Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Výpisy z II. piliera za rok 2021

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., (ďalej len “NN DSS”) bude od 12. januára 2022 distribuovať svojim sporiteľom výpisy z osobného dôchodkového účtu (ďalej len “ODÚ“) nasledovne: 

 • v elektronickej podobe na emailovú adresu, ktorú si sporiteľ určil na účely zasielania výpisu. NN DSS zároveň sprístupní výpis z ODÚ sporiteľa prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k jeho ODÚ, ktorým je portál WebKlient.
 • poštou na adresu trvalého pobytu, prípadne na korešpondenčnú adresu sporiteľa, ak si sporiteľ neurčil emailovú adresu. V prípade, že výpis z ODÚ za rok 2020 v listinnej podobe nebolo možné doručiť na adresu sporiteľa, bude sporiteľovi výpis sprístupnený na klientskom portáli WebKlient.
 • výlučne do zabezpečeného klientskeho účtu portáli WebKlient, ak sporiteľ požiadal NN DSS o sprístupnenie výpisu z ODÚ iba prostredníctvom portálu WebKlient. Ak potrebujete poradiť alebo pomôcť s registráciou či prihlásením na portál WebKlient, kontaktujte našu Klientsku linku telefonicky na 0850 111 464 alebo emailom na klient@nn.sk.

V súvislosti s novelou zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v platnom znení je NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej len “NN DSS”) povinná počas roka 2020 vyzvať sporiteľov na oznámenie adresy elektronickej pošty (e-mailovej adresy).

S účinnosťou od 1.1.2021 bude NN DSS zasielať výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľovi (ďalej len “ODÚ“) v elektronickej podobe na e-mailovú adresu, ktorú sporiteľ určil na účely jeho zasielania. NN DSS zároveň sprístupní výpis z ODÚ sporiteľa prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k jeho ODÚ, ktorým je portál WebKlient.

Ak si sporiteľ neurčil e-mailovú adresu, NN DSS zasiela výpis v listinnej podobe na adresu trvalého pobytu, prípadne na korešpondenčnú adresu, ak si ju sporiteľ určil. V prípade, že výpis z ODÚ v listinnej podobe nebude možné doručiť sporiteľovi, povinnosť zasielať výpisy z ODÚ za nasledujúce obdobia sa bude považovať za splnenú sprístupnením výpisu z ODÚ sporiteľovi prostredníctvom klientskeho účtu na portáli WebKlient.

Sporiteľ môže NN DSS požiadať o sprístupnenie výpisu z ODÚ iba prostredníctvom portálu WebKlient. 
Prostredníctvom zabezpečeného klientskeho účtu na portáli WebKlient majú sporitelia NN DSS aktuálne informácie o stave dôchodkového sporenia v II. pilieri, vrátane prehľadu transakcií na ODÚ. Prostredníctvom klientskeho účtu na portáli WebKlient je umožnené aj vykonanie online zmien na zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a je sprístupnený online archív, ktorý obsahuje ročné výpisy a iné dôležité dokumenty k zmluve sporiteľa.

Novela zákona zároveň stanovuje nový vzor výpisu z ODÚ.
Obsah výpisu v novej podobe by mal sporiteľovi pomôcť pochopiť vzťah medzi výškou jeho povinných príspevkov, vybraným dôchodkovým fondom a prognózovanou nasporenou sumou. Bude obsahovať iba najdôležitejšie osobné a všeobecné informácie, mal by byť jasný a zrozumiteľný, aby sa sporiteľovi uľahčilo chápanie starobného dôchodkového sporenia a vývoja jeho nasporenej sumy v čase. Na zabezpečenie vysokej miery transparentnosti bude obsahovať podrobné informácie o odplatách, nákladoch a poplatkoch. Nebude už obsahovať prehľad transakcií za vykazované obdobie, nakoľko sporitelia majú detailný prehľad o všetkých transakciách na ODÚ k dispozícii prostredníctvom portálu WebKlient.

Výpis z ODÚ v novej podobe je zasielaný sporiteľom od januára 2021.

Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa za rok 2020 obsahuje prognózy mesačného doživotného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia, ktoré vychádzajú z možných ekonomických scenárov zahŕňajúcich pesimistický scenár, základný scenár a optimistický scenár. Vzor výpisu ustanovuje Opatrenie č. 140/2020 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a dôchodkové správcovského spoločnosti (ďalej len „Opatrenie”). Parametre, predpoklady a pravidlá na určenie prognóz dôchodkov je dôchodková správcovská spoločnosť pravidelne aktualizovať a to minimálne raz za tri roky.

Prognózy dôchodku z II. piliera sa zostavujú na základe:

 • povinných príspevkov (priemer povinných príspevkov, ktoré boli na ODÚ pripísané za posledných 24 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa výpis zasiela a zároveň, ktoré súvisia s týmto obdobím),
 • dobrovoľných príspevkov (vyjadrených ako 1/24 sumy dobrovoľných príspevkov, ktoré boli pripísané na ODÚ sporiteľa v období 24 mesiacov pred dátumom výpisu),
 • sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote ODÚ ku dňu výpisu (k 31.12. pre ročný výpis),
 • súhrnného ukazovateľa rizika dôchodkového fondu,
 • veku (nezohľadňuje sa pohlavie, počet vychovaných detí, ani zaraďovanie zamestnaní do zvýhodnených pracovných kategórií, na základe ktorých by mohol byť dôchodkový vek sporiteľa nižší, použije sa dôchodkový vek podľa § 65 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, prvý stĺpec tabuľky v prílohe č. 3a),
 • ukazovateľa zníženia výnosnosti uvedenej v prílohe č. 2 Opatrenia,
 • predpokladanej inflácie uvedenej v prílohe č. 2 Opatrenia,
 • produktivity práce uvedenej v prílohe č. 2 Opatrenia,
 • vekového bonusu uvedeného v prílohe č. 2 Opatrenia,
 • predpokladov úmrtnosti uvedených v prílohe č. 2 Opatrenia.

Konkrétne parametre, ktoré vstupujú do výpočtu prognóz nájdete tu v Prílohe č. 2 Opatrenia 

Dôchodková správcovská spoločnosť má povinnosť zaslať sporiteľovi Informáciu o dôchodkoch (v súlade s Opatrením MPSVaR SR č.  138/2020 Z. z. o informácii o dôchodkoch zo SDS) v kalendárnom roku, v ktorom sporiteľ dovŕši 59 rokov, a ak nie je sporiteľ poberateľom, tak aj opakovane pri dovŕšení 62 rokov. 

V roku 2022 bude NN DSS zasielať IoD sporiteľom, ktorí nie sú poberateľmi dôchodku, a ktorí v roku 2022 dovŕšia vek 59 a 62 rokov (klientom, ktorí sa narodili v roku 1960 a 1963 zašle IoD podľa vzoru prílohy č. 1 opatrenia). Sporiteľom bude IoD odoslaná spolu s ročným výpisom.

DSS má povinnosť zaslať sporiteľovi Informáciu o dôchodkoch (v súlade s Opatrením MPSVaR SR č.  138/2020 Z. z. o informácii o dôchodkoch zo SDS) v kalendárnom roku, v ktorom sporiteľ dovŕši 59 rokov a ak nie je sporiteľ poberateľom ani pri dovŕšení 62 rokov, DSS zasiela IoD opakovane. 
V roku 2021 sa IoD zasielala sporiteľom, ktorí nie sú poberateľmi dôchodku a ktorí:

 • v roku 2021 dovŕšia vek 59 až 62 rokov (narodili sa v roku 1959 až 1962 a teda ešte nedovŕšili dôchodkový vek), zašle IoD podľa vzoru prílohy č. 1 opatrenia
 • v roku 2021 dovŕšia 63 rokov a viac (narodili sa v roku 1958 a skôr, dovŕšili už dôchodkový vek), zašle IoD podľa vzoru prílohy č. 2. opatrenia

V roku 2021 bola NN DSS povinná zaslať Informácie o dôchodkoch do konca januára 2021 (spolu s výpisom z ODÚ). V nasledujúcich rokoch (od r. 2022) sa bude zasielať IoD už len podľa prílohy č. 1.

Sporiteľom, ktorí počas roka 2021 prestúpia do NN DSS a zároveň v roku 2021 dovŕšia vek 59 až 62 rokov , bude IoD zaslaná v priebehu roka 2021.