Ochrana osobných údajov

 

NN Životná poisťovňa, a.s.

Oznámenie informácie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“)

a)    Prevádzkovateľom informačného systému je NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1095/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

b)    Sprostredkovateľom v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov je finančný agent, ktorý sprostredkoval uzatvorenie poistnej zmluvy.

c)    Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb z poistnej zmluvy je zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o poisťovníctve“) a Zákon o ochrane osobných údajov.

d)    Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie poisťovacej činnosti podľa Zákona o poisťovníctve. V prípade ak poistník pri podpise poistnej zmluvy alebo iným spôsobom prejaví súhlas s využitím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail, adresa na marketingové účely Prevádzkovateľa a osôb patriacich do finančnej skupiny NN Group, budú tieto osobné údaje využité na vyššie uvedený účel. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

e)    Zoznam spracúvaných osobných údajov v zmysle § 78 ods. 1 Zákona o poisťovníctve je nasledovný: osobné údaje v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, korešpondenčná adresa, informácie o zdravotnom stave poisteného.

f)    Dotknutými osobami sú najmä: klient (poistník, poistený, oprávnené osoby, zákonný zástupcovia, splnomocnení zástupcovia, dedičia po poistenom a pod.).

g)    Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na uzatvorenie poistnej zmluvy.

h)    Osobné údaje dotknutej osoby nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis. Osobné údaje dotknutej osoby sa nezverejňujú.

i)    Osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu.

j)    Identifikácia ostatných sprostredkovateľov Prevádzkovateľa:

1. IPSOS s.r.o.; Heydukova 12, 811 08  Bratislava; IČO: 35 730 609
2. NMS Market Research SR, organizačná zložka Slovenská republika; Dunajská 4, 811 08  Bratislava, IČO: 36 750 484
3. STEM/MARK, a.s.; Chlumčanského 497/5, 180 00  Praha 8, ČR; IČO: 618 59 591
4. Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.; Špitálska 1, 048 01  Rožňava;  IČO: 36 597 341
5. 2muse, s.r.o.; Záborského 45, 831 03  Bratislava; IČO: 44 656 220
6. MUDr. Jozef Anďal; M.R.Štefánika 3782/25/A, 075 01  Trebišov; IČO: 31 972 233
7. MUDr. Edita Pondušová, s.r.o.; Popradskej brigády 746/24, 058 01  Poprad; IČO: 36 501 913
8. MUDr. Žáková, s.r.o.; Pod Komárky 7142/18, 911 01  Trenčín; IČO: 36 350 711
9. S – COM, spol. s r.o.; K. Thalyho 39/6, 945 01  Komárno; IČO: 31 409 857
10. NaP sv. Jakuba, n.o., Bardejov; Sv. Jakuba 21, 085 01  Bardejov; IČO: 36 167 908
11. Operatíva, lekárska spoločnosť, spol. s r.o.; Ambra Pietra 33, 036 01  Martin; IČO: 31 593 585
12. Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o.; Fatranská 5, 949 01  Nitra;  IČO: 34 116 338
13. MUDr. Helena Korcsogová spol. s r.o., Sídlo: 9. Mája 72, Banská Bystrica   974 01, IČO: 50 046 764
14.  MUDr. Jana Zajacová; Aurela Stodolu 28, 036 01  Martin; IČO: 31 905 111
15. MUDr. Viktor Renner; Továrenská 1, 943 01  Štúrovo; IČO: 34 060 511
16. MUDr. Nora Švecová, Hlavná 2191, 927 01  Šaľa; IČO: 34 045 708
17. Medicentrum MUDr. Pavel Slanina s.r.o.; Hviezdoslavova 469/33, 979 01  Rimavská Sobota, IČO: 36 646 466
18. Lion Teleservices SK, spol. s r.o.; Murgašova 2, 010 01 Žilina; IČO: 36 386 723
19. Crystal Call, a. s. , Hálkova 1/A, Bratislava   831 03, IČO: 35 880 805 
20. Data Call, s. r. o., Jilemnického   532/2, Trenčín   911 01, IČO: 48 123 285
21. MEDFIZ, s.r.o.; J. Hollého 181/74, 071 01 Michalovce; IČO:  44 556 322
22. KARPENKO, s.r.o.; Útulná 19, 048 01  Rožňava;  IČO: 36 592 145
23. FANMED, s.r.o.; Kukučínova 23, 040 01  Košice; IČO: 36 571 342
24. PRO BIOS spol. s r.o.; neštátna poliklinika; Ružová dolina 21, 821 09  Bratislava; IČO: 31 392 946
25. Poštová banka, a.s.; Dvořákovo nábrežie 4, 811 02  Bratislava, IČO: 31 340 890
26. IRON MOUNTAIN SLOVAKIA s.r.o.; Pri Šajbách 1, 831 06  Bratislava; IČO: 36 232 734
27. MEDIFIL, s.r.o.; Partizánska 1248/4, 085 01  Bardejov; IČO: 36 497 690
28. MUDr. Anna Vallová, všeobecná lekárka; Nemocničná 986, 017 01  Považská Bystrica; IČO: 31926592
29. BIOMED – SK, s.r.o.; Ružová 1/A, 909 01  Skalica; 44 441 622
30. Comarch S.A., Al. Jana Pawla II 39a, Krakov, Poľsko, identifikačné číslo 000057567,
31. M.B.A. Financie s.r.o., Vysoká 19, Bratislava 811 06, IČO: 36 754 404,
32. GfK Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 00 602 272,
33. TNS Slovakia, s. r. o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, ICO: 31 406 246.
 
k)    Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať v zmysle ustanovenia § 28 Zákona o ochrane osobných údajov okrem iného (i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, (ii) opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (iii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov, (iv) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie, (v) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (vi)  likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, (vii) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona a (viii) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.


NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Oznámenie informácie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“)

a)    Prevádzkovateľom informačného systému je NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3434/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

b)    Sprostredkovateľom v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov je finančný agent, ktorý sprostredkoval uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

c)    Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb zo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení  je zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o SDS“) a Zákon o ochrane osobných údajov.

d)    Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti v zmysle zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V prípade ak sporiteľ pri podpise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo iným spôsobom prejaví súhlas s využitím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail, adresa na marketingové účely Prevádzkovateľom a osobami patriacimi do finančnej skupiny NN Group, budú tieto osobné údaje využité na vyššie uvedený účel. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

e)    Zoznam spracúvaných osobných údajov v zmysle § 54a Zákona o SDS je nasledovný: osobné údaje v rozsahu obrazová podobizeň, titul pred a za menom, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, resp. korešpondenčná adresa, rodné číslo, miesto narodenia, telefónne číslo, zamestnávateľ, e-mailová adresa, t.j. osobné údaje, ktoré poskytne klient Prevádzkovateľovi pred, počas a po skončení platnosti zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

f)    Dotknutými osobami sú najmä: klient (sporiteľ, oprávnené osoby, zákonný zástupcovia, splnomocnení zástupcovia, dedičia po sporiteľovi a pod.)

g)    Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

h)    Osobné údaje dotknutej osoby nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis. Osobné údaje dotknutej osoby sa nezverejňujú.

i)    Osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu.

j)    Identifikácia ostatných sprostredkovateľov Prevádzkovateľa:

1. STEM/MARK, a.s.; Chlumčanského 497/5, 180 00  Praha 8, ČR; IČO: 618 59 591
2. IPSOS s.r.o.; Heydukova 12, 811 08  Bratislava; IČO: 35 730 609
3. NMS Market Research SR, organizačná zložka Slovenská republika; Dunajská 4, 811 08  Bratislava; IČO: 36 750 484
4. 2muse, s.r.o.; Záborského 45, 831 03  Bratislava; IČO: 44 656 220
5. Ivan Magdolen; Rakovice 90, 922 08  Rakovice; IČO: 47 472 502
6. Poštová banka, a.s.; Dvořákovo nábrežie 4, 811 02  Bratislava; IČO: 31 340 890 – Dodatok č.3
7. Lion Teleservices SK, spol. s.r.o.; Murgašova 2, 010 01 Žilina; IČO: 36 386 723
8. Data Call, s. r. o., Jilemnického   532/2, Trenčín   911 01, IČO: 48 123 285
9. IRON MOUNTAIN SLOVAKIA s.r.o.; Pri Šajbách 1, 831 06  Bratislava; IČO: 36 232 734

k)    Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať v zmysle ustanovenia § 28 Zákona o ochrane osobných údajov okrem iného (i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, (ii) opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (iii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov, (iv) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie, (v) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (vi)  likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, (vii) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona a (viii) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.


NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Oznámenie informácie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“)

a)    Prevádzkovateľom informačného systému je NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3799/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

b)    Sprostredkovateľom v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov je finančný agent, ktorý sprostredkoval uzatvorenie účastníckej zmluvy.

c)    Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb z účastníckej zmluvy je zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o DDS“) a Zákon o ochrane osobných údajov.

d)    Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti v zmysle zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V prípade ak účastník pri podpise účastníckej zmluvy alebo iným spôsobom prejaví súhlas s využitím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail, adresa na marketingové účely Prevádzkovateľom a osobami patriacimi do finančnej skupiny NN Group, budú tieto osobné údaje využité na vyššie uvedený účel. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

e)    Zoznam spracúvaných osobných údajov v zmysle § 28a Zákona o DDS je nasledovný: osobné údaje v rozsahu obrazová podobizeň, titul pred a za menom, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, resp. korešpondenčná adresa, rodné číslo, miesto narodenia, telefónne číslo, zamestnávateľ, e-mailová adresa, t.j. osobné údaje, ktoré poskytne klient prevádzkovateľovi pred, počas a po skončení platnosti účastníckej zmluvy.

f)    Dotknutými osobami sú najmä: klienti (účastník, oprávnené osoby, zákonný zástupcovia, splnomocnení zástupcovia, dedičia po účastníkovi a pod.).

g)    Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na uzatvorenie účastníckej zmluvy.

h)    Osobné údaje dotknutej osoby nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis. Osobné údaje dotknutej osoby sa nezverejňujú.

i)    Osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu.

j)    Identifikácia ostatných sprostredkovateľov Prevádzkovateľa:

1. IPSOS s.r.o.; Heydukova 12, 811 08  Bratislava; IČO: 35 730 609
2. STEM/MARK, a.s.; Chlumčanského 497/5, 180 00  Praha 8, ČR; IČO: 618 59 591
3. NMS Market Research SR, organizačná zložka Slovenská republika; Dunajská 4, 811 08  Bratislava, IČO: 36 750 484
4. 2muse, s.r.o.; Záborského 45, 831 03  Bratislava; IČO: 44 656 220
5. Ivan Magdolen; Rakovice 90, 922 08  Rakovice; IČO: 47 472 502
6. IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.; Pri Šajbách 1, 831 06  Bratislava; IČO: 36 232 734
7. Lion Teleservices SK, spol. s.r.o.; Murgašova 2, 010 01 Žilina; IČO: 36 386 723
8. Data Call s.r.o., Jilemnického   532/2, Trenčín   911 01, IČO: 48 123 285
9. Poštová banka, a.s.; Dvořákovo nábrežie 4, 811 02  Bratislava, IČO: 31 340 890

k)    Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať v zmysle ustanovenia § 28 Zákona o ochrane osobných údajov okrem iného (i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, (ii) opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (iii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov, (iv) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie, (v) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (vi)  likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, (vii) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona a (viii) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.