Zmeny v III. pilieri

Zmeny III. piliera od januára 2019

Prehľad hlavných zmien:

  • Doplnkový starobný dôchodok (§ 16 zákona o DDS)

Mení sa jedna z podmienok určujúcich nárok účastníka na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, ktorou bolo dovŕšenie veku 62 rokov. Účastník má nárok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, ak mu vznikol nárok na výplatu starobného alebo predčasného starobného dôchodku (zostáva nezmenené) alebo ak dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (nové znenie podmienky). Veková hranica (= dôchodkový vek) je každoročne stanovená opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré vydáva ministerstvo vždy do konca októbra kalendárneho roka, ktorý päť rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Všeobecné informácie o určovaní dôchodkového veku nájdete na webovom sídle Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/dochodkovy-vek-/1286s#dochodkovy-vek  , kde si zároveň viete jednoducho preveriť dôchodkový vek konkrétnych klientov prostredníctvom Kalkulačky na informatívny výpočet dôchodkového veku: https://esluzby.socpoist.sk/doch_vek/

  • Jednorazové vyrovnanie (§ 18 zákona o DDS)

Podľa nového znenia zákona o DDS bude mať nárok na jednorazové vyrovnanie osoba v prípade invalidity z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, ak táto skutočnosť nastala po uzatvorení účastníckej zmluvy. Nárok teda bude mať aj osoba, ktorej (ešte) nebol priznaný invalidný dôchodok (čo bolo podľa súčasného zákona podmienkou na vznik nároku), ale miera jej poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%. Prílohou Žiadosti o priznanie jednorazového vyrovnania môže byť teda v tomto prípade aj potvrdenie preukazujúce invaliditu účastníka z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

  • Cezhraničný prevod (do/zo zahraničia, § 64b a § 64c zákona o DDS)

Zavádza sa možnosť a podmienky individuálneho prevodu majetku účastníka zo systému doplnkového dôchodkového sporenia do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti v zahraničí a naopak. Cezhraničný prevod je možný len medzi zamestnaneckými dôchodkovými spoločnosťami registrovanými v databáze Európskeho orgánu dohľadu .  Predpokladom vykonania individuálneho prevodu zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti v zahraničí do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti v Slovenskej republike je teda súhlas s takýmto prevodom zo strany zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá môže vyžadovať splnenie podmienok v súlade s právom jej domovského členského štátu. Náklady a poplatky spojené s prevodom sumy znáša v oboch prípadoch cezhraničného prevodu účastník.

  • Konsolidácia (zlučovanie) účastníckych zmlúv (§ 64a zákona o DDS)

Novela zákona umožňuje na základe žiadosti účastníka zlúčiť jeho účastnícke zmluvy vedené v jednej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Zlučovať je možné len účastnícke zmluvy, na základe ktorých sa ešte nevypláca dávka a zmluva je aktívna, t.j. len účastnícke zmluvy v sporiacej fáze a bez prebiehajúcej výplaty. Zlúčenie je možné vykonať len tak, že bude zlúčená  skôr uzatvorená zmluva (zanikajúca zmluva) do zmluvy, ktorá bola uzatvorená ako posledná (nástupnícka zmluva).

  • Výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka/dôchodkových dávok poberateľa dávky (§ 66a zákona o DDS)

Od tohto roka sa mení štruktúra a spôsob zasielania ročného výpisu, t. j. výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok účastníka, resp. výpisu z osobného účtu a výkazu dôchodkových dávok poberateľa dávky (ďalej len „výpis“). Štruktúra je upravená striktne opatrením  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať ročný výpis účastníkovi, resp. poberateľovi dávky k 31. decembru do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa výpis vyhotovuje, a to
a) v elektronickej podobe na poslednú známu adresu elektronickej pošty (e-mail) a  
b) sprístupniť ho prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k  osobnému účtu účastníka, resp. poberateľa dávky (NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. bude výpisy sprístupňovať na servisnom portáli Moja NN na www.mojann.sk).
Poskytnutie e-mailu účastníka, resp. poberateľa dávky je teda podmienkou poskytovania výpisu, ktorý má doplnková dôchodková spoločnosť povinnosť poskytnúť účastníkovi, resp. poberateľovi dávky na jeho poslednú známu e-mailovú adresu v súlade so zákonom o DDS.

  • Informácia o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia (§ 66b zákona o DDS)

Novela zákona zavádza nový dokument (informačnú povinnosť), ktorým je Informácia o dávkach z DDS. Tento dokument sa zasiela účastníkovi v kalendárnom roku:
a)    ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom účastník dovŕši vek uvedený v dávkovom pláne, ktorý je podmienkou vyplácania doplnkového starobného dôchodku,
b)    v ktorom účastník dovŕši vek o tri roky nižší ako vek podľa osobitného predpisu, ak súčasťou zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení uzatvorenej s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou nie je dávkový plán.

Obsahom informácie je: kedy a ako môže účastník požiadať o dávku, koľko má nasporené, aké dávky môže poberať pri jeho dávkovom pláne/pri zmluve s podmienkami zákona, všeobecný popis dávky a podmienky splnenia nároku (napr. pri dávkovom pláne koľko musím sporiť a koľko som sporil), a pod. Štruktúra je upravená striktne opatrením  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

  • Ďalšie zmeny sú k dispozícií priamo v zákone.