Výpisy z II. piliera za rok 2022

Dovoľujeme si vás informovať, že ročné výpisy z II. piliera za rok 2022 budeme zasielať postupne od 8. februára 2023. Výpisy budeme posielať spôsobom, ktorý ste si určili, čiže emailom alebo poštou.

Výpisy následne nájdete aj na portáli WebKlient. Ak ste sa ešte neprihlásili na portál WebKlient, môžete tak jednoducho urobiť prostredníctvom linku webklient.nn.sk/reg. Môžete tiež zavolať na našu Klientsku linku 0850 111 464 alebo nám môžete napísať email na klient@nn.sk.

Ak ste si v minulosti vybrali zasielanie výpisu výhradne do klientskeho portálu WebKlient, alebo ak sa nám v minulom roku nepodarilo doručiť vám výpis, pošleme vám najneskôr do konca februára 2023 výpis za rok 2022 poštou na korešpondenčnú adresu. Cieľom tejto legislatívnej požiadavky je zabezpečiť, aby ste boli s vyššou pravdepodobnosťou informovaná/ý o dôležitých zmenách, ktoré môžu mať dopad na vaše sporenie.

V parametroch pre prognózu dôchodku vo výpisoch za rok 2022 boli zohľadnené zmeny v odplatách a v sadzbe povinných príspevkov do II. piliera platné od 1.1.2023. V prognóze dôchodku neboli zohľadnené ďalšie zmeny (zmeny v určovaní dôchodkového veku a predvolená investičná stratégia), ktoré boli schválené novelou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení. Pri výpočte prognóz dôchodku sme postupovali v súlade s aktuálne platným Opatrením č. 140/2020 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Vydanie nového opatrenia, ktoré bude implementovať všetky legislatívne zmeny sa očakáva v priebehu roka 2023 s účinnosťou od 1.1.2024. 

Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa za rok 2020 obsahuje prognózy mesačného doživotného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia, ktoré vychádzajú z možných ekonomických scenárov zahŕňajúcich pesimistický scenár, základný scenár a optimistický scenár. Vzor výpisu ustanovuje Opatrenie č. 140/2020 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a dôchodkové správcovského spoločnosti (ďalej len „Opatrenie”). Parametre, predpoklady a pravidlá na určenie prognóz dôchodkov je dôchodková správcovská spoločnosť pravidelne aktualizovať a to minimálne raz za tri roky.

Prognózy dôchodku z II. piliera sa zostavujú na základe:

 • povinných príspevkov (priemer povinných príspevkov, ktoré boli na ODÚ pripísané za posledných 24 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa výpis zasiela a zároveň, ktoré súvisia s týmto obdobím),
 • dobrovoľných príspevkov (vyjadrených ako 1/24 sumy dobrovoľných príspevkov, ktoré boli pripísané na ODÚ sporiteľa v období 24 mesiacov pred dátumom výpisu),
 • sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote ODÚ ku dňu výpisu (k 31.12. pre ročný výpis),
 • súhrnného ukazovateľa rizika dôchodkového fondu,
 • veku (nezohľadňuje sa pohlavie, počet vychovaných detí, ani zaraďovanie zamestnaní do zvýhodnených pracovných kategórií, na základe ktorých by mohol byť dôchodkový vek sporiteľa nižší, použije sa dôchodkový vek podľa § 65 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, prvý stĺpec tabuľky v prílohe č. 3a),
 • ukazovateľa zníženia výnosnosti uvedenej v prílohe č. 2 Opatrenia,
 • predpokladanej inflácie uvedenej v prílohe č. 2 Opatrenia,
 • produktivity práce uvedenej v prílohe č. 2 Opatrenia,
 • vekového bonusu uvedeného v prílohe č. 2 Opatrenia,
 • predpokladov úmrtnosti uvedených v prílohe č. 2 Opatrenia.

Konkrétne parametre, ktoré vstupujú do výpočtu prognóz nájdete tu v Prílohe č. 2 Opatrenia 

Novela zákona zároveň stanovuje nový vzor výpisu z ODÚ.
Obsah výpisu v novej podobe by mal sporiteľovi pomôcť pochopiť vzťah medzi výškou jeho povinných príspevkov, vybraným dôchodkovým fondom a prognózovanou nasporenou sumou. Bude obsahovať iba najdôležitejšie osobné a všeobecné informácie, mal by byť jasný a zrozumiteľný, aby sa sporiteľovi uľahčilo chápanie starobného dôchodkového sporenia a vývoja jeho nasporenej sumy v čase. Na zabezpečenie vysokej miery transparentnosti bude obsahovať podrobné informácie o odplatách, nákladoch a poplatkoch. Nebude už obsahovať prehľad transakcií za vykazované obdobie, nakoľko sporitelia majú detailný prehľad o všetkých transakciách na ODÚ k dispozícii prostredníctvom portálu WebKlient.

Výpis z ODÚ v novej podobe je zasielaný sporiteľom od januára 2021.

V súvislosti s novelou zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v platnom znení je NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej len “NN DSS”) povinná počas roka 2020 vyzvať sporiteľov na oznámenie adresy elektronickej pošty (e-mailovej adresy).

S účinnosťou od 1.1.2021 bude NN DSS zasielať výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľovi (ďalej len “ODÚ“) v elektronickej podobe na e-mailovú adresu, ktorú sporiteľ určil na účely jeho zasielania. NN DSS zároveň sprístupní výpis z ODÚ sporiteľa prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k jeho ODÚ, ktorým je portál WebKlient.

Ak si sporiteľ neurčil e-mailovú adresu, NN DSS zasiela výpis v listinnej podobe na adresu trvalého pobytu, prípadne na korešpondenčnú adresu, ak si ju sporiteľ určil. V prípade, že výpis z ODÚ v listinnej podobe nebude možné doručiť sporiteľovi, povinnosť zasielať výpisy z ODÚ za nasledujúce obdobia sa bude považovať za splnenú sprístupnením výpisu z ODÚ sporiteľovi prostredníctvom klientskeho účtu na portáli WebKlient.

Sporiteľ môže NN DSS požiadať o sprístupnenie výpisu z ODÚ iba prostredníctvom portálu WebKlient. 
Prostredníctvom zabezpečeného klientskeho účtu na portáli WebKlient majú sporitelia NN DSS aktuálne informácie o stave dôchodkového sporenia v II. pilieri, vrátane prehľadu transakcií na ODÚ. Prostredníctvom klientskeho účtu na portáli WebKlient je umožnené aj vykonanie online zmien na zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a je sprístupnený online archív, ktorý obsahuje ročné výpisy a iné dôležité dokumenty k zmluve sporiteľa.

Dôchodková správcovská spoločnosť má povinnosť zaslať sporiteľovi Informáciu o dôchodkoch (v súlade s Opatrením MPSVaR SR č.  138/2020 Z. z. o informácii o dôchodkoch zo SDS) v kalendárnom roku, v ktorom sporiteľ dovŕši 59 rokov, a ak nie je sporiteľ poberateľom, tak aj opakovane pri dovŕšení 62 rokov. 

V roku 2022 bude NN DSS zasielať IoD sporiteľom, ktorí nie sú poberateľmi dôchodku, a ktorí v roku 2022 dovŕšia vek 59 a 62 rokov (klientom, ktorí sa narodili v roku 1960 a 1963 zašle IoD podľa vzoru prílohy č. 1 opatrenia). Sporiteľom bude IoD odoslaná spolu s ročným výpisom.

DSS má povinnosť zaslať sporiteľovi Informáciu o dôchodkoch (v súlade s Opatrením MPSVaR SR č.  138/2020 Z. z. o informácii o dôchodkoch zo SDS) v kalendárnom roku, v ktorom sporiteľ dovŕši 59 rokov a ak nie je sporiteľ poberateľom ani pri dovŕšení 62 rokov, DSS zasiela IoD opakovane. 
V roku 2021 sa IoD zasielala sporiteľom, ktorí nie sú poberateľmi dôchodku a ktorí:

 • v roku 2021 dovŕšia vek 59 až 62 rokov (narodili sa v roku 1959 až 1962 a teda ešte nedovŕšili dôchodkový vek), zašle IoD podľa vzoru prílohy č. 1 opatrenia
 • v roku 2021 dovŕšia 63 rokov a viac (narodili sa v roku 1958 a skôr, dovŕšili už dôchodkový vek), zašle IoD podľa vzoru prílohy č. 2. opatrenia

V roku 2021 bola NN DSS povinná zaslať Informácie o dôchodkoch do konca januára 2021 (spolu s výpisom z ODÚ). V nasledujúcich rokoch (od r. 2022) sa bude zasielať IoD už len podľa prílohy č. 1.

Sporiteľom, ktorí počas roka 2021 prestúpia do NN DSS a zároveň v roku 2021 dovŕšia vek 59 až 62 rokov , bude IoD zaslaná v priebehu roka 2021.