Zakladatelia a akcionári

Zakladatelia
Jediným zakladateľom spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (skrátene  "NN DSS") je spoločnosť ING Životná poisťovňa, a.s.

Akcionári
Jediným akcionárom spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je spoločnosť NN Životná poisťovňa, a.s.

História
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., ktorá je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny NN, bola založená dňa 14. júna 2004 jediným akcionárom, ktorým bola ING Životná poisťovňa, a.s.. Svoju činnosť začala NN DSS oficiálne vykonávať 1. novembra 2004.

NN DSS dňa 25. júna 2004 požiadala Úrad pre finančný trh o povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“). Ako jedna z prvých získala dňa 22. septembra 2004 licenciu a následne požiadala o zápis do Obchodného registra SR.

Deň zápisu do Obchodného registra SR bol dňa 8. októbra 2004. Tento deň je zároveň dátumom vzniku spoločnosti ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Dňa 31. decembra 2005 došlo k zlúčeniu dôchodkových správcovských spoločností ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s., ako nástupníckej spoločnosti a Sympatia – Pohoda, d.s.s., a.s., ako zanikajúcej spoločnosti.
Akcionármi spoločnosti NN DSS po zlúčení so spoločnosťou Sympatia – Pohoda, d.s.s., a.s., boli:
- ING Životná poisťovňa, a.s. (84,998%)
- Prvá slovenská investičná skupina, a.s. (14,035%)
- Investičná a Dôchodková, správ.spol., a.s. (0,967%)

Od 7. januára 2010 je 100% akcionárom ING Životná poisťovňa, a.s. (od 23. marca 2015 NN Životná poisťovňa, a.s.).

Zlúčením spoločností došlo k prechodu správy dôchodkových fondov spoločnosti Sympatia – Pohoda, d.s.s., a.s., ako aj práva a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia na spoločnosť NN DSS a zároveň k zlúčeniu dôchodkových fondov. K 23. marcu 2015 ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. zmenila obchodné meno na NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Skupina NN Group začiatkom roka 2019 úspešné ukončila akvizíciu spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. na Slovensku. V nadväznosti na túto transakciu sa NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., k 1. novembru 2019 zlúčila s dôchodkovou správcovskou spoločnosť AEGON, d.s.s., a.s.
NN DSS sa stala nástupníckou spoločnosťou, pričom zlúčením došlo k zlúčeniu a/alebo prechodu dôchodkových fondov ako aj k prechodu práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia na spoločnosť NN DSS. Zlúčením dôchodkových správcovských spoločností nedošlo k zmene jediného akcionára NN DSS, ktorým je NN Životná poisťovňa, a.s.

Depozitárom spoločnosti NN DSS je Slovenská sporiteľňa, a. s.
Činnosť NN DSS sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.