Domov / Občania / Tretí pilier / Doplnkové dôchodkové sporenie / Dávkové plány / Dávkový plán ING doplnkovej dôchodkovej poisťovne

Dávkový plán ING doplnkovej dôchodkovej poisťovne

Článok 1 
Úvodné ustanovenia

 1. Dávkový plán ING doplnkovej dôchodkovej poisťovne (ďalej len "dávkový plán") upravuje podmienky účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení (ďalej len "poistenie") a podmienky vykonávania tohto poistenia ING doplnkovou dôchodkovou poisťovňou (ďalej len "ING DDP"). Dávkový plán je vypracovaný v súlade a podlieha ustanoveniam zákona č. 123/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "zákon"). 
 2. Účelom doplnkového dôchodkového poistenia je umožniť poistencovi získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe, v invalidite a výsluhový dôchodok. V prípade úmrtia poistenca alebo príjemcu dávky doplnkové dôchodkové poistenie umožňuje získať pozostalým po poistencovi pozostalostný dôchodok.

Článok 2
Definície 

 1. Pojmy použité v tomto dávkovom pláne sa vymedzujú nasledovne, pokiaľ ďalej nie je uvedené alebo dohodnuté inak:
  1. Poistenec je zamestnanec určený zákonom, ktorý uzatvoril zamestnaneckú zmluvu s ING DDP alebo samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len "SZČO") alebo osoba spolupracujúca so SZČO, ktorá uzavrela s ING DDP poisteneckú zmluvu. Postavenie poistenca zostáva zachované aj v prípade, ak mu zanikla účasť na poistení, nestal sa príjemcom dávky a prostriedky jeho individuálneho dôchodkového účtu neboli prevedené do inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne. Poistenec je oprávnený určiť, meniť a dopĺňať osoby určené za pozostalých aj po priznaní niektorého z dôchodkov, pokiaľ priznaný dôchodok umožňuje takéto určenie. Určenie, zmena alebo doplnenie osoby určenej za pozostalého je účinné doručením takéhoto oznámenia ING DDP do jej sídla alebo na poslednú oznámenú adresu ING DDP, pričom podpis poistenca alebo príjemcu dávky v prípade zmeny osoby určenej za pozostalého musí byť úradne overený.
  2. Pozostalý je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorú poistenec určil v zamestnaneckej alebo poisteneckej zmluve. Poistenec je oprávnený v zamestnaneckej alebo v poisteneckej zmluve určiť aj viac pozostalých. Ak poistenec určí viac pozostalých, musí určiť aj veľkosť ich podielov, a to percentom v celých číslach. Celkový súčet podielov všetkých pozostalých určených v zamestnaneckej alebo v poisteneckej zmluve musí byť 100 percent.
  3. Príjemca dávky:
   • poistenec, ktorému podľa tohto dávkového plánu vznikol nárok na niektorú dávku a táto dávka mu bola priznaná;
   • pozostalý po poistencovi určený v zamestnaneckej alebo v poisteneckej zmluve, ktorému vznikol nárok na niektorú z dávok podľa tohto dávkového plánu a dávka mu bola priznaná;
   • dedič po poistencovi, ktorý sa stal príjemcom dávky podľa písm. ca) tohto bodu, alebo dedič po pozostalom, ktorý sa stal príjemcom dávky podľa písm. cb) tohto bodu. V oboch prípadoch je dedič určený na základe právoplatného rozhodnutia vydaného v dedičskom konaní a ktorému podľa tohto dávkového plánu patrí niektorá dávka alebo jej časť.
  4. Zamestnávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba určená zákonom, ktorá uzavrela s ING DDP zamestnávateľskú zmluvu alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá platí príspevky podľa zákona bez uzavretia zamestnávateľskej zmluvy.
  5. Individuálny dôchodkový účet poistenca vedie ING DDP v mene poistenca. Individuálny dôchodkový účet poistenca pozostáva zo štyroch častí: príspevky poistenca, príspevky zamestnávateľa, podiely na výnosoch z príspevkov poistenca a podiely na výnosoch z príspevkov zamestnávateľa. Hodnota každého z uvedených príspevkov sa vedie samostatne.
  6. Čakacia doba je nevyhnutná doba trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi, ktorú určuje zamestnávateľ ako jednu z podmienok účasti zamestnanca na poistení, pokiaľ sa zamestnávateľ s ING DDP nedohodne inak. Čakacia doba nesmie byť dlhšia ako stanovuje zákon a nevzťahuje sa na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov, ktorých zamestnávateľ nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s ING DDP, na SZČO a na spolupracujúce osoby a rovnako sa čakacia doba neuplatní ani v prípade obnovenia účasti poistenca na poistení po jej prerušení za podmienok stanovených týmto dávkovým plánom.
  7. Do ING DDP platí príspevky:
   • zamestnávateľ za svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami, ak uzavtvoril s ING DDP zamestnávateľskú zmluvu,
   • zamestnávateľ, ktorý neuzatvoril zamestnávateľskú zmluvu s ING DDP a platí príspevky podľa zákona bez uzavretia zamestnávateľskej zmluvy,
   • poistenec.
  8. Príspevky zamestnanca, ktoré platí do ING DDP na základe zamestnaneckej zmluvy odvádza za zamestnanca zamestnávateľ na základe dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá je súčasťou zamestnanckej zmluvy. SZČO odvádza príspevky za seba a za spolupracujúce osoby so SZČO.
  9. Žiadateľom o dávku je poistenec alebo pozostalý, ktorý podá žiadosť o dávku podľa článku 12 tohto dávkového plánu.
  10. Depozitár je banka alebo pobočka zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má povolenie vykonávať funkciu depozitára podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o bankách") v znení neskorších právnych predpisov, nie je v nútenej správe a uzavrela s ING DDP zmluvu o výkone funkcie depozitára. 
 2. Všetky platby vykonané v súvislosti s doplnkovým dôchodkovým poistením podľa tohto dávkového plánu budú vykonané v slovenskej mene, pokiaľ sa nedohodne inak. 
 3. Pokiaľ sa v tomto dávkovom pláne použije singulár zahŕňa v sebe aj plurál a naopak. 
 4. Tento dávkový plán je príspevkovo definovaný. Výška dávok závisí od úhrnného objemu prostriedkov na individuálnom dôchodkovom účte poistenca v čase priznania niektorej z dávok, vrátane podielov na výnosoch z hospodárenia ING DDP a od veku, od ktorého sa dávka podľa tohto dávkového plánu poskytuje. Výška dávok sa vypočíta podľa príslušných dávkových formúl, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dávkového plánu ako príloha. 
 5. ING DDP vykonáva doplnkové dôchodkové poistenie podľa tohto dávkového plánu, zamestnávateľskej zmluvy, zamestnaneckej zmluvy a poisteneckej zmluvy uzavretých v súlade s ustanoveniami zákona. 
 6. Účinnosťou zamestnávateľskej, zamestnaneckej alebo poisteneckej zmluvy sa zakladá účasť poistenca na poistení podľa tohto dávkového plánu.

Článok 3
Druhy dávok

 1. Z poistenia podľa tohto dávkového plánu sa poskytujú tieto dávky:
  1. doplnkový starobný dôchodok;
  2. výsluhový dôchodok pre poistencov vykonávajúcich práce, ktoré sú na základe rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu zdravia vydaného podľa osobitného predpisu zaradené do katogórie 3 (tri) alebo 4 (štyri);
  3. jednorazové vyrovnanie;
  4. odstupné;
  5. výsluhový dôchodok pre poistencov, ktorí nespĺňajú podmienky na poskytnutie výsluhového dôchodku podľa písmena b) tohto odseku;
  6. doplnkový invalidný dôchodok;
  7. pozostalostný dôchodok. 
 2. Poistenec alebo pozostalý má z jedného individuálneho dôchodkového účtu nárok na poberanie viacerých druhov dávok, ale nie súbežne.

Článok 4
Podmienky vzniku nároku na doplnkový starobný dôchodok

 1. Poistencovi vznikne nárok na doplnkový starobný dôchodok, ak:
  1. dovŕšil vek 50 rokov a platil príspevky na poistenie najmenej po dobu 12 mesiacov trvania poistenia podľa tohto dávkového plánu, alebo
  2. dovŕšil vek 65 rokov. 
 2. Základom pre výpočet dôchodku je suma predstavujúca súčet hodnoty všetkých finančných prostriedkov vedených na individuálnom dôchodkovom účte poistenca, a to ku dňu priznania dávky podľa článku 13 tohto dávkového plánu. Dávka bude priznaná najneskôr v lehote 30 pracovných dní odo dňa podania žiadosti o dávku podľa článku 12 tohto dávkového plánu, nie však skôr, ako ku dňu vzniku nároku na doplnkový starobný dôchodok v závislosti od zvoleného spôsobu výplaty dávky, tak ako je uvedený v článku 8 tohto dávkového plánu. Príslušné dávkové formule sú uvedené v ods. 1 prílohy tohto dávkového plánu. 
 3. Poistenec má právo požiadať ING DDP, aby mu na základe jeho žiadosti o dávku upravila výplatu prvej splátky doplnkového starobného dôchodku až do výšky 40% hodnoty peňažných prostriedkov vedených na jeho individuálnom dôchodkovom účte, a to ku dňu priznania dávky. O takto určenú sumu bude znížený základ pre výpočet dôchodku stanovený podľa ods. 2 tohto článku.

Článok 5 
Podmienky vzniku nároku na doplnkový invalidný dôchodok

 1. Poistencovi vznikne nárok na doplnkový invalidný dôchodok, ak mu vznikol nárok na invalidný dôchodok podľa platného zákona o sociálnom poistení a platil príspevky na poistenie najmenej po dobu 12 mesiacov trvania poistenia podľa tohto dávkového plánu. 
 2. Základom pre výpočet dôchodku je suma predstavujúca súčet hodnoty všetkých finančných prostriedkov vedených na individuálnom dôchodkovom účte poistenca, a to ku dňu priznania dávky podľa článku 13 tohto dávkového plánu. Dávka bude priznaná najneskôr v lehote 30 pracovných dní odo dňa podania žiadosti o dávku podľa článku 12 tohto dávkového plánu, nie však skôr, ako ku dňu vzniku nároku na doplnkový invalidný dôchodok v závislosti od zvoleného spôsobu výplaty dávky, tak ako sú uvedené v článku 8 tohto dávkového plánu. Príslušná dávková formula je neoddeliteľnou súčasťou tohto dávkového plánu ako príloha. 
 3. Poistenec má právo požiadať ING DDP, aby mu na základe jeho žiadosti o dávku upravila výplatu prvej splátky doplnkového invalidného dôchodku až do výšky 40% hodnoty peňažných prostriedkov vedených na jeho individuálnom dôchodkovom účte, a to ku dňu priznania dávky. O takto určenú sumu bude znížený základ pre výpočet dôchodku stanovený podľa ods. 2 tohto článku. 
 4. Doplnkový invalidný dôchodok sa vypláca aj v prípade, ak jeho príjemcovi zanikol nárok na invalidný dôchodok podľa platného zákona o sociálnom poistení. 
 5. Príjemca doplnkového invalidného dôchodku podľa tohto dávkového plánu môže požiadať o ukončenie jeho výplaty. So zostatkom peňažných prostriedkov na individuálnom dôchodkovom účte môže pokračovať v poistení ako poistenec. Ak sa v takomto prípade bývalý príjemca doplnkového invalidného dôchodku nestane poistencom, považuje sa za poistenca na účely vzniku nároku na ostatné dávky podľa tohto dávkového plánu.

Článok 6
Podmienky vzniku nároku na výsluhový dôchodok 

 1. Poistencovi vznikne nárok na výsluhový dôchodok, ak:
  1. najmenej po dobu 12 mesiacov v priebehu trvania účasti na poistení podľa tohto dávkového plánu vykonával práce, ktoré boli na základe rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu zdravia vydaného podľa osobitného predpisu zaradené do kategórie 3 alebo 4 a platil príspevky na poistenie najmenej po dobu 12 mesiacov trvania poistenia podľa tohto dávkového plánu, alebo
  2. najmenej po dobu 12 mesiacov v priebehu trvania účasti na poistení podľa tohto dávkového plánu vykonával iný druh práce alebo zárobkovej činnosti ako je uvedené v bode a) tohto článku a platil príspevky na poistenie najmenej po dobu 12 mesiacov trvania poistenia podľa tohto dávkového plánu. 
 2. Základom pre výpočet dôchodku je suma predstavujúca súčet hodnoty všetkých finančných prostriedkov vedených na individuálnom dôchodkovom účte poistenca, a to ku dňu priznania dávky podľa článku 13 tohto dávkového plánu. Dávka bude priznaná najneskôr v lehote 30 pracovných dní odo dňa podania žiadosti o dávku podľa článku 12 tohto dávkového plánu, nie však skôr, ako ku dňu vzniku nároku na výsluhový dôchodok v závislosti od zvoleného spôsobu výplaty dávky, tak ako sú uvedené v článku 8 tohto dávkového plánu. Príslušná dávková formula je neoddeliteľnou súčasťou tohto dávkového plánu ako príloha. 
 3. Poistenec má právo požiadať ING DDP, aby mu na základe jeho žiadosti o dávku upravila výplatu prvej splátky výsluhového dôchodku až do výšky 40% hodnoty peňažných prostriedkov vedených na jeho individuálnom dôchodkovom účte ku dňu priznania dávky. O takto určenú sumu bude znížený základ pre výpočet dôchodku stanovený podľa ods. 2 tohto článku. 
 4. Príjemca výsluhového dôchodku podľa tohto dávkového plánu môže požiadať o ukončenie jeho výplaty. So zostatkom peňažných prostriedkov na individuálnom dôchodkovom účte môže pokračovať v poistení ako poistenec. Ak sa v takomto prípade bývalý príjemca výsluhového dôchodku nestane poistencom, považuje sa za poistenca na účely vzniku nároku na ostatné dávky podľa tohto dávkového plánu.

Článok 7
Podmienky vzniku nároku na pozostalostný dôchodok 

 1. Nárok na pozostalostný dôchodok vznikne pozostalému, ak:
  1. zomrel poistenec, ktorý splnil podmienky vzniku nároku na doplnkový starobný alebo doplnkový invalidný alebo výsluhový dôchodok, ale tento dôchodok nepoberal;
  2. zomrel príjemca dávok, ktorý si zvolil taký druh dôchodku, ktorý je spojený s poskytovaním pozostalostného dôchodku. 
 2. Pozostalostný dôchodok po poistencovi podľa ods. 1 písm. a) tohto článku sa vypláca pozostalému po poistencovi a jeho výška sa stanoví na základe podielu pozostalého určeného poistencom na celkovej sume finančných prostriedkov vedených na individuálnom dôchodkovom účte zosnulého poistenca ku dňu jeho smrti. 
 3. Pozostalostný dôchodok po príjemcovi dávky podľa ods. 1 písm. b) tohto článku sa vypláca pozostalému po príjemcovi dávky v rovnakej výške ako bol vyplácaný zosnulému príjemcovi dávok. Ak príjemca dávky určil viac pozostalých, výška dávky bude stanovená okrem vyššie uvedeného aj v závislosti od podielu pozostalých, tak ako ich určil príjemca dávky v zamestnaneckej alebo poisteneckej zmluve. Ak však výška pozostalostného dôchodku, ktorý bol priznaný, klesne pod limit na výplatu dávok stanovený správnou radou ING DDP, dávka bude vyplácaná v obdobiach určených správnou radou ING DDP. 
 4. Pozostalý podľa ods. 1 písm. a) tohto článku si môže zvoliť jeden z nasledovných spôsobov výplaty pozostalostného dôchodku:
  1. na garantovanú dobu v rozsahu minimálne 5 rokov, alebo
  2. jednorazovo, pokiaľ základ pre výpočet výšky výplat je menší ako limit stanovený správnou radou ING DDP. 
 5. Pozostalý podľa ods. 1 písm. a) a b) tohto článku má právo písomne požiadať ING DDP, aby mu na základe jeho žiadosti o dávku upravila výplatu prvej splátky pozostalostného dôchodku až do 40% hodnoty jeho podielu na finančných prostriedkoch vedených na individuálnom dôchodkovom účte poistenca alebo príjemcu dávky ku dňu smrti poistenca alebo príjemcu dávky. O takto určenú sumu bude znížený základ pre výpočet dávok stanovený podľa ods. 2 a 3 tohto článku. 
 6. Ak zomrel pozostalý poberajúci pozostalostný dôchodok, zostatok pozostalostného dôchodku je predmetom dedičstva.

Článok 8 
Pravidelné dávky

 1. Dávky sa na účely tohto dávkového plánu ďalej rozdeľujú na dávky pravidelné a jednorazové. Pravidelné dávky sa poskytujú podľa článku 4, 5, 6 a 7 tohto dávkového plánu a sú to: doplnkový starobný, doplnkový invalidný, výsluhový a pozostalostný dôchodok. Jednorazové dávky sa vyplácajú v celosti a sú to: jednorazové vyrovnanie a odstupné podľa článku 9 a 10 tohto dávkového plánu. 
 2. Poistenec ING DDP si môže s ING DDP dohodnúť jeden z nasledujúcich spôsobov vyplácania dôchodkov:
  1. Doživotný dôchodok sa vypláca do smrti príjemcu dávok doplnkového starobného, doplnkového invalidného a výsluhového dôchodku. Výška dôchodku sa určí podľa ods. 1.1 prílohy tohto dávkového plánu.
  2. Doživotný dôchodok s dojednaným pozostalostným dôchodkom je vyplácaný do smrti príjemcu dávok doplnkového starobného, doplnkového invalidného a výsluhového dôchodku. Po jeho smrti sa pozostalému vypláca pozostalostný dôchodok počas garantovanej doby dohodnutej pre pozostalostný dôchodok. Výška dôchodku sa určí podľa ods. 1.2 prílohy tohto dávkového plánu.
  3. Garantovaný dôchodok sa vypláca do konca dohodnutej garantovanej doby. Ak sa príjemca dávok doplnkového starobného, doplnkového invalidného a výsluhového dôchodku dožije konca dohodnutej garantovanej doby, nevznikne pozostalému nárok na pozostalostný dôchodok. Ak zomrie príjemca dávok doplnkového starobného, doplnkového invalidného a výsluhového dôchodku pred uplynutím dohodnutej garantovanej doby, vypláca sa pozostalému pozostalostný dôchodok do konca tejto dohodnutej garantovanej doby. Výška dôchodku sa určí podľa ods. 1.3 prílohy tohto dávkového plánu.
  4. Dočasne vyplácaný dôchodok sa vypláca príjemcovi dávok doplnkového starobného, doplnkového invalidného a výsluhového dôchodku do konca dohodnutej doby. Ak príjemca dávok doplnkového starobného, doplnkového invalidného a výsluhového dôchodku zomrie pred uplynutím doby dohodnutej pre dočasne vyplácaný dôchodok, vyplácanie dôchodku sa ukončí. Ak sa príjemca dávok dožije konca doby dohodnutej pre dočasný dôchodok, vyplácanie dôchodku sa ukončí. Výška dôchodku sa určí podľa ods. 1.4 prílohy tohto dávkového plánu.
  5. Dočasne vyplácaný dôchodok s dojednaným pozostalostným dôchodkom sa vypláca príjemcovi dávok doplnkového starobného, doplnkového invalidného a výsluhového dôchodku do konca doby dohodnutej pre dočasný dôchodok. Ak sa príjemca dávok doplnkového starobného, doplnkového invalidného a výsluhového dôchodku dožije konca doby dohodnutej pre dočasný dôchodok, pozostalému nevznikne nárok na pozostalostný dôchodok. Ak príjemca dávok doplnkového starobného, doplnkového invalidného a výsluhového dôchodku zomrie pred uplynutím doby dohodnutej pre dočasný dôchodok, vypláca sa pozostalému pozostalostný dôchodok počas garantovanej doby dohodnutej pre pozostalostný dôchodok. Výška dôchodku sa určí podľa ods. 1.5 prílohy tohto dávkového plánu.
  6. Kombinovaný dôchodok sa spravuje princípmi platnými pre spôsob výplaty garantovaného dôchodku a odloženého doživotného dôchodku, na ktorý vzniká nárok uplynutím dohodnutej garantovanej doby. V prípade garantovaného dôchodku sa dávky vyplácajú vždy počas dohodnutej garantovanej doby. Ak sa príjemca dávok doplnkového starobného, doplnkového invalidného a výsluhového dôchodku dožije konca garantovanej doby, nárok na pozostalostný dôchodok nevzniká a začne sa vyplácať doživotný dôchodok do smrti tohto príjemcu dávok. Ak príjemca dávok doplnkového starobného, doplnkového invalidného a výsluhového dôchodku zomrie počas garantovanej doby, pozostalému sa vypláca pozostalostný dôchodok do konca tejto dohodnutej garantovanej doby. Výška dôchodku sa určí podľa ods. 1.6 prílohy tohto dávkového plánu.
  7. Kombinovaný dôchodok s dojednaným pozostalostným dôchodkom sa spravuje princípmi platnými pre spôsob výplaty garantovaného dôchodku, odloženého doživotného dôchodku a pozostalostného dôchodku. Dávky sa vyplácajú príjemcovi dávok doplnkového starobného, doplnkového invalidného a výsluhového dôchodku vždy počas dohodnutej garantovanej doby. Ak zomrie príjemca dávok doplnkového starobného, doplnkového invalidného a výsluhového dôchodku pred uplynutím dohodnutej garantovanej doby, vypláca sa pozostalému pozostalostný dôchodok do konca tejto dohodnutej garantovanej doby. Ak sa príjemca dávok doplnkového starobného, doplnkového invalidného a výsluhového dôchodku dožije konca dohodnutej garantovanej doby, začne sa mu vyplácať doživotný dôchodok. Tento sa bude vyplácať do jeho smrti. Ak zomrie príjemca dávky doplnkového starobného, doplnkového invalidného a výsluhového dôchodku v dobe, keď sa mu vypláca doživotný dôchodok, bude sa pozostalému vyplácať pozostalostný dôchodok počas garantovanej doby dohodnutej pre pozostalostný dôchodok. Výška dôchodku sa určí podľa ods. 1.7 prílohy tohto dávkového plánu. 
 3. Pokiaľ je základ pre výpočet dávok nižší ako limit stanovený správnou radou ING DDP v čase priznania dávok, bude celková hodnota individuálneho dôchodkového účtu vyplatená príjemcovi dávky jednorazovo, pričom ustanovenia ods. 2 tohto článku sa neuplatnia. 
 4. Dĺžka doby výplaty garantovaných a dočasných dávok musí byť minimálne 5 rokov.

Článok 9
Jednorazové vyrovnanie 

 1. Nárok na jednorazové vyrovnanie vznikne poistencovi alebo pozostalému po poistencovi, ktorému vznikol nárok na niektorý z dôchodkov podľa článku 4, 5, 6 a 7 tohto dávkového plánu, alebo príjemcovi dávok niektorého z dôchodkov podľa článku 4, 5, 6 a 7 , ak:
  1. poistenec, pozostalý po poistencovi alebo príjemca dávky skončil svoj trvalý pobyt na území Slovenskej republiky;
  2. ING DDP bola zrušená a ak sa s poistencom alebo s pozostalým alebo s príjemcom dávky niektorého z dôchodkov podľa článku 4, 5, 6 a 7 tohto dávkového plánu nedohodla na prevode príspevkov poistenca, zamestnávateľa a podielov na zisku z hospodárenia ING DDP do inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne;
  3. tak rozhodlo generálne riaditeľstvo ING DDP. 
 2. Nárok na jednorazové vyrovnanie vznikne aj poistencovi alebo pozostalému po poistencovi alebo príjemcovi dávky, ktorým vznikol nárok na dôchodok podľa článku 4, 5, 6 a 7 tohto dávkového plánu, ak v čase priznania dôchodku príslušný základ pre priznanie dávky neumožňuje dodržať minimálnu výšku dávky stanovenú správnou radou ING DDP. 
 3. Nárok na jednorazové vyrovnanie vznikne aj poistencovi alebo pozostalému po poistencovi, ktorému nevznikol nárok na doplnkový dôchodok podľa článku 4, 5, 6 a 7 tohto dávkového plánu, ak zanikla účasť poistenca na doplnkovom dôchodkovom poistení skončením zamestnania z dôvodu určeného v osobitnom právnom predpise. 
 4. Základom pre výpočet jednorazového vyrovnania je suma predstavujúca súčet hodnoty všetkých finančných prostriedkov vedených na individuálnom dôchodkovom účte poistenca, a to ku dňu priznania dávky podľa článku 13 tohto dávkového plánu. Dávka bude priznaná najneskôr v lehote 30 pracovných dní odo dňa podania žiadosti o dávku podľa článku 12 tohto dávkového plánu. Príslušná dávková formula pre výpočet jednorazového vyrovnania je uvedená v ods. 3 prílohy tohto dávkového plánu.

Článok 10
Odstupné

 1. Nárok na odstupné vznikne:
  1. poistencovi, ktorému zanikla účasť na doplnkovom dôchodkovom poistení a ktorému nevznikol nárok na dôchodok podľa článku 4, 5 a 6 tohto dávkového plánu z dôvodu nesplnenia potrebného času platenia príspevkov za predpokladu, že nepreviedol svoje príspevky, príspevky zamestnávateľa a svoj podiel na výnosoch z hospodárenia ING DDP do inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne;
  2. pozostalému po poistencovi, ktorý zomrel a ktorému nevznikol nárok na doplnkový dôchodok podľa článku 4, 5 a 6 tohto dávkového plánu, ak pozostalému po poistencovi nepatrí jednorazové vyrovnanie podľa článku 9 tohto dávkového plánu. V prípade, že poistenec určil viac pozostalých, každému z nich vzniká nárok na poistencom stanovený podiel na dávke. 
 2. Základom pre výpočet odstupného je suma príspevkov poistenca a suma výnosov z príspevkov poistenca vedená na individuálnom dôchodkovom účte poistenca ku dňu priznania dávky podľa článku 13 tohto dávkového plánu. Príslušná dávková formula pre výpočet odstupného je uvedená v ods. 4 prílohy tohto dávkového plánu.

Článok 11 
Dedenie

 1. Ak zomrel poistenec, ktorý nesplnil podmienky na vznik nároku na dôchodok alebo splnil tieto podmienky, avšak dôchodok nepoberal a neurčil v zamestnaneckej alebo poisteneckej zmluve pozostalého alebo určený pozostalý nenadobudol nárok na dávku z akéhokoľvek dôvodu, suma určená podľa článku 10 ods. 2 tohto dávkového plánu je predmetom dedičstva po poistencovi.
 2. Ak zomrel príjemca doplnkového starobného, doplnkového invalidného a výsluhového dôchodku vo všetkých prípadoch s dojednaným pozostalostným dôchodkom a pozostalý nenadobudol nárok na dávku z akéhokoľvek dôvodu, predmetom dedičstva po príjemcovi doplnkového starobného, doplnkového invalidného a výsluhového dôchodku s dojednaným pozostalostným dôchodkom je hodnota aktuálneho zostatku určená podľa ods. 3.3 prílohy tohto dávkového plánu. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípady kombinovaného dôchodku v období po uplynutí garantovanej doby.
 3. Ak zomrel príjemca garantovaného doplnkového starobného, doplnkového invalidného a výsluhového dôchodku a pozostalý nenadobudol nárok na dávku z akéhokoľvek dôvodu, predmetom dedičstva po príjemcovi garantovaného doplnkového starobného, doplnkového invalidného a výsluhového dôchodku je hodnota aktuálneho zostatku určená podľa ods. 3.3 prílohy tohto dávkového plánu. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípady kombinovaného dôchodku v období výplaty garantovaného dôchodku.
 4. Ak zomrel príjemca, ktorý poberal pozostalostný dôchodok podľa článku 7 tohto dávkového plánu alebo pozostalý, ktorému vznikol nárok na pozostalostný dôchodok podľa článku 7 tohto dávkového plánu, avšak dávku nepoberal, hodnota aktuálneho zostatku určená podľa ods. 3.3 prílohy tohto dávkového plánu je predmetom dedičstva po príjemcovi pozostalostného dôchodku alebo po pozostalom, ktorému vznikol nárok na pozostalostný dôchodok, ktorý nepoberal.
 5. ING DDP vyplatí dedičský podiel dedičovi najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa doručenia úradne overenej kópie právoplatného rozhodnutia vydaného v dedičskom konaní a na základe žiadosti o vyplatenie dedičského podielu s úradne overeným podpisom dediča.

Článok 12
Žiadosť o dávku 

 1. ING DDP vypláca tak opakujúce sa, ako aj jednorazové dávky na základe podania písomnej žiadosti žiadateľa o dávku po splnení podmienok vzniku nároku na niektorú z dávok uvedených v článku 4, 5, 6, 7, 9 a 10 tohto dávkového plánu. 
 2. Žiadosť o dávku podáva žiadateľ o dávku, a to poistenec alebo pozostalý na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné v sídle ING DDP alebo na internetovej stránke ING DDP www.mying.sk (ďalej len "internetová stránka"). Vlastnoručný podpis poistenca alebo pozostalého pripojený k žiadosti o dávku musí byť úradne overený.
 3. Žiadosť o dávku musí byť riadne vyplnená a doložená dokladmi preukazujúcimi skutočnosti uvedené v žiadosti o dávku, ktorých predloženie ING DDP požaduje pri podaní žiadosti. Ak žiadosť nie je riadne vyplnená a/alebo nie sú doložené požadované doklady, ING DDP vyzve žiadateľa o dávku o jej doplnenie a/alebo predloženie chýbajúcich dokladov, a to v dodatočnej lehote určenej vo výzve. Pokiaľ žiadateľ o dávku ani v dodatočnej lehote žiadosť nedoplní a/alebo nepredloží požadované doklady, ING DDP bude považovať takúto žiadosť o dávku za zmätočnú. V takomto prípade môže žiadateľ o dávku podať novú žiadosť o dávku. 
 4. Žiadosť sa považuje za podanú v deň nasledujúci po dni jej doručenia do sídla ING DDP alebo na poslednú adresu určenú na doručovanie oznámenú ING DDP žiadateľovi o dávku.
 5. Ak ING DDP žiadosť o dávku zamietne z dôvodu, že neboli splnené podmienky vzniku nároku na dávku podľa článku 4, 5, 6, 7, 9 a 10 tohto dávkového plánu, je žiadateľ o dávku oprávnený podať sťažnosť proti takémuto rozhodnutiu, ktorú adresuje na generálne riaditeľstvo ING DDP.

Článok 13
Priznanie dávky

Poistencovi alebo pozostalému prizná ING DDP dávku najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa podania žiadosti, pokiaľ poistenec alebo pozostalý nepožiada o výplatu dávky neskôr. Dávka môže byť priznaná najskôr ku dňu splnenia podmienok vzniku nároku na predmetnú dávku podľa tohto dávkového plánu. Oznámenie o priznaní dávky obsahuje najmä dátum priznania dávky, druh dávky, ktorá sa priznáva a jej výšku, spôsob a termín výplaty.

Článok 14 
Výplata dávky 

 1. ING DDP vypláca opakujúce sa dávky podľa článku 4, 5, 6 a 7 tohto dávkového plánu, s výnimkou odstupného a jednorazového vyrovnania, vo frekvencii určenej na základe rozhodnutia poistenca alebo pozostalého, a to mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne, vždy na začiatku zvoleného obdobia tzv. predlehotne, najneskôr do desiateho kalendárneho dňa obdobia, za aké má byť dávka vyplácaná, pokiaľ nie je určené inak. Ak by však výška dávky, na ktorej vyplatenie vznikol poistenému alebo pozostalému nárok, nedosahovala limit na výplatu dávok stanovený správnou radou ING DDP, bude sa dôchodok vyplácať s frekvenciou určenou ING DDP. 
 2. Prvú dávku je ING DDP povinná vyplatiť najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola dávka podľa článku 3 tohto dávkového plánu priznaná, s výnimkou odstupného. 
 3. Odstupné je ING DDP povinná vyplatiť do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti poistenca alebo pozostalého o výplatu dávky.
 4. ING DDP vypláca dávky spôsobom dohodnutým so žiadateľom, a to buď poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet príjemcu dávky, ktorý je vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorej bolo udelené bankové povolenie na vykonávanie bankových činností podľa zákona o bankách. 
 5. Poplatky spojené s výplatou dávky znáša jej príjemca. ING DDP tieto náklady započíta na splatnú dávku v čase jej výplaty. 
 6. Poistenec a pozostalý sú povinní poskytnúť ING DDP úplné a správne údaje potrebné pre výplatu dávok podľa tohto dávkového plánu v závislosti od zvoleného spôsobu výplaty dávky podľa ods. 4 tohto článku, a to najmä adresu trvalého pobytu alebo údaje týkajúce sa bankového spojenia poistenca a pozostalého. Poistenec, pozostalý alebo príjemca dávky sú povinní ING DDP bezodkladne písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov rozhodných pre vyplácanie dávok. 
 7. Ak ING DDP nemôže vyplatiť dávku určeným spôsobom, a to z dôvodu neúplnosti alebo nesprávnosti údajov poskytnutých poistencom, pozostalým alebo príjemcom dávky, ING DDP nie je v omeškaní s výplatou dávky. Rovnako ING DDP nie je v omeškaní s výplatou dávky aj v prípadoch, ak ING DDP nie je schopná opätovne, t.j. po druhýkrát vyplatiť dávku jej príjemcovi dohodnutým spôsobom. Ak ING DDP nemôže vyplatiť dávku na bankové spojenie príjemcu dávky opätovne, t. j. po druhýkrát, zašle dávku v hotovosti poštovou poukážkou. Náklady ING DDP spojené s opakovaným doručovaním znáša príjemca dávky. 
 8. ING DDP nezhodnocuje finančné prostriedky v prípadoch uvedených v ods. 7 tohto článku. 
 9. Ak sú dávky vyplácané bezhotovostným prevodom, príjemca dávky je povinný na základe písomnej výzvy ING DDP (v lehotách určených správnou radou ING DDP) doručiť ING DDP doklad o žití vo forme čestného vyhlásenia, ktorý nebude starší ako 1 mesiac, pričom podpis príjemcu dávky musí byť úradne overený. V prípade nesplnenia tejto požadavky ING DDP pozastaví výplatu dávok do doby, kým doklad o žití nie je predložený. ING DDP nie je v takomto prípade v omeškaní s výplatou dávky. 
 10. Výplata dávky príjemcovi končí vyplatením poslednej dávky dôchodku alebo smrťou príjemcu dávky. 
 11. Dávky vyplatené po dni úmrtia príjemcu dávky sa vracajú na individuálny dôchodkový účet v ING DDP. Tieto dávky sú buď predmetom dedičstva alebo sa podľa príslušných dávkových formúl priznajú ako pozostalostný dôchodok. 
 12. Ak ING DDP vyplatí dávku, na ktorú príjemcovi nevznikol nárok podľa tohto dávkového plánu z akéhokoľvek dôvodu, je príjemca povinný takto vyplatenú dávku bezodkladne ING DDP vrátiť. Ak príjemca nevráti takúto dávku bezodkladne ani po doručení výzvy, je ING DDP oprávnená domáhať sa vrátenia dávky na vecne a miestne príslušnom súde. 
 13. Dávky vyplácané z poistenia podľa tohto dávkového plánu sú zdaňované podľa príslušných ustanovení zákona o daniach z príjmov platných a účinných v čase výplaty dávky.

Článok 15 
Všeobecné ustanovenia

 1. Zmeny a doplnky dávkového plánu schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Zmeny a doplnky dávkového plánu po ich schválení Ministerstvom práce, sociálnch vecí a rodiny sa stanú súčasťou zamestnávateľskej, zamestnaneckej a poisteneckej zmluvy len vtedy, ak sa na týchto zmenách a doplnkoch dohodne zamestnávateľ alebo poistenec s ING DDP. 
 2. Akékoľvek zmeny týkajúce sa právneho postavenia ING DDP, ako napríklad zmena sídla ING DDP, sa oznamujú účastníkom poistenia podľa tohto dávkového plánu ich vyvesením na úradnej tabuli v sídle ING DDP, zverejnením na internetovej stránke, písomným oznámením zmeny zamestnávateľovi a písomným oznámením zmeny SZČO a osobe spolupracujúcej so SZČO, vrátane uvedenia účinnosti predmetnej zmeny. Bez ohľadu na vyššie uvedené ING DDP oznámi zmenu týkajúcu sa právneho postavenia ING DDP ako súčasť informácie o stave individuálneho dôchodkového účtu a o výške podielu príjemcu dávky na hospodárení ING DDP podľa článku 24 ods. 1 tohto dávkového plánu. 
 3. Ak poistenec spĺňa podmienky nároku na doplnkový starobný dôchodok, doplnkový invalidný dôchodok a výsluhový dôchodok súčasne, ING DDP mu vypláca len jeden dôchodok, a to ten, ktorý si poistenec vyberie. 
 4. Ak príjemcovi dávky nemožno dávku doručiť, po uplynutí troch rokov odo dňa jej splatnosti správna rada ING DDP rozhodne o naložení s dávkou.
 5. Poistenec, pozostalý alebo príjemca dávky sú povinní ING DDP bezodkladne oznámiť všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik nároku na dávku a jej výplatu. 
 6. Všetky písomnosti ING DDP adresované zamestnávateľovi, poistencovi a príjemcovi dávky a všetky písomnosti adresované zamestnávateľom, poistencom a príjemcom dávky ING DDP sa považujú za doručené tretím dňom od preukázania odoslania. V prípade neprevzatia doporučenej zásielky sa za deň doručenia považuje deň jej uloženia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

Článok 16
Výška príspevkov, zmena výšky príspevkov a platenie príspevkov

 1. Zamestnávateľ platí ING DDP príspevky na poistenie poistenca, ktorý je jeho zamestnancom vo výške stanovenej spravidla pevnou sumou alebo percentuálnou čiastkou zo mzdy alebo platu, spôsobom a v lehotách dohodnutých v zamestnávateľskej zmluve. Výšku príspevku môže zamestnávateľ zmeniť spôsobom dohodnutým v zamestnávateľskej zmluve. 
 2. Poistenec platí ING DDP príspevky na poistenie stanovenej spravidla pevnou sumou alebo percentuálnou čiastkou zo mzdy, platu alebo z príjmu, spôsobom a v lehotách dohodnutých v zamestnaneckej zmluve alebo v poisteneckej zmluve. Výšku príspevku môže poistenec zmeniť spôsobom dohodnutým v zamestnaneckej alebo v poisteneckej zmluve. 
 3. Ak poistenec alebo zamestnávateľ zaplatia jednorazovo nižší príspevok ako je dohodnutý v zamestnaneckej, poisteneckej alebo v zamestnávateľskej zmluve, považuje sa tento za zaplatený v zmenenej výške v súlade s príslušnou zmluvou. To neplatí, ak takto nižšie zaplatený príspevok nedosahuje limit minimálnej výšky príspevku poistenca alebo zamestnávateľa stanovený správnou radou ING DDP. V takomto prípade sa tento príspevok poistenca alebo zamestnávateľa nepovažuje za príspevok podľa tohto dávkového plánu. ING DDP takto zaplatený príspevok nevracia. 
 4. Príspevky zamestnávateľa a zamestnanca sa platia mesačne vo výške a spôsobom určeným v zamestnávateľskej a zamestnaneckej zmluve. Príspevok zamestnávateľa a zamestnanca sa považuje za zaplatený včas, ak je pripísaný na účet ING DDP vedený u depozitára do konca kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok platí. 
 5. Príspevky SZČO a príspevky osôb spolupracujúcich so SZČO je možné platiť v platobných obdobiach určených v poisteneckej zmluve, a to mesačne, štvrťročne, polročne a ročne. Ak sa príspevok platí mesačne, považuje sa za zaplatený včas, ak je pripísaný na na účet ING DDP vedený u depozitára do konca kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok platí. Ak sa príspevok platí na dlhšie obdobie ako jeden mesiac, považuje sa za zaplatený včas, ak je pripísaný na účet ING DDP vedený u depozitára do konca prvého kalendárneho mesiaca tohto obdobia. 
 6. Poistenec a zamestnávateľ má právo meniť výšku príspevku pred začiatkom platobného obdobia, a to spôsobom dohodnutým v zamestnávateľskej, zamestnaneckej alebo poisteneckej zmluve.

Článok 17 
Odvádzanie príspevkov 

 1. Príspevky odvádza zamestnávateľ za seba a za poistencov na účet ING DDP vo výške, v termíne a spôsobom určenými zamestnávateľskou zmluvou. Zamestnávateľ odvádza príspevky zamestnancov na základe dohody o zrážkach zo mzdy. Príspevky sa pripisujú na individuálny dôchodkový účet poistenca. 
 2. Ak zamestnávateľ nemá uzavretú zamestnávateľskú zmluvu, odvádza príspevky poistencov na účet ING DDP vo výške, v termíne a spôsobom určenými v dohode o zrážkach zo mzdy uzavretej podľa príslušných ustanovení zákona. Ak ide o poistencov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 3 alebo 4, odvádza zamestnávateľ spolu s príspevkami poistencov aj svoj príspevok podľa príslušných ustanovení zákona, v termíne a spôsobom určenými v dohode o zrážkach zo mzdy. Príspevky sa pripisujú na individuálny dôchodkový účet poistenca. 
 3. Príspevky odvádza SZČO za seba a za spolupracujúce osoby, ktoré sú poistencami, na účet ING DDP vo výške, v termíne a spôsobom určenými v poisteneckej zmluve a podľa príslušných ustanovení zákona. Príspevky sa pripisujú na individuálny dôchodkový účet poistenca. 
 4. Ak sa zamestnávateľovi povolil odklad platenia príspevkov podľa článku 19 tohto dávkového plánu, táto skutočnosť nemá vplyv na vznik nároku poistenca na dávku. 
 5. Pri odvode príspevku je potrebné označiť poistenca, za ktorého sa príspevok odvádza, výšku príspevku za zamestnávateľa (v prípade, ak prispieva na poistenie aj zamestnávateľ), výšku príspevku za poistenca a prípadne dobu, za ktorú sa príspevok odvádza. 
 6. ING DDP pripisuje poukazované príspevky na individuálny dôchodkový účet poistenca podľa zákona. 
 7. Ak zamestnávateľ alebo poistenec neodviedol ING DDP príspevky za seba alebo za zamestnancov alebo za spolupracujúce osoby vo výške, v termíne a spôsobom dohodnutými v zamestnávateľskej alebo poisteneckej zmluve, ING DDP mu môže uložiť sankciu vo forme úroku z omeškania vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby Národnej banky Slovenska platnej k prvému dňu omeškania, a to odo dňa omeškania s odvedením príspevku do dňa jeho pripísania na účet ING DDP vedený u depozitára. 
 8. Ustanovenia článku 16 ods. 4 tohto dávkového plánu sa primerane použijú aj na odvádzanie príspevkov podľa tohto článku.

Článok 18
Prerušenie účasti poistenca na poistení 

 1. Poistenec je oprávnený požiadať ING DDP o prerušenie účasti na poistení podľa tohto dávkového plánu, ak sa podľa vlastného uváženia prechodne ocitol v situácii, že nemôže platiť príspevky na poistenie podľa tohto dávkového plánu. Žiadosť o prerušenie účasti musí byť vyhotovená v písomnej forme a musí byť doručená do ING DDP. Ustanovenia článku 12 tohto dávkového plánu sa primerane použijú na podanie žiadosti o prerušenie účasti. 
 2. Zamestnávateľ a poistenec počas prerušenia účasti poistenca na poistení neplatia a neodvádzajú příspěvky ING DDP. Doba prerušenia sa započítava do doby účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení len za predpokladu splnenia podmienok podľa ods. 3 tohto článku. 
 3. Za čas prerušenia účasti poistenca na poistení sa môžu ING DDP príspevky zamestnávateľa a zamestnanca spätne doplatiť. Po doplatení príspevkov sa doba prerušenia započítava do doby účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení a deň doplatenia príspevkov sa považuje za deň obnovenia účasti na poistení podľa tohto dávkového plánu. Doplatenie príspevkov za čas prerušenia účasti na poistení musí byť vopred oznámený ING DDP dohodnutým spôsobom. 
 4. Účasť na poistení sa prerušuje ku dňu, ktorý poistenec určil v žiadosti o prerušenie účasti ako deň začatia prerušenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak, najskôr však ku dňu doručenia žiadosti o prerušenie účasti na poistení podľa tohto dávkového plánu. 
 5. Pokiaľ poistenec neplatí dohodnuté príspevky a nepožiadal o prerušenie účasti podľa vyššie uvedeného, obdobie, za ktoré neplatil príspevky, sa nepovažuje za prerušenie a príspevky za toto obdobie nie je možné doplatiť. 
 6. Príspevky poistenca a zamestnávateľa podľa ods.3 tohto článku sa považujú za doplatené pripísaním sumy zodpovedajúcej výške dohodnutých príspevkov za obdobie prerušenia účasti na účet ING DDP vedený u jej depozitára.

Článok 19
Odklad platenia príspevkov zamestnávateľa 

 1. Zamestnávateľ môže ING DDP požiadať o odklad platenia príspevkov. 
 2. V žiadosti o odklad platenia príspevkov musí byť uvedený dôvod odkladu platenia príspevkov, predpokladaný čas trvania odkladu platenia príspevkov a spôsob doplatenia príspevkov. Ustanovenia článku 12 tohto dávkového plánu sa primerane použijú na podanie žiadosti o odklad platenia príspevkov. 
 3.  Dôvody na povolenie odkladu individuálne stanovuje a posudzuje správna rada. O povolení odkladu podľa ods. 2 rozhodne správna rada ING DDP. O rozhodnutí vo veci povolenia odkladu informuje zamestnávateľa najneskôr do 30 pracovných dní, pričom mu môže povoliť aj jednorazové doplatenie príspevkov, ktorých sa odklad platenia týka. 
 4. Odklad platenia príspevkov zamestnávateľa nemá vplyv na trvanie účasti poistenca na poistení. Ak bol povolený odklad platenia príspevkov zamestnávateľa, poistenec je povinný naďalej platiť ING DDP príspevky, ktoré ING DDP za poistenca odvádza zamestnávateľ. 
 5. Ak sa poistenec počas povoleného odkladu platenia príspevkov zamestnávateľa stal príjemcom dávky, ING DDP mu vymeria novú dávku po doplatení príspevkov zamestnávateľom formou mimoriadnej dávky. 
 6. Príspevok určený na doplatenie doby odkladu platenia príspevkov musí byť vopred oznámený ING DDP dohodnutým spôsobom.

Článok 20 
Zásady, podľa ktorých sa poistenec a príjemca dávky podieľajú na výnosoch z hospodárenia ING DDP 

 1. ING DDP rozdelí výnosy z hospodárenia medzi poistencov a príjemcov dávok na základe ich práva podieľať sa na výnosoch z hospodárenia ING DDP. 
 2. Podiely na výnosoch z hospodárenia ING DDP sa rozdelia medzi poistencov a príjemcov dávok pomerne k priemeru stavu aktuálnych zostatkov na ich individuálnych dôchodkových účtoch v závislosti od času, počas ktorého sú peňažné prostriedky na individuálnych dôchodkových účtoch alebo na poistno-matematických rezervách evidované v danom účtovnom období. Zodpovedajúce podiely na výnosoch z hospodárenia ING DDP patria poistencom aj pri prerušení ich účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení alebo pri odklade platenia príspevkov zamestnávateľa. Podiely na výnosoch z hospodárenia ING DDP sa rozdelia nasledujúcim spôsobom:
  1. Podiel poistenca na výnosoch z hospodárenia sa pripíše na jeho individuálny dôchodkový účet.
  2. Predpokladané podiely príjemcov dávok na výnosoch z hospodárenia ING DDP sú zohľadnené v dávkových formulách, podľa ktorých sa vypočítava výška dôchodku (poistno-technická úroková miera). Príjemca dávok má možnosť zvoliť si formu vyplatenia podielov na výnosoch z hospodárenia ING DDP, ktoré prevyšujú poistno-technickú úrokovú mieru:
   • v hotovosti vo forme mimoriadnej dávky;
   • pripísaním na jeho individuálny dôchodkový účet, kedy sa následne prepočíta výška všetkých nasledujúcich dávok. 
 3. Pripísanie podielov poistencov na výnosoch z hospodárenia ING DDP na ich individuálne dôchodkové účty a rozdelenie podielu príjemcov dávok na výnosoch z hospodárenia ING DDP medzi príjemcov dávok sa vykoná najneskôr do jedného mesiaca odo dňa schválenia ročnej účtovnej závierky správnou radou ING DDP. 
 4. Ak poistencovi zanikla účasť na poistení, zachováva sa mu postavenie poistenca na účely rozdelenia podielov na výnosoch z hospodárenia ING DDP podľa ods. 1 tohto článku aj po skončení účasti na poistení, a to po dobu, počas ktorej je vedený v  ING DDP jeho individuálny účet.

Článok 21 
Podmienky zachovania účasti na poistení

Ak poistencovi zanikla účasť na poistení v ING DDP podľa článku 22 tohto dávkového plánu a nepreviedol svoje príspevky, príspevky zamestnávateľa a podiel na výnosoch z hospodárenia ING DDP z týchto príspevkov do inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne, poistencovi sa zachovávajú práva a nároky z poistenia podľa tohto dávkového plánu aj po zániku účasti na poistení v ING DDP, ak splní ostatné podmienky určené dávkovým plánom.

Článok 22 
Zánik účasti na poistení v ING DDP

 1. Účasť poistenca na poistení zaniká:
  1. dohodou s ING DDP ku dňu určenému v tejto dohode;
  2. výpoveďou zamestnaneckej zmluvy;
  3. výpoveďou poisteneckej zmluvy;
  4. zánikom účasti zamestnávateľa na poistení z dôvodu odstúpenia od zamestnávateľskej zmluvy alebo výpoveďou zamestnávateľskej zmluvy;
  5. skončením pracovného pomeru;
  6. skončením prevádzkovania samostatne zárobkovej činnosti a činnosti spolupracujúcej osoby SZČO;
  7. zánikom ING DDP;
  8. smrťou. 
 2. Účasť zamestnávateľa na poistení zaniká:
  1. dstúpením od zamestnávateľskej zmluvy;
  2. vypovedaním zamestnávateľskej zmluvy;
  3. zánikom ING DDP. 
 3. Účasť príjemcu dávky na poistení zaniká:
  1. vyplatením odstupného alebo jednorazového vyrovnania;
  2. vyplatením poslednej dávky dôchodku;
  3. zánikom ING DDP;
  4. smrťou.

Článok 23 
Prevod príspevkov

 1. Poistenec, ktorému zanikla účasť na poistení podľa článku 22 ods. 1 tohto dávkového plánu a nevznikol mu nárok na niektorý z dôchodkov podľa článku 4, 5 a 6 tohto dávkového plánu a nebolo mu vyplatené odstupné podľa článku 10 tohto dávkového plánu, môže požiadať ING DDP o prevod svojich príspevkov, príspevkov zamestnávateľa a podielu na výnosoch z hospodárenia NN DDP do inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne. NN DDP prevedie príspevky poistenca, príspevky zamestnávateľa a podiel poistenca na výnosoch z hospodárenia ING DDP do inej poistencom určenej doplnkovej dôchodkovej poisťovne najneskôr v lehote 3 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o prevod. Ak poistenec podá žiadosť o prevod príspevkov v čase, v ktorom ešte nedošlo k rozdeleniu výnosov z hospodárenia ING DDP za posledný kalendárny rok trvania účasti poistenca na poistení podľa tohto dávkového plánu, podiel na výnosoch sa prevedie do inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne bez zbytočného odkladu po tom, ako sa uskutoční pripísanie podielov na výnosoch z hospodárenia ING DDP za príslušný kalendárny rok podľa článku 20 tohto dávkového plánu. K žiadosti o prevod je poistenec povinný priložiť zamestnaneckú zmluvu alebo poisteneckú zmluvu, ktorú uzavrel s inou doplnkovou dôchodkovou poisťovňou, do ktorej žiada previesť príspevky. 
 2. Pri prevode príspevkov poistenca z inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne do ING DDP sa poistencovi započítava do celkovej doby jeho účasti na poistení podľa tohto dávkového plánu aj doba účasti poistenca na doplnkovom dôchodkovom poistení v predchádzajúcej doplnkovej dôchodkovej poisťovni (ďalej len "zápočet"). Účinky zápočtu nastávajú pripísaním všetkých peňažných prostriedkov poistenca prevedených z inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne na účet NN DDP vedený u jej depozitára. K žiadosti o prevod príspevkov z inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne do ING DDP je poistenec povinný predložiť potvrdenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne, z ktorej sa príspevky prevádzajú, o dobe účasti poistenca na doplnkovom dôchodkovom poistení vykonávanom touto doplnkovou dôchodkovou poisťovňou.

Článok 24 
Poskytovanie informácií a ďalších informačných služieb 

 1. Informáciu o stave individuálneho dôchodkového účtu poistenca a o výške podielu príjemcu dávky na hospodárení ING DDP k 31. decembru zasiela ING DDP jedenkrát ročne, najneskôr do 30. apríla nasledujúceho roka na adresu, ktorá bola ING DDP pre tento účel poistencom alebo príjemcom dávky oznámená. Túto službu ING DDP poskytuje v zmysle zákona bezplatne. 
 2. ING DDP tiež poskytne poistencovi písomnú informáciu o stave jeho individuálneho dôchodkového účtu do jedného mesiaca od zániku jeho účasti na poistení. Ďalej ING DDP umožní zamestnávateľovi, poistencovi a príjemcovi dávky nahliadnuť na požiadanie do výročných správ o hospodárení ING DDP. Tieto služby ING DDP poskytuje v zmysle zákona bezplatne. 
 3. Ďalšie služby poskytované ING DDP nad rámec zákona podliehajú poplatkom podľa platného sadzobníka poplatkov. Sadzobník poplatkov schvaľuje správna rada ING DDP. 
 4. V prípade žiadosti poistenca o odstupné alebo o prevod svojich príspevkov, príspevkov zamestnávateľa a podielu na výnosoch z hospodárenia ING DDP do inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne doručenej ING DDP do jedného roka odo dňa účinnosti zmluvy, je ING DDP oprávnená účtovať poistencovi manipulačný poplatok dohodnutý v zamestnaneckej alebo v poisteneckej zmluve. 
 5. ING DDP je oprávnená pohľadávku spočívajúcu v nároku na zaplatenie poplatku za služby poskytnuté NN DDP a pohľadávku spočívajúcu v nároku na zaplatenie manipulačného poplatku započítať na pohľadávku poistenca alebo príjemcu dávky spočívajúcu v nároku na vyplatenie dávky vo vzťahu k ING DDP.

Článok 25 
Záverečné ustanovenia

Tento dávkový plán schválila správna rada ING DDP 5.12.2003. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválilo tento dávkový plán rozhodnutím č. 130/2004-I/5 zo dňa 27.2.2004.