NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačné údaje
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava
IČO: 35 902 981
IČ DPH: SK2021896690
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3434/B

Predmet činnosti
Vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia (II. dôchodkový pilier).

Konanie
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Predstavenstvo
Peter Brudňák                                         predseda predstavenstva
Martin Višňovský                                    člen predstavenstva
Peter Jung                                                člen predstavenstva
Branislav Buštík                                      člen predstavenstva
Miroslava Jandorfová                            člen predstavenstva
Jozef Dúcky                                             člen predstavenstva
Peter Šterbák                                         člen predstavenstva
Boris Fošnár                                            člen predstavenstva

Dozorná rada
Eva Hajná                                                  člen dozornej rady
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns       člen dozornej rady
Renata Jadwiga Kulej                             člen dozornej rady

Jediný akcionár
NN Životná poisťovňa, a.s., so sídlom: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999