Ochrana osobných údajov


Časť A

Oznámenie informácie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“)

a)    Prevádzkovateľom informačného systému je NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1095/B (pre túto Časť A ďalej len „Prevádzkovateľ“).

b)    Sprostredkovateľom v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov je finančný agent, ktorý sprostredkoval uzatvorenie poistnej zmluvy.

c)    Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb z poistnej zmluvy je zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o poisťovníctve“) a Zákon o ochrane osobných údajov.

d)    Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie poisťovacej činnosti podľa Zákona poisťovníctve. V prípade ak poistník pri podpise poistnej zmluvy alebo iným spôsobom prejaví súhlas s využitím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail, adresa na marketingové účely Prevádzkovateľa a osôb patriacich do finančnej skupiny NN Group, budú tieto osobné údaje využité na vyššie uvedený účel. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

e)    Zoznam spracúvaných osobných údajov v zmysle § 47a Zákona o poisťovníctve je nasledovný: osobné údaje v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, korešpondenčná adresa, informácie o zdravotnom stave poisteného.

f)    Dotknutými osobami sú najmä: poistník, poistený a určená oprávnená osoba.

g)    Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na uzatvorenie poistnej zmluvy.

h)    Osobné údaje dotknutej osoby nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis. Osobné údaje dotknutej osoby sa nezverejňujú.

i)    Osobné údaje sú predmetom cezhraničného prenosu do Spojených štátov amerických.

j)    Identifikácia ostatných sprostredkovateľov Prevádzkovateľa:

    IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o., Pri Šajbách 1, Bratislava 831 06, IČO: 36 232 764,
    M.B.A. Financie s.r.o., Vysoká 19, Bratislava 811 06, IČO: 36 754 404,
    CLS Čavojský & Partners, s.r.o., Zochova 6-8, Bratislava 811 03, IČO: 36 854 972,
    NN Management Services, s.r.o., Nádražní 25, Praha 5 - Smíchov 150 00, Česká republika, IČO: 64 573 729,
    Comarch S.A., Al. Jana Pawla II 39a, Krakov, Poľsko, identifikačné číslo 000057567,
    XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30 814 677,
    GfK Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 00 602 272,
    TNS Slovakia, s. r. o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, ICO: 31 406 246,
    Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o., Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 35 840 463,
    Satmatrix Systems, Inc., 1100 Park Plaza, San Mateo, Kalifornia 944 03, Spojené štáty americké.

k)    Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať v zmysle ustanovenia § 28 Zákona o ochrane osobných údajov okrem iného (i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, (ii) opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (iii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov, (iv) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie, (v) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (vi)  likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, (vii) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona a (viii) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Časť B

Oznámenie informácie podľa § 8 ods. 6 a 7 Zákona o ochrane osobných údajov

Spoločnosť NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 1095/B (pre túto Časť B ďalej len „NN“) týmto oznamuje klientom, ktorí si k poisteniu NN Smart uzatvorili aj pripoistenie oslobodenia od platenia poistného, pre prípad pracovnej neschopnosti poistníka a pre prípad straty zamestnania a následnej nezamestnanosti poistníka SRDF (pre túto Časť B ďalej len „Klienti“), že v súlade so Zmluvou o spolupráci pri výkone spolupoistenia (pre túto Časť B ďalej len „Zmluva“), ktorú NN uzatvorila so spoločnosťou Poisťovňa Cardif Slovakia, a. s., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36 534 978, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, Vložka č. 2547/B (pre túto Časť B ďalej len „Cardif“) za účelom poskytovania spoločnej poistnej ochrany Klientom, Cardif ako prevádzkovateľ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov poveril NN ako sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov Klientov za nasledovných podmienok:
a)    názov informačného systému Cardif: Poisťovacia činnosť;
b)    okruh dotknutých osôb: Klienti;
c)    účel spracúvania osobných údajov Klientov: vykonávanie poisťovacej činnosti podľa Zákona o poisťovníctve;
d)    podmienky spracúvania osobných údajov Klientov: NN spracúva osobné údaje Klientov v zmysle Zmluvy a v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov;
e)    zoznam povolených operácií s osobnými údajmi Klientov: NN môže osobné údaje Klientov získavať, zhromažďovať, šíriť, zaznamenávať, usporadúvať, vyhľadávať, prehliadať, preskupovať, kombinovať, premiestňovať, využívať, meniť, uchovávať, blokovať, likvidovať, uskutočňovať cezhraničný prenos.