Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Späť

Správy o hospodárení 2016

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 31.12.2016

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 31.12.2016

Účtovné závierky dôchodkových fondov s výrokom audítora k 31.12.2016

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 30.6.2016

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 30.6.2016

Účtovné závierky fondov k 30.6.2016