovi dávok bol priznaný výsluhový dôchodok na dobu určitú, vybral m dávok výsluhového dôchodku na dobu určitú a nemá nárok na doplnkový starobný ani doplnkový invalidný dôchodok:

Vzťah pre výpočet odstupného:

O = OUp + Oupv