Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu

Ochrana pred infláciou

Dobrý nástroj na udržovanie hodnoty poistenia

Domov / Občania / Životné poistenie / Finančné fondy / Stratégie / NN stratégia životného cyklu - zloženie platné od 5.11.2021

Popis

NN stratégia životného cyklu, tzn. investičná stratégia (spôsob) umiestnenia bežného a mimoriadneho poistného do vopred stanovených finančných fondov, a to na základe alokačného pomeru určeného poisťovateľom, ktorý sa v priebehu trvania poistnej doby automaticky a bezplatne mení v závislosti na veku poisteného a zamerania sa na minimalizáciu rizík pri vyššom veku prvého poisteného.

Tieto zmeny alokačného pomeru v závislosti na veku sú uskutočňované vždy k dátumu výročia poistenia v kalendárnom roku, v ktorom prvý poistený dosiahne stanovenú hornú hranicu veku, a to bez ohľadu na doterajší a aktuálny vývoj na finančných trhoch. Zaplatené poistné (bežné aj mimoriadne, ak nie je poistníkom určené inak) je umiestňované vždy podľa alokačného pomeru platného v okamihu, keď takéto poistné bolo pripísané na poistnú zmluvu. NN Stratégia životného cyklu je poisťovateľom ponúkaná v troch variantoch – Konzervatívna, Vyvážená a Dynamická.

Ak finančný fond existuje kratšie ako vyššie uvedené obdobie výkonnosti, tak sa výkonnosť za dané obdobie neuvádza.

Stratégie