O nadácii

Predstavujeme Nadáciu NN ľuďom

Ako spoločensky zodpovedná firma sme si vedomí svojho postavenia a záväzku voči komunite, v ktorej pôsobíme. Cieľom Nadácie NN ľuďom je pomáhať pri ochrane zdravia, vzdelávania a ľudských práv. Všade tam, kde je pomoc potrebná.

Základné údaje

Názov nadácie: Nadácia NN ľuďom
Sídlo nadácie: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
IČO: 42 355 982
DIČ: 2024093896
Registračné číslo: 203/Na-2002/1073
Právna forma: Nadácia
Dátum vzniku: 16. decembra 2013
Webové sídlo: www.nadaciannludom.sk

Účel nadácie

Účelom nadácie je podpora zdravia, podpora aktivít zameraných na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov, podpora vedy a výskumu, podpora a rozvoj športu, podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, podpora realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov a dobrovoľníckej činnosti, podpora ochrany práv detí a mládeže, poskytovanie sociálnej pomoci, predovšetkým podpora pomoci fyzickým osobám v ťažkých životných situáciách, pri závažnom poškodení zdravia a úraze alebo chorobe.

Zloženie orgánov:

Správca: Miroslava Jandorfová

Členovia správnej rady:
Boris Fošnár (predseda)
Miroslava Berdáková (člen)
Eva Markech (člen)
Daniela Tomášková (člen)
Jana Molnárová (člen)
Martina Čechová (člen) 

Revízor:
Róbert Tóth