Domov / Občania / Druhý pilier / Zmeny v II. pilieri 2012-2021

Zmeny v II. pilieri - prehľad po rokoch

Zmeny v II. pilieri účinné od januára 2021

S účinnosťou od 1.1.2021 sa mení zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom novely je poskytnúť sporiteľovi komplexné informácie o predpokladaných budúcich dôchodkoch z II. piliera a podporiť jeho finančné plánovanie v súvislosti s odchodom do dôchodku. Hlavné oblasti, ktorých sa novela dotkla sú:

Výpis z osobného dôchodkového účtu (ODÚ) sporiteľa

Úprava spôsobu zasielania výpisu z ODÚ:

 • v elektronickej podobe na adresu elektronickej pošty, ktorú sporiteľ určil na účely zasielania výpisu z ODÚ, a sprístupňuje ho prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k jeho ODÚ,
 • v prípade, že DSS neeviduje takúto adresu elektronickej pošty sporiteľa, zasiela výpis z ODÚ v listinnej podobe na adresu trvalého pobytu sporiteľa, ak sporiteľ neurčil inú adresu na doručovanie výpisu z ODÚ, 
 • ak sporiteľ požiada DSS, aby mu výpis z ODÚ sprístupňovala výlučne prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu, povinnosť DSS sa považuje za splnenú týmto zverejnením.

Ak DSS preukáže, že výpis z ODÚ v listinnej podobe za predchádzajúci kalendárny rok nebolo možné dodať na adresu trvalého pobytu sporiteľa alebo na inú adresu, ktorú sporiteľ určil na doručovanie výpisu z ODÚ, povinnosť zasielať výpisy z ODÚ sa považuje za splnenú sprístupnením výpisu sporiteľovi prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu.

Obsah a vzor výpisu, spôsob určenia predpokladaného dôchodkového veku sporiteľa, spôsob určenia odplát, nákladov a poplatkov pripadajúcich na sporiteľa, ako aj parametre, predpoklady a pravidlá na určenie prognóz dôchodkov ustanovuje opatrenie.

Bližšie informácie o zasielaní výpisov v NN DSS: Aktuálne informácie o zasielaní výpisov z II. piliera od 1.1.2021 - Na vás záleží (nn.sk)

Informácia o dôchodkoch zo SDS

DSS je povinná zostaviť a zaslať sporiteľovi informáciu o dôchodkoch zo SDS. Vzor, obsah, štruktúru a formu informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia, podmienky a spôsob jej priebežnej aktualizácie a lehoty na jej zasielanie ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo.

Do konca januára 2021 má DSS povinnosť zaslať sporiteľovi Informáciu o dôchodkoch sporiteľom, ktorí nie sú poberateľmi dôchodku a ktorí:

 • v roku 2021 dovŕšia vek 59 až 62 rokov (narodili sa v roku 1959 až 1962 a teda ešte nedovŕšili dôchodkový vek).
 • v roku 2021 dovŕšia 63 rokov a viac (narodili sa pred rokom 1958 a teda už dovŕšili dôchodkový vek).

Od roku 2020 má DSS povinnosť zaslať sporiteľovi Informáciu o dôchodkoch v kalendárnom roku, v ktorom sporiteľ dovŕši 59 rokov a ak nie je sporiteľ poberateľom ani pri dovŕšení 62 rokov, DSS zasiela IoD opakovane.

Kľúčové informácie o dôchodkovom fonde

DSS je povinná zostaviť o každom spravovanom dôchodkovom fonde kľúčové informácie, ktorých obsah, štruktúru, formu, podmienky a spôsob ich priebežnej aktualizácie a lehoty na ich zverejnenie ustanovuje opatrenie.

Kľúčové informácie o dôchodkových fondoch ako nový informačný dokument nahrádzajú od 1.1.2021 Informačné prospekty, ktorých platnosť končí 31.12.2020. Nové Kľúčové informácie by mali umožniť pochopiť a porovnať riziká spojené s investovaním v jednotlivých dôchodkových fondoch.

DSS má povinnosť oboznámiť sporiteľa s Kľúčovými informáciami o dôchodkovom fonde v dostatočnom predstihu pred uzavretím zmluvy o SDS a pred zmenou zmluvy týkajúcou sa zmeny fondu, zmeny pomeru platenia príspevkov alebo zmeny rozloženia majetku.

DSS je povinná aktualizovať kľúčové informácie najmenej raz ročne a každú ich zmenu oznámiť bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska.

Ďalšie zmeny v SDS od januára 2021:

 • Zmena v sadzbe príspevkov na starobné dôchodkové sporenie – zvýšenie sadzby z 5% na 5,25% z vymeriavacieho základu. Sadzba príspevkov sa od roku 2017 zvyšuje každý rok o 0,25%, až do roku 2024, kedy sadzba príspevkov dosiahne výšku 6%.
 • Sociálna poisťovňa stanovila referenčnú sumu na rok 2021 na 491,70 eur.

Zmeny v II. pilieri účinné od januára 2020

 • Zmena v sadzbe príspevkov na starobné dôchodkové sporenie – zvýšenie sadzby zo 4,75% na 5% z vymeriavacieho základu. Sadzba príspevkov sa od roku 2017 zvyšuje každý rok o 0,25%, až do roku 2024, kedy sadzba príspevkov dosiahne výšku 6%.
 • Sociálna poisťovňa stanovila referenčnú sumu na rok 2020 na 464,60 eur.

Zmeny v II. pilieri účinné od januára 2019

 • Zmena v sadzbe príspevkov na starobné dôchodkové sporenie – zvýšenie sadzby o 0,25% zo 4,50% na 4,75% z vymeriavacieho základu. Sadzba príspevkov sa od roku 2017 zvyšuje každý rok o 0,25%, až do roku 2024, kedy sadzba príspevkov dosiahne výšku 6%.
 • Referenčná suma stanovená pre rok 2019 je 444,10 eur.

Zmeny v II. pilieri od februára 2018

 • Zmena vo vyplácaní starobného a predčasného starobného dôchodku formou programového výberu alebo formou dočasného dôchodku už po splnení jedinej podmienky.

Touto podmienkou je, že súčet súm dôchodkových dávok (starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku vyplácaných z I. piliera, súčasťou ktorých je aj zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, obdobných dôchodkov vyplácaných podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny a sumy doživotného dôchodku z II. piliera) bude vyšší ako referenčná suma.

Zjednocujú sa teda podmienky vyplácania dôchodku formou programového výberu a dočasného dôchodku pre všetkých sporiteľov.

Nové podmienky vyplácania dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia sa budú vzťahovať na tých sporiteľov, ktorí sa rozhodnú uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku v prípade dočasného dôchodku a/alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom na základe ponúk poisťovní a/alebo dôchodkových správcovských spoločností vyhotovených po nadobudnutí účinnosti zmeny zákona, t. j. po 1. februári 2018.

Referenčnou sumou bude taký priemerný mesačný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne (I. pilier), na ktorý vznikol poistencom nárok po 31. decembri 2003. Priemerný mesačný starobný dôchodok sa bude vypočítavať zo starobných dôchodkov, ktoré nie sú vyplácané v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok (súbeh s vdovským alebo vdoveckým dôchodkom), t. zn. sú vyplácané v plnej výške , pričom za poistencov, ktorí sú alebo boli aj sporiteľmi, sa budú započítavať ich starobné dôchodky nekrátené za obdobie účasti v II. pilieri – t. j. do priemeru sa bude započítavať suma ich starobného dôchodku z I. piliera v takej výške, ako by v II. pilieri nikdy neboli.

Referenčnú sumu bude určovať Sociálna poisťovňa vždy k 30. novembru kalendárneho roka a zverejní ju najneskôr do konca príslušného roka na svojom webovom sídle. Táto hodnota bude potom platiť po celý nasledujúci kalendárny rok.

Referenčná suma platná v kalendárnom roku 2018 je referenčná suma určená Sociálnou poisťovňou k 30. novembru 2017. Sociálna poisťovňa ju však zverejní až 1. februára 2018, t. j. ku dňu nadobudnutia účinnosti novely.

Na rok 2018 je hodnota referenčnej sumy stanovená na 432,40 eur.

 • Postupný presun majetku sporiteľa do konzervatívnych dlhopisových fondov začínajúci od 52 rokov veku sporiteľa sa bude od 1. februára vzťahovať iba na majetok tvorený z povinných príspevkov.

Podľa doterajšej úpravy musel mať sporiteľ vo veku 52 rokov 10 % svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde pričom do dosiahnutia 62 rokov sa do tohto dôchodkového fondu presunul postupne celý jeho majetok. Od 1. februára 2018 sa však táto povinnosť bude vzťahovať už len na majetok pripísaný z povinných príspevkov.
Majetok zodpovedajúci dobrovoľným príspevkom bude môcť sporiteľ investovať neobmedzene do akéhokoľvek dôchodkového fondu spravovaného dôchodkovou správcovskou spoločnosťou bez ohľadu na jeho vek.
Možnosť zníženia percentuálnej hranice presunu majetku tvoreného z povinných príspevkov najviac o polovicu ostáva zachovaná.

Zmeny v II. pilieri od januára 2015

Dňa 05.06.2014 poslanci NR SR schválili zákon č. 183/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tzv. „anuitná novela“). Účelom anuitnej novely je najmä úprava výplaty jednotlivých druhov dávok. Zákon nadobudol účinnosť dňa 01.07.2014, avšak väčšina ustanovení nadobúda účinnosť až od 01.01.2015 (najmä ustanovenia týkajúce sa podmienok a foriem vyplácania jednotlivých druhov dôchodkov a pod.) Prvé výplaty z II. piliera sa uskutočnia po 01.01.2015.

Prehľad hlavných zmien, ktoré priniesla anuitná novela:

 • Jediná podmienka na vyplácanie starobného dôchodku je dovŕšenie dôchodkového veku. Minimálna doba sporenia 10 rokov bola anuitnou novelou zrušená,
 • Podmienky na vyplácanie predčasného starobného dôchodku sú nasledovné:

  • vznik nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku v I. pilieri alebo
  • súčet súm predčasného starobného dôchodku z I. piliera, na ktorého výplatu vznikol nárok a doživotného predčasného starobného dôchodku je ku dňu začatia ich vyplácania vyšší ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú FO.
 • Vyplácanie dávok (dôchodkov z II. piliera) sa bude uskutočňovať prostredníctvom životných poisťovní (ďalej ako „ŽP“) a/alebo dôchodkových správcovských spoločností (ďalej ako „DSS“),
 • ŽP budú vyplácať starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok po splnení zákonných podmienok vo forme:

  • doživotného dôchodku až do smrti poberateľa dôchodku,
  • dočasného dôchodku počas doby dohodnutej v zmluve (5, 7, 10 rokov)
 • ŽP budú vyplácať po splnení zákonných podmienok aj pozostalostný dôchodok vo forme:

  • vdovského alebo vdoveckého dôchodku
  • sirotského dôchodku
 • DSS budú vyplácať po splnení zákonných podmienok starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok vo forme:

  • programového výberu – zo sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre garantovaný dôchodkový fond alebo z jej časti.
 • DSS budú okrem programového výberu vyplácať aj tzv. výnos z investovania majetku v dôchodkovom fonde (nejde o dôchodok starobného dôchodkového sporenia) – ak klient o neho požiada po dovŕšení dôchodkového veku a súčasne nepožiada o vyplácanie dôchodku z II. piliera,
 • Vytvorenie centrálneho informačného ponukového systému (tzv. „CIPS“), ktorého správcom je Sociálna poisťovňa a prostredníctvom ktorého budú ŽP a DSS predkladať svoje ponuky na dôchodok – sporiteľ dostane všetky ponuky z jedného zdroja (ponuky mu doručí Sociálna poisťovňa prostredníctvom tzv. ponukového listu),
 • Ak si sporiteľ vyberie niektorú z ponúk na dôchodok od ŽP – ŽP s ním uzavrie „zmluvu o poistení dôchodku“,
 • Ak sporiteľ spĺňa zákonné podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom uzavrie s ním DSS „dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom“,
 • Od 01.01.2015 dôjde k zmene „nútených“ zmien dôchodkového fondu z dôvodu veku - navyšovanie % majetku v dlhopisovom garantovanom d.f. od 52 rokov o 10% nahor s každým pribúdajúcim rokom,
 • V prípade písomného oznámenia sporiteľa môže dôjsť k zníženiu minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom d.f. o polovicu, teda o 5% nahor s každým pribúdajúcim rokom,
 • V prípade, ak si sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení neurčí oprávnenú osobu, nevyplatená nasporená suma na jeho osobnom dôchodkovom účte sa stane predmetom dedenia v zmysle Občianskeho zákonníka
 • Žiadosti o dôchodok z II. piliera môžu sporitelia podávať od 01.01.2015, na žiadosti, ktoré budú podané pred 01.01.2015 sa nebude prihliadať, o čom DSS sporiteľa informuje do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Zmeny v II. pilieri účinné od januára 2013

 • Zavedenie tzv. dobrovoľných príspevkov – začnú sa rozlišovať povinné a dobrovoľné príspevky. Zároveň sa znižuje odplata za každý odvedený príspevok Sociálnou poisťovňou a to z 0,5% na 0,25% s účinnosťou od 1.1.2013).
 • Dobrovoľné príspevky – výška týchto príspevkov nebude zákonom obmedzená, sporiteľ si ich bude uhrádzať sám a to buď na základe dohody so zamestnávateľom zrážkou zo mzdy, alebo priamo prevodom na účet DSS. Z týchto príspevkov si bude môcť sporiteľ uplatniť daňovú úľavu do výšky 2% zo základu dane a to do zdaňovacieho obdobia za rok 2016.
 • Zmena v režime uzatvárania zmluvy – systém sa opäť stáva dobrovoľným -  Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení budú môcť uzatvoriť predovšetkým osoby, ktorým vzniklo prvé dôchodkové poistenie, pričom ku dňu podpisu zmluvy nedovŕšili 35 rokov veku. Zároveň, prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení budú môcť naďalej uzatvoriť aj osoby, ktorým vzniklo prvé dôchodkové poistenie pred 1.1.2005. V období od 1.1.2005 do 30.6.2006 boli zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo študovali na strednej alebo vysokej škole a až do 31.12.2012 neboli dôchodkovo poistení ako zamestnanci, SZČO alebo dobrovoľne poistené osoby, ak im po 31.12.2012 vzniklo dôchodkové poistenie.
 • Zmena v štruktúre dôchodkových fondov - DSS bude musieť povinne spravovať minimálne dva dôchodkové fondy: jeden dlhopisový garantovaný fond a jeden akciový negarantovaný fond (môže však vytvárať a spravovať aj viac garantovaných a negarantovaných fondov). Názvy fondov budú upravené tak, aby z nich bolo zrejmé, či spoločnosť garantuje zhodnotenie finančných prostriedkov vo fonde alebo nie. Súčasný dlhopisový dôchodkový fond sa tak bude volať dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a k názvom ostatných dôchodkových fondov pribudne označenie „negarantovaný“.
  V prípade garantovaného dôchodkového fondu sa bude musieť DSS musieť v štatúte zaviazať doplniť majetok fondu v zmysle zákona v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky. Pri negarantovanom dôchodkovom fonde sa na DSS povinnosť garancií vzťahovať nebude.
 • Informačná povinnosť DSS voči sporiteľom - Do konca februára 2013 musí spoločnosť poslať všetkým klientom v inom ako dlhopisovom fonde vzor vyhlásenia, doručením ktorého prejavia svoju vôľu zotrvať v inom ako dlhopisovom fonde (t.j. vo fonde bez garancií). Ostatných klientov, t.j. tých, ktorí takéto prehlásenie do konca marca 2013 do DSS nedoručia, bude DSS povinná k 30.4.2013 previesť do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Zaslanie uvedených vyhlásení plánujeme spolu s výpismi za rok 2012, kde budeme sporiteľov opätovne informovať o hlavných zmenách v II. pilieri.

Zmeny v II. pilieri od septembra 2012 a januára 2013

NR SR schválila 10. augusta 2012 ďalšiu novelu zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Novela bola v Zbierke zákonov uverejnená pod č. 252/2012 Z. z. a je čiastočne účinná od 1.9.2012, väčšina zmien nadobudne účinnosť 1. januára 2013.

Zmeny v II. pilieri účinné od septembra 2012

 • Zmena v sadzbe príspevkov na starobné dôchodkové sporenie – zníženie sadzby z 9% na 4% z vymeriavacieho základu. V uvedenej výške budú tzv. povinné príspevky uhrádzané v období od 1.9.2012 – do 31.12.2016. Sadzba príspevkov vo výške 4% sa bude od roku 2017 zvyšovať každý rok o 0,25%, až do roku 2024, kedy sadzba príspevkov dosiahne výšku 6%.
 • Otvorenie II. piliera v období od 1.9.2012 do 31.1.2013 - Počas 5-mesačného otvorenia II. piliera bude môcť fyzická osoba, ktorá nie je sporiteľom uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak jej pred dňom podpisu zmluvy vzniklo aspoň jedno dôchodkové poistenie. Vstup do II. piliera bude umožnený fyzickým osobám, ktorí nie sú sporiteľmi, bez obmedzenia veku, výšky príjmu. Otvorenie II. piliera znamená tiež možnosť výstupu sporiteľa (ukončenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení); v tomto prípade sa musí sporiteľ obrátiť na Sociálnu poisťovňu, do ktorej bude musieť doručiť písomné oznámenie, v ktorom vyjadrí svoju vôľu nebyť sporiteľom v II. pilieri.
  Sporiteľ, ktorému vznikla povinná účasť v čase od 1.4.2012 do 31.12.2012 má možnosť sa rozhodnúť, či zotrvá, resp. vystúpi z II. piliera v lehote 730 dní odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

Zmeny v II. pilieri od apríla 2012

NR SR schválila novelu zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Novela bola v Zbierke zákonov uverejnená pod č. 334/2011 Z. z. Novela je čiastočne účinná od 1.11.2011, väčšina zmien však nadobudne účinnosť 1. apríla 2012. V starobnom dôchodkovom sporení v tejto súvislosti dôjde k viacerým zmenám. Tu sú najdôležitejšie z nich:

 • zmeny v názvoch dôchodkových fondov – konzervatívny sa zmení na dlhopisový, vyvážený na zmiešaný dôchodkový fond a rastový bude po novom akciový dôchodkový fond (názvy konkrétnych dôchodkových fondov ING d.s.s., a.s. budú taktiež náležite zmenené),
 • zníženie povinnej minimálnej doby sporenia z 15 na 10 rokov,
 • povinný vstup pre osoby, ktoré sa po 31.3.2012 stali prvýkrát dôchodkovo poistené,s možnosťou vystúpenia do dvoch rokov od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
 • určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou (pokiaľ si osoba v zmysle predchádzajúceho bodu v 6-mesačnej lehote nevyberie DSS, ktorej sporiteľom bude, určí ju Sociálna poisťovňa),
 • možnosť sporiť v dvoch dôchodkových fondoch súčasne, pričom jeden z nich musí byť dlhopisový dôchodkový fond,
 • postupný presun nasporenej sumy do dlhopisového fondu od 50 rokov veku sporiteľa,
 • min. 20% akciová zložka v portfóliu akciového dôchodkového fondu,
 • vytvorenie nového indexového dôchodkového fondu (bude kopírovať jeden alebo viac akciových indexov),
 • výplata stavu na účte invalidom po priznaní dôchodku z I. piliera,
 • zrušenie povinnosti dopĺňať majetok v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky  v zmysle § 63d zákona v zmiešanom a akciovom fonde. Pokiaľ ste sporiteľom iného ako dôchodkového fondu Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond - ING d.s.s., a.s. a máte záujem, aby sa na Vaše príspevky naďalej spomínaná povinnosť vzťahovala, je potrebné, aby ste vyplnili a podpísali dodatok/žiadosť k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení na zmenu dôchodkového fondu, a túto zaslali na adresu našej spoločnosti doporučenou listovou zásielkou. Z novely nám zároveň vyplýva povinnosť informovať Vás o legislatívnych zmenách v starobnom dôchodkovom sporení do 15. januára 2012. Tieto informácie spolu s návratkou na zmenu fondu budú súčasťou výpisu za rok 2011.