Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Pravidlá vyplácania dávok z účastníckej zmluvy a overovanie identifikácie klienta

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., je povinnou osobou  v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "AML  zákon"), a teda má povinnosť, v súlade s internými predpismi a ustanoveniami zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení, identifikovať a overiť identifikáciu klientov pred výplatou finančných prostriedkov (vyplácanie dávok z účastníckej zmluvy) bez ohľadu na výšku výplaty.

Vyplácanie dávok z účastníckej zmluvy

Suma na výplatu Možnosti overenia identifikácie
akákoľvek výška výplaty dávky z účastníckej zmluvy

Viazaný finančný agent na základe zmluvy o vykonávaní finančného   sprostredkovania
(overenie identifikácie)  

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Poverený zamestnanec na NN pobočke
(overenie identifikácie)

Kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách v platnom znení