Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Predvolená investičná stratégia

Hlavným cieľom predvolenej investičnej stratégie je umožniť sporiteľovi dosiahnuť čo najvyšší výnos so zabezpečením ochrany úspor pred výraznými trhovými výkyvmi v čase pred jeho odchodom do dôchodku. A to bez toho, aby sporiteľ musel v priebehu sporenia aktívne meniť rozloženie svojich úspor v jednotlivých dôchodkových fondoch.

Čo je predvolená investičná stratégia (PIS)?

 • Sporenie v indexovom negarantovanom d.f. a dlhopisovom garantovanom d.f., ktoré sa automaticky mení, a to v závislosti od veku sporiteľa (viď Rozloženie majetku sporiteľa v PIS).
 • Predvolená investičná stratégia v NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. (NN DSS) bola zavedená 1.5.2023 a kombinuje sporenie v týchto dvoch fondoch:

  • Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN DSS (ďalej len „fond Index Global“),
  • Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. NN DSS (ďalej len „fond Solid“)
 • Sporiteľ si do dovŕšenia stanoveného veku (pre rok 2023 – 50 rokov) sporí 100 % majetku v indexovom negarantovanom d.f. (fond Index Global). Ustanovený vek sa môže neskôr meniť v závislosti od strednej dĺžky života.
 • Keď sporiteľ dosiahne stanovený vek, automaticky sa mu  každoročne presúvajú 4 % jeho majetku do dlhopisového garantovaného d.f. (fond Solid).
 • Presun majetku do dlhopisového garantovaného d.f. od stanoveného veku sa uplatňuje povinne aj na sporiteľov, ktorí nie sú v PIS.
 • Sporiteľ má možnosť kedykoľvek z PIS vystúpiť a opätovne do nej vstúpiť.
 • Každý sporiteľ môže požiadať DSS o zníženie výšky presunov majetku do dlhopisového garantovaného d.f. na polovicu. Znamená to však vyviazanie sa z PIS. Napr. ak sporiteľ požiada o zníženie vo veku 53 rokov, znížené percento majetku bude aplikované až pri ďalších narodeninách.

  Percentuálny pomer majetku a príspevkov
Vek sporiteľa fond Index Global fond Solid                      
49 a menej 100 % 0 %
50 rokov 96 % 4 %
51 rokov 92 % 8 %
52 rokov 88 % 12 %
53 rokov 84 % 16 %
54 rokov 80 % 20 %
55 rokov 76 % 24 %
56 rokov 72 % 28 %
57 rokov 68 % 32 %
58 rokov 64 % 36 %
59 rokov 60 % 40 %
60 rokov 56 % 44 %
61 rokov 52 % 48 %
62 rokov 48 % 52 %
63 rokov 44 % 56 %
64 rokov  40 % 60 %
65 rokov  36 % 64 %
66 rokov  32 % 68 %
67 rokov  28 % 72 %
68 rokov  24 % 76 %
69 rokov  20 % 80 %
70 rokov  16 % 84 %
71 rokov  12 % 88 %
72 rokov  8 % 92 %
73 rokov  4 % 96 %
74 rokov  0 % 100 %

 

Koho sa týka predvolená investičná stratégia? 

Klienti, ktorí sa stali sporiteľmi po 1.1.2023

 

Sporiteľ bol v Registračnom liste po akceptácii zmluvy informovaný o možnosti stať sa sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii. Pre predvolenú investičnú stratégiu sa môže rozhodnúť vykonaním jednorazového presunu majetku kedykoľvek od 1.5.2023 na základe Žiadosti o zmenu investičnej stratégie alebo môže zmenu zadať prostredníctvom klientskeho portálu WebKlient.

Sporiteľ môže vstúpiť do predvolenej investičnej stratégie už pri podpise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.
Má možnosť kedykoľvek sa z tejto stratégie vyviazať a zvoliť si sporenie v iných dôchodkových fondoch, resp. v inom pomere sporenia ako stanovuje predvolená investičná stratégia.

Sporiteľ sa automaticky stane sporiteľom v PIS. Má možnosť kedykoľvek sa z tejto stratégie vyviazať a zvoliť si sporenie v iných dôchodkových fondoch, resp. v inom pomere sporenia ako stanovuje predvolená investičná stratégia.

 • ► Klienti, ktorí sa stali sporiteľmi do 31.12.2022
 •  
  • Klienti, ktorí sa stali sporiteľmi NN DSS do 31.12.2022, dostali do 28.2.2023 spolu s ročným výpisom za rok 2022, informáciu o predvolenej investičnej stratégii. Sporiteľ sa na základe tejto informácie dozvedel, či sa stal sporiteľom predvolenej investičnej stratégie automaticky, alebo či môže o zaradenie  do predvolenej investičnej stratégie požiadať. Sporiteľ sa tiež dozvedel, čo má urobiť, ak bude/nebude mať záujem byť v predvolenej investičnej stratégii.

 • od 1.7.2023 sa automaticky stane sporiteľom v PIS a NN DSS začne s postupným presunom jeho majetku do indexového negarantovaného d.f., v súlade s Plánom zosúladenia majetku sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou,
 • sporiteľ mal možnosť oznámiť NN DSS do 31.5.2023, že nemá o túto zmenu záujem  prostredníctvom tlačiva Žiadosť o vyviazanie sa zo sporenia v predvolenej investičnej stratégii.

 • od 1.7.2023 sa mu automaticky začnú pripisovať všetky nové príspevky do Index Global - Indexového negarantovaného d. f. do času, kým pomer jeho sporenia nebude zodpovedať PIS a vtedy sa stane sporiteľom v PIS,
 • sporiteľ mal možnosť oznámiť NN DSS do 31.5.2023, že nemá o túto zmenu záujem prostredníctvom tlačiva Žiadosť o vyviazanie sa zo sporenia v predvolenej investičnej stratégii.

 

Plán zosúladenia majetku sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou 

 1. Sporiteľov narodených od r. 1969, ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisového garantované dôchodkového fondu (v zmysle zákona) a odvtedy neurobili žiadnu zmenu v rozložení majetku ani príspevkov, ak do 31.5.2023 neprejavili vôľu nebyť sporiteľmi predvolenej investičnej stratégie.
 2. Ostatných sporiteľov, ktorí boli sporiteľmi k 1.1.2023 a nepoberajú dôchodok, ak títo do 31.5.2023 oznámili NN DSS záujem byť zúčastnení v predvolenej investičnej stratégii a majú záujem svoj majetok presúvať v súlade s Plánom zosúladenia majetku.
 • Plán zosúladenia majetku sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou s postupnými presunmi majetku, bol vytvorený najmä pre sporiteľov, ktorí majú celý alebo väčšinu svojho majetku investovaného v Solid – Dlhopisovom garantovanom d.f. Je to z dôvodu, aby sa títo sporitelia vyhli riziku, ktoré je spojené s jednorazovým predajom dlhopisov a nákupom akcií.
 • Ak je sporiteľ do dovŕšenia stanoveného veku sporiteľom v akciovom, zmiešanom alebo indexovom dôchodkovom fonde, môže v tomto sporení pokračovať naďalej. Následne po dovŕšení stanoveného veku, sa časť majetku sporiteľa začne presúvať do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu automaticky. Sporiteľ sa môže kedykoľvek od 1.5.2023 rozhodnúť vstúpiť do PIS a to jednorazovo, čo znamená, že tak nemusí robiť postupne podľa Plánu.
 • V prípade sporiteľov, ktorí majú svoj majetok v Index Global - Indexový negarantovaný d.f., alebo v kombinácii so Solid - Dlhopisovým garantovaným d.f., nemusí presun do PIS predstavovať reálnu zmenu rozloženia úspor.

NN DSS určí každému sporiteľovi, ktorého sa presun majetku týka, aký percentuálny pomer majetku má mať v  dôchodkovom fonde Index Global a v dôchodkovom fonde Solid po vykonaní presunu, t. j. v r. 2025 podľa jeho veku v súlade s PIS. Rovnako NN DSS určí aj počet dôchodkových jednotiek, ktoré sa sporiteľovi presunú do dôchodkového fondu Index Global.

 • Sporiteľ narodený v r. 1976 a neskôr bude mať na konci presunov 100 % majetku v Index Global, ak sa nerozhodne vystúpiť z PIS.
 • Ak sporiteľ do roku 2025 dovŕši 50 rokov a viac, bude mu presunutých len toľko % majetku do dôchodkového fondu Index Global, koľko dovoľuje PIS v závislosti od veku sporiteľa.

Presun majetku sa bude postupne vykonávať od 6. 7. 2023 do 10. 12. 2025 nasledovne:
 

a) Prvých šesť presunov majetku sa vykoná v nasledujúcich dňoch, pričom pri každom presune bude presunutých 5 % dôchodkových jednotiek určených na presun:

6.7.2023,
13.7.2023,
20.7.2023,
27.7.2023,
3.8.2023,
10.8.2023.

 • Počas prvých 6 presunov bude spolu presunutých 30 % majetku, t. j. príslušných dôchodkových jednotiek sporiteľa do dôchodkového fondu Index Global.
   

b) Ďalšie presuny sa vykonajú vždy 10. a 25. deň v mesiaci (od 25. 8. 2023) vo výške 1,25 % dôchodkových jednotiek určených na presun.

 • Ďalšie presuny budú realizované 2x mesačne počas 28 mesiacov. Počas nich bude presunutých zvyšných 70 % majetku sporiteľa určeného na presun do dôchodkového fondu Index Global.
 • Ak presun pripadne na voľný deň alebo sviatok, presun sa vykoná v najbližší predchádzajúci pracovný deň.

Ak sporiteľ dosiahne zákonom stanovený vek (50 a viac rokov), kedy musí mať časť majetku vo fonde Solid a presunom by sa podiel v tomto dôchodkovom fonde znížil pod hranicu určenú zákonom, bude presun jeho majetku ukončený aj skôr ako 10.12.2025.

 • Ak by hodnota niektorého presunu majetku u sporiteľa nedosiahla výšku 5 EUR, presun nezrealizujeme a táto suma sa pripočíta k nasledujúcemu presunu.
 • Ak neprevedená suma podľa predchádzajúceho odseku dosiahne 25 % majetku sporiteľa na začiatku určeného na presun, vykonáme presun vo výške 25 % majetku sporiteľa na začiatku určeného na presun bez ohľadu na hodnotu prevodu, t.j. aj keď je menej ako 5 eur.

Povinné alebo aj dobrovoľné príspevky sporiteľa pripísané po 1. 7. 2023 postúpime v súlade s predvolenou investičnou stratégiou

 1. v plnej výške do dôchodkového fondu Index Global u sporiteľa, ktorý ku dňu postúpenia nedosiahol zákonom stanovený vek (50 rokov), alebo
 2. do dôchodkového fondu Index Global a dôchodkového fondu Solid v pomere vypočítanom na základe veku sporiteľa, ktorý ku dňu postúpenia dosiahol zákonom ustanovený vek (t. j. má viac ako 50 rokov).

Zmena pomeru pripisovania príspevkov sa bude realizovať od mesiaca, v ktorom má sporiteľ  narodeniny

Ak sporiteľ predvolenej investičnej stratégie požiada o akúkoľvek zmenu v sporení (zmenu pomeru platenia príspevkov, zmenu fondu, prestúpi do inej DSS alebo požiada o zníženie pomeru majetku presúvaného do dlhopisového fondu po ustanovenom veku), NN DSS zastaví zosúlaďovanie jeho majetku a sporiteľ prestáva byť sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii.

Príklady presunu majetku sporiteľov v súlade s Plánom zosúladenia majetku

presun majetku
Pán Opatrný (narodený v r. 1980) má k začiatku presunov na svojom osobnom dôchodkovom účte 6 000 € (150 000 dôchodkových jednotiek) v dôchodkovom fonde Solid. 
Prvých 6 presunov jeho majetku vykonáme nasledovne:
V dňoch 6.7.2023, 13.7.2023, 20.7.2023, 27.7.2023, 3.8.2023 a 10.8.2023 presunieme po 7 500 dôchodkových jednotiek do dôchodkového fondu Index Global, t. j. spolu 45 000 dôchodkových jednotiek, ktoré tvoria 30 % jeho majetku určeného na presun.
Počas ďalších 56 presunov v období 28 mesiacov postupne presunieme vždy 1 875 dôchodkových jednotiek, t.j. spolu zvyšných 70 % majetku sporiteľa určeného na presun do dôchodkového fondu Index Global. Dokončením posledného presunu dňa 10.12.2025 bude mať pán Opatrný 45 rokov a 100 % majetku v dôchodkovom fonde Index Global.

presun majetku PIS 1980 

nové príspevky
Pánovi Opatrnému, ktorý má v r. 2023 43 rokov, budeme všetky nové príspevky postupovať do dôchodkového fondu Index Global, až kým nedovŕši 50 rokov.

 

presun majetku
Pani Opatrná (narodená v r. 1974) má k začiatku presunov na svojom osobnom dôchodkovom účte 6 000 € (150 000 dôchodkových jednotiek) v dôchodkovom fonde Solid. Jej cieľový pomer majetku (k ukončeniu presunu v roku 2025, kedy bude mať 51 rokov) je mať 92 % majetku v dôchodkovom fonde Index Global a 8 % majetku vo fonde Solid. Podľa tohto pomeru určíme počet dôchodkových jednotiek na presun.  V tomto prípade budeme do fondu Index Global postupne presúvať 138 000 dôchodkových jednotiek.
Počas prvých 6 presunov vo vopred stanovených termínoch presunieme prvých 30 % dôchodkových jednotiek určených na presun do dôchodkového fondu Index Global, t.j. spolu 41 400 dôchodkových jednotiek. 
Druhá fáza postupných presunov trvá 28 mesiacov kedy postupne presunieme zvyšných 70 % dôchodkových jednotiek určených na presun, t.j. spolu 96 600 dôchodkových jednotiek.

presun majetku PIS 1974

nové príspevky
Pani Opatrnej, ktorá má na začiatku presunu 49 rokov, budeme v roku 2023 postupovať príspevky do dôchodkového fondu Index Global vo výške 100 %. V roku 2024 však dosiahne 50 rokov a nové príspevky budeme postupovať do dôchodkového fondu Index Global vo výške 96 % a do dôchodkového fondu Solid vo výške 4 %, t.j. v pomere, ktorý určuje PIS pre daný vek.  Ak dovŕši 51 rokov, budeme postupovať príspevky do týchto fondov v pomere 92/8; atď.