Vitajte na stránke pre klientov

Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Čo sa mení v II. pilieri od 1.1.2023?

Prinášame sumár najdôležitejších zmien

Aktualizujte si svoj e-mail

dostávajte výpisy z vášho dôchodkového účtu elektronicky

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Pravidlá pre pravidelné preskúmanie referenčnej hodnoty, jej jednotlivých zložiek a ich pomerného zastúpenia v referenčnej hodnote a postup pri zmene referenčnej hodnoty

Informácia o zložení referenčnej hodnoty indexového negarantovaného dôchodkového fondu

Dátum vydania: 04.07.2023

V kontexte zavedenia predvolenej investičnej stratégie je dôležité definovať typ dôchodkového fondu, prostredníctvom ktorého má dôchodková správcovská spoločnosť optimálnu investičnú stratégiu pre sporiteľa realizovať. Vo fáze sporenia (investovania) je nevyhnutné, najmä v záujme dosiahnutia čo najvyššieho zhodnotenia majetku sporiteľa, aby bol jeho majetok umiestnený výlučne, resp. takmer výlučne do akciových investícií. Práve preto boli do predvolenej investičnej stratégie zákonodarcom zaradené dôchodkové fondy, ktorých investičnou stratégiou je kopírovanie zloženia akciového finančného indexu (min. 90 %), pričom podiel akciových investícií v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde nebude môcť byť nižší ako 95 % čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde. V podmienkach NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. (ďalej aj „NN”) je takýmto dôchodkovým fondom Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Dôchodková správcovská spoločnosť má v zmysle § 88 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení účinnom od 1. mája 2023 (ďalej aj „zákon”) povinnosť uviesť referenčnú hodnotu v štatúte indexového negarantovaného dôchodkového fondu, v kľúčových informáciách a zverejniť ju na svojom webovom sídle.

Dôchodková správcovská spoločnosť je taktiež povinná vypracovať pravidlá pre pravidelné preskúmanie referenčnej hodnoty, jej jednotlivých zložiek a ich pomerného zastúpenia v referenčnej hodnote a postup pri zmene referenčnej hodnoty.

Zloženie referenčnej hodnoty

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej aj „dôchodkový fond”) je dôchodkový fond, ktorého investičnou stratégiou je kopírovanie referenčnej hodnoty zloženej z jedného finančného indexu MSCI World EUR, ktorý je zložený z akcií. Investičná stratégia je vykonávaná pasívne prostredníctvom kopírovania zloženia finančného indexu MSCI World EUR a je napĺňaná najmä investovaním do cenných papierov naviazaných na tento index. Hodnota finančných nástrojov, ktorých vývoj hodnoty je odvodený od zloženia referenčnej hodnoty tvorí najmenej 90 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Hodnota akciových investícií tvorí najmenej 95 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Hodnota dlhopisových a peňažných investícií tvorí najviac 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Index MSCI World EUR je poskytovaný spoločnosťou MSCI Inc. a sleduje vývoj akciových trhov vyspelých krajín, akými sú napríklad Spojené štáty americké, Japonsko, Veľká Británia, Francúzsko, Kanada, Nemecko, Taliansko, Švajčiarsko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Izrael, Hong Kong, Austrália alebo Singapur. Jednotlivé zložky finančného indexu MSCI World EUR a ich pomerné zastúpenie určuje výlučne tvorca globálneho akciového indexu spoločnosť MSCI Inc. a NN ich nebude meniť, len ich bude pravidelne sledovať. Spoločnosť MSCI Inc. na základe internej metodiky uvedenej v dokumente „The MSCI Market Classification Framework“, resp. v iných záväzných dokumentoch dostupných na webovom sídle spoločnosti MSCI Inc. https://www.msci.com, resp. https:// www.msci.com/index-methodology, definovala podmienky samotného procesu výberu, pravidelného štvrťročného hodnotenia a začlenenia akciových trhov do globálneho akciového indexu.

Na základe internej metodiky spoločnosť MSCI Inc. vytvorila globálny akciový index, ktorý je referenčnou hodnotou dôchodkového fondu a aktuálne zastrešuje viac ako 1 500 akciových spoločností so sídlom v 23 vyspelých krajinách, pričom pokrýva približne 85 % voľnej trhovej kapitalizácie v každej krajine. Spoločnosť MSCI Inc. okrem dostupnej kapitalizácie pri zložení tohto globálneho akciového indexu neprihliada na sektorové alebo regionálne členenie. NN nemá zámer zaviesť dodatočné pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond vzťahujúce sa na regionálnu alebo sektorovú alokáciu.

Postup pri zostavovaní a zmene referenčnej hodnoty

Pri zostavovaní referenčnej hodnoty a zmene referenčnej hodnoty je NN povinná:

 1. rozložiť riziko v referenčnej hodnote, ktorým sa na účely tohto ustanovenia rozumie rozloženie makroekonomického rizika, geografického rizika a odvetvového rizika,
 2. zabezpečiť, aby referenčnú hodnotu tvorili finančné indexy alebo iné finančné indexy, v ktorých sú finančné nástroje naviazané najmä na členské krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
 3. vyhýbať sa nadmernému spoliehaniu sa na rozvíjajúce sa krajiny. Ak referenčnú hodnotu tvorí jedna zložka (jeden finančný index), rozloženie rizika musí byť zabezpečené v rámci tejto jednej zložky.

Ak referenčnú hodnotu tvorí viac zložiek, rozloženie rizika možno dosiahnuť aj určením pomerného zastúpenia jednotlivých zložiek v referenčnej hodnote.

 

V prípade vzniku skutočností podľa bodu 6. časti Pravidlá pre pravidelné preskúmanie referenčnej hodnoty, jej jednotlivých zložiek a ich pomerného zastúpenia v referenčnej hodnote, NN pristúpi k zmene referenčnej hodnoty pričom postup pri zmene referenčnej hodnoty je nasledovný:

 1. návrh zmeny referenčnej hodnoty v súlade s vnútornými predpismi NN,
 2. návrh zmeny štatútu dôchodkového fondu,
 3. schválenie návrhu zmeny štatútu dôchodkového fondu predstavenstvom NN,
 4. podanie žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na zmenu štatútu dôchodkového fondu,
 5. získanie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na zmenu štatútu dôchodkového fondu a schválenie zmeny štatútu dôchodkového fondu predstavenstvom NN na základe udeleného predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska,
 6. zmena referenčnej hodnoty v relevantnej dokumentácií (kľúčové informácie dôchodkového fondu a i.) a webovom sídle NN,
 7. zosúladenie investičnej stratégie dôchodkového fondu so zmenenou referenčnou hodnotou.

Pravidlá pre pravidelné preskúmanie referenčnej hodnoty, jej jednotlivých zložiek a ich pomerného zastúpenia v referenčnej hodnote

Pri vyhodnocovaní referenčnej hodnoty finančného indexu MSCI World EUR sa NN bude riadiť nasledovným postupom:

 1. Raz ročne NN preverí postup konštrukcie indexu MSCI World EUR, či spĺňa kritéria uvedené v bode 1. Postupu pri zostavovaní a zmene referenčnej hodnoty. Pri vyhodnocovaní bude sledovať najmä tzv. MSCI Market Classification Framework (MCF), prípadne MSCI GLOBAL INVESTABLE MARKET INDEXES METHODOLOGY, ktoré sú kľúčové z pohľadu zostavovania svojich indexov.
 2. Na ročnej báze NN uskutoční porovnanie zastúpených krajín v indexe MSCI World EUR, ktoré sú zároveň členské krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a určí ich celkové zastúpenie v indexe.
 3. Raz ročne NN preverí regionálne rozloženie indexu MSCI World EUR s cieľom identifikovať podiel zastúpenia rozvíjajúcich sa krajín.
 4. Raz ročne NN preverí sektorové rozloženie indexu MSCI World EUR.
 5. V rámci kalendárneho roka NN do 30.6. uskutoční pravidelné preskúmanie referenčnej hodnoty, jej jednotlivých zložiek a ich pomerného zastúpenia v referenčnej hodnote.
 6. V prípade, ak dôjde k významným zmenám v skladbe referenčnej hodnoty, ktoré sú spojené so zmenou metodológie a zároveň budú viesť k zvýšenej koncentrácii zákonom definovaných rizík, NN pristúpi k revidovaniu, resp. k zmene referenčnej hodnoty. Ďalší postup NN pri zmene referenčnej hodnoty je stanovený v časti Postup pri zostavovaní a zmene referenčnej hodnoty.

NN bude aktualizovať informácie uvedené v tomto dokumente na základe zmeny skutočností rozhodujúcich pre aktuálnosť, pravdivosť a úplnosť uvedených informácií.