Unikátna 3-pilierová dôchodková kalkulačka

Vypočítajte si váš budúci dôchodok a nastavte si ho podľa vlastných preferencií.

Späť

Ostatné formuláre

Ochrana osobných údajov

Zoznam rizikových krajín

Automatická výmena informácií o finančných účtoch (FATCA)

Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií

Vysvetlenie niektorých pojmov
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act ) znamená Zákon o daňovom súlade zahraničných účtov.

Všeobecné informácie
Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií upravuje automatickú výmenu informácií o finančných účtoch pre účely správy daní, ktorá zahŕňa
a)    vo vzťahu k rezidentom členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a rezidentom štátov, ktoré sú zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy
b)    v nadväznosti na dohodu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA vrátane jej príloh

V zmysle zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií je spoločnosť NN Tatry - Sympatia, d.s.s., a.s. povinná vykonávať vo vzťahu ku klientom povinnú starostlivosť (zahŕňajúcu revíziu, identifikáciu a reportovanie vybraných účastníckych zmlúv) a plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce jej zo zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií.
Vyššie uvedené údaje majú len informatívny charakter. Spoločnosť NN Tatry - Sympatia, d.s.s., a.s. vo veci posúdenia daňovej príslušnosti klienta a možných dopadov zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií na zdanenie odporúča kontaktovať daňového poradcu.