Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Unikátna 3-pilierová dôchodková kalkulačka

Vypočítajte si váš budúci dôchodok a nastavte si ho podľa vlastných preferencií.

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Výpisy z III. piliera za rok 2023

Dovoľujeme si vás informovať, že ročné výpisy z doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier) za rok 2023 budeme zasielať postupne od 10. januára 2024, a to elektronicky na poslednú známu emailovú adresu alebo poštou na korešpondenčnú adresu.

Výpisy nájdete aj na portáli WebKlient. Ak ste sa ešte neprihlásili do portálu WebKlient, môžete tak jednoducho urobiť prostredníctvom linku webklient.nn.sk/reg. Môžete tiež zavolať na našu Klientsku linku 0850 111 464 alebo nám môžete napísať email na klient@nn.sk.

Potvrdenia o výške zaplatených príspevkov za rok 2023* za účelom zníženia základu dane o zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie budeme postupne:

 • posielať emailom od 2. februára 2024,
 • sprístupňovať na klientskom portáli WebKlient v časti „Dokumenty“ od 2. februára 2024,
 • zasielať poštou alebo alternatívnym doručovateľom od 4. februára 2024, a to v prípade, ak nemáme zaevidovanú vašu emailovú adresu. Potvrdenie o výške zaplatených príspevkov za rok 2023 vám pošleme na adresu trvalého pobytu alebo korešpondenčnú adresu.

Skorší termín zasielania potvrdení nie je možný vzhľadom na povinnosť zohľadniť v úhrne príspevky účastníka zaplatené do 31. januára 2024 za obdobie 12/2023.

Doplnková dôchodková spoločnosť je na základe znenia zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení účinného od 1.1.2024 (ďalej len „zákon") povinná zaslať ročný výpis účastníkovi, resp. poberateľovi dávky k 31. decembru do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa výpis vyhotovuje, a to:

 • v elektronickej podobe na poslednú známu adresu elektronickej pošty (e-mail) a
 • sprístupniť ho prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k osobnému účtu účastníka, resp. poberateľa dávky. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., sprístupňuje výpisy na klientskom portáli WebKlient.

Poskytnutie e-mailu účastníka, resp. poberateľa dávky je teda podmienkou pre zasielanie výpisu, ktorý má doplnková dôchodková spoločnosť povinnosť zaslať účastníkovi, resp. poberateľovi dávky na jeho poslednú známu e-mailovú adresu v súlade so zákonom.

V súlade s uvedeným má doplnková dôchodková spoločnosť povinnosť zaslať účastníkovi, resp. poberateľovi výpis v listinnej podobe výlučne na žiadosť účastníka alebo poberateľa dávky prijatú po 31. 12. 2018. Štruktúra výpisu je upravená striktne Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 353/2023 Z. z. z 22. augusta 2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení.

Doplnková dôchodková spoločnosť je na základe znenia zákona č.650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení účinného od 1.1.2019 (ďalej len "zákon") povinná zaslať ročný výpis účastníkovi, resp. poberateľovi dávky k 31. decembru do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa výpis vyhotovuje, a to:

 • v elektronickej podobe na poslednú známu adresu elektronickej pošty (e-mail) a 
 • sprístupniť ho prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k osobnému účtu účastníka, resp. poberateľa dávky. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., sprístupňuje výpisy na klientskom portáli WebKlient (do roku 2021 na portáli Moja NN).

Poskytnutie e-mailu účastníka, resp. poberateľa dávky je teda podmienkou poskytovania výpisu, ktorý má doplnková dôchodková spoločnosť povinnosť poskytnúť účastníkovi, resp. poberateľovi dávky na jeho poslednú známu e-mailovú adresu v súlade so zákonom.

V súlade s uvedeným má doplnková dôchodková spoločnosť povinnosť zaslať účastníkovi, resp. poberateľovi výpis v listinnej podobe výlučne na žiadosť účastníka alebo poberateľa dávky prijatú po 31. 12. 2018. Štruktúra výpisu je upravená striktne Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2019 Z.z. z 26. novembra 2019, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení.

Na výpočet prognóz boli použité nasledovné parametre: 

 • priemerný mesačný príspevok účastníka a priemerný mesačný príspevok zamestnávateľa za predpokladu, že ich výška sa nezmení,
 • celková hodnota úspor účastníka, 
 • rizikovosť fondu, v ktorom si účastník sporí,
 • predpoklad, že v sporení bude účastník pokračovať do dôchodkového veku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo do veku podľa dávkového plánu, ktorý je súčasťou zmluvy,
 • inflácia a odhad zhodnotenia počas obdobia sporenia znížený o odplaty, náklady a poplatky. 

Parametre na výpočet prognóz, okrem výšky odplát, nákladov a poplatkov, sú ustanovené Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 353/2023 Z. z. z 22. augusta 2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2019 Z. z. ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení (ďalej len „Opatrenie“).

Výpočty sú uvedené v sumách pred zdanením. Tu nájdete konsolidované znenie Opatrenia.

Na výpočet prognóz boli použité nasledovné parametre: 

 • priemerný mesačný príspevok účastníka a priemerný mesačný príspevok zamestnávateľa za predpokladu, že ich výška sa nezmení,
 • celková hodnota úspor účastníka, 
 • rizikovosť fondu, v ktorom si účastník sporí,
 • predpoklad, že v sporení bude účastník pokračovať do dôchodkového veku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo podľa dávkového plánu, ktorý je súčasťou zmluvy,
 • inflácia a odhad zhodnotenia počas obdobia sporenia znížený o odplaty, náklady a poplatky. 

Parametre na výpočet prognóz, okrem výšky odplát, nákladov a poplatkov, sú ustanovené Opatrením č. 411/2019 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení.

Výpočty sú uvedené v sumách pred zdanením.

1. príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil účastník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, a zároveň

2. účastník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcom bode, čiže zmluvu riadiacu sa dávkovým plánom, či už v sporiacej alebo vo výplatnej fáze.

Viac informácií o zasielaní ročných výpisov z III. piliera nájdete na našej stránke, v metodickom pokyne Finančnej správy k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane a v zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Nárok na NČZD, ktorou sú príspevky na DDS, si môže daňovník uplatniť len po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to buď u zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania, alebo osobne prostredníctvom podaného daňového priznania.

Ak za zamestnanca príspevok na DDS odvádza zamestnávateľ, a zamestnanec v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania vyhlási, že spĺňa podmienky ustanovené v § 11 ods. 8 až 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, potom zamestnanec nemá povinnosť zamestnávateľovi každoročne preukazovať nárok na túto NČZD. T. j. zamestnanec nepotrebuje prekladať potvrdenie o výške zaplatených príspevkov. Zamestnávateľ má tieto údaje vedené na mzdovom liste a sám je zodpovedný za úhradu príspevkov do NN TS. 

Daňovník, ktorý si platí príspevky na DDS sám (čiže nie zrážkou zo mzdy), a ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a uplatňuje si NČZD na zaplatené príspevky na DDS, je povinný zamestnávateľovi predložiť “Potvrdenie o výške zaplatených príspevkov za rok 2021” vystavené NN TS.  

Daňovník, ktorý si NČZD na zaplatené príspevky na DDS uplatňuje prostredníctvom daňového priznania, nemá automaticky povinnosť k daňovému priznaniu priložiť doklad, ktorým by nárok na uplatnenie tejto NČZD preukázal. Správca dane je však oprávnený daňovníka vyzvať, aby nárok na uplatnenú NČZD preukázal.

Príspevky účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v príslušnom zdaňovacom období preukázateľne zaplatené podľa zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení - spolu najviac do výšky 180 eur za rok.