Vitajte na stránke pre klientov

Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Unikátna 3-pilierová dôchodková kalkulačka

Vypočítajte si váš budúci dôchodok a nastavte si ho podľa vlastných preferencií.

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Zákonná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi

NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. (ďalej len „NN TS DDS“) má v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "AML zákon") povinnosť vykonávať starostlivosť vo vzťahu ku svojim klientom.

Zákonnú starostlivosť NN TS DDS vykonáva vo vzťahu ku:

  • Účastníkovi a poberateľovi dávky
  • Oprávneným osobám, ktorým vznikol nárok na výplatu osobného účtu
  • Splnomocneným zástupcom/ zákonným zástupcom vyššie uvedených osôb

(ďalej len „klient“)

Čo zahŕňa starostlivosť vo vzťahu ku klientovi v zmysle AML zákona?

Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi zahŕňa najmä:

  • identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie
  • získanie informácií o účele a plánovanej povahe sporenia
  • zistenie konečného užívateľa výhod v prípade, že je klientom právnická osoba
  • zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou
  • zistenie pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku klienta
  • zistenie, či klient koná vo vlastnom mene
  • vykonávanie priebežného monitorovania zmluvného vzťahu, vrátane preskúmania transakcií vykonávaných v priebehu daného zmluvného vzťahu

Vyššie uvedené sa vzťahuje na oprávnené osoby a splnomocnených/zákonných zástupcov primerane.

Klient je povinný poskytnúť NN TS DDS informácie a doklady, ktoré sú potrebné na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a NN TS DDS je oprávnená z predložených dokumentov robiť kópie a spracovávať informácie v zmysle AML zákona.

Čo je identifikácia a overenie identifikácie klienta?

Identifikácia je zistenie identifikačných údajov klienta (zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísla dokladu totožnosti).

Overenie identifikácie je overenie identifikačných údajov klienta v jeho doklade totožnosti a overenie podoby klienta s podobou v jeho doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti alebo s použitím technických prostriedkov a postupov.

Overenie identifikácie NN TS DDS vykonáva najmä: