Tento webový server používa cookies

K personalizácii obsahu a reklamy, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu našich návštevností využívame cookie súbory. Informácie o tom, ako používate náš web, sa delíme s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžu kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku používania ich služieb.

Zobraziť detaily Akceptovať

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webové stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies.

Meno Poskytovateľ Účel Uplynutie Typ
JSESSIONID pojistovna.nn.cz Funkčné cookie webovej aplikácie Session HTTP
TS# pojistovna.nn.cz
Ukladá stav súhlasu užívateľa so súbormi cookies pre aktuálnu doménu
Session HTTP

 

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci používajú webové stránky. Anonymne zbierajú a oznamujú informácie.

Meno Poskytovateľ Účel Uplynutie Typ
_ga nn.cz Používa služba Google Analytics - Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa web. 2 roky HTTP
_gali nn.cz Používa služba Google Analytics k zberu údajov o používanie webu Session HTTP
_gat nn.cz Používá služba Google Analytics - Neuchovává žádné informace o uživatelích, jen limituje dotazy posílané na doubleclick.net Session HTTP
_gid nn.cz Používa služba Google Analytics - neuchováva žiadne informácie o užívateľoch, len limituje otázky posielané na doubleclick.net Session HTTP
s_cc nn.cz Používa sa na overenie, či prehliadač používateľa podporuje cookies. Session HTTP
s_fid nn.cz
Uloží aktuálnu verziu aplikácie Flash, ktorá je k dispozícii v prehliadači používateľa.
2 roky HTTP
s_sq nn.cz Zaznamenáva informácie o klikanie na stránke. Session HTTP
s_vi ingpojistovna.d3.sc.omtrdc.net Registruje jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje zariadenie používateľa pre opakovanie návštevy. 2 roky HTTP

 

Marketingové cookies sú používané pre sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobraziť reklamu, ktorá je relevantná a zaujímavá pre jednotlivého používateľa a týmto hodnotnejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Meno Poskytovateľ Účel Uplynutie Typ
0 adform.net Neklasifikované 2 roky HTTP
ads/user-lists/# google.com Označí toho, kto navštívil web alebo dokončil nákup, k potenciálnemu nastavenie remarketingové kampane alebo cielenie reklamy. Session HTTP
C adform.net Používa sa na overenie, či prehliadač používateľa podporuje cookies. 30 dní HTTP
cid adform.net Optimalizuje zobrazenie reklamy na základe kombinácie pohybu užívateľa a rôznych ponúk inzerentov pre zobrazovanie reklám užívateľov. 2 mesiace HTTP
collect google-analytics.com Používa sa na odosielanie dát do Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka. Sleduje návštevníka cez ciele a marketingové kanály. Session HTTP
GPS youtube.com Zaregistruje na mobilných zariadeniach jedinečné ID umožňujúce sledovanie na základe zemepisnej polohy GPS. Session HTTP
IDE doubleclick.net Používa spoločnosť Google DoubleClick k registrácii a hlásenia akcií užívateľov webu po zobrazení alebo kliknutí na reklamy inzerenta s cieľom merať efektívnosť reklamy a prezentovať cielené reklamy užívateľovi. 2 roky HTTP
r/collect doubleclick.net Používa spoločnosť Google DoubleClick na personalizáciu reklám zobrazovaných používateľom na základe predchádzajúcich návštev na našich webových stránkach Session Pixel
Serving/TrackPoint adform.net Používa spoločnosť Google DoubleClick k registrácii a hlásenia akcií užívateľov webu po zobrazení alebo kliknutí na reklamy inzerenta s cieľom merať efektívnosť reklamy a prezentovať cielené reklamy užívateľovi. Session Pixel
test_cookie adform.net Používa sa na overenie, či prehliadač používateľa podporuje cookies. Session HTTP
uid adform.net Registruje jedinečné ID užívateľa, ktoré rozpoznáva prehliadač používateľa pri návšteve webových stránok, ktoré používajú rovnakú reklamnú sieť. Cieľom je optimalizovať zobrazovanie reklám na základe pohybov užívateľa a ponúk rôznych poskytovateľov reklám pre zobrazovanie reklám užívateľov. Session HTTP
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Snažia sa odhadnúť šírku pásma používateľov na stránkach s integrovanými videami YouTube. 179 dní HTTP
YSC youtube.com Zaregistruje jedinečné ID, ktoré uchováva štatistiky o tom, aké videozáznamy od YouTube užívateľ videl. Session HTTP

 

Neklasifikované cookies sú cookies, ktoré máme v procese klasifikovania spoločne s poskytovateľmi jednotlivých cookies.

Meno Poskytovateľ Účel Uplynutie Typ
bstat bstat.io Neklasifikované 1 rok HTTP
click_storage pojistovna.nn.cz Neklasifikované Session HTTP
cookies.js pojistovna.nn.cz Neklasifikované Session HTTP
genesys.tracker.globalVisitID nn.cz Neklasifikované 3 roky HTTP
genesys.tracker.serverAlias nn.cz Neklasifikované Session HTTP
genesys.tracker.visitID nn.cz Neklasifikované Session HTTP
GWEROUTEID chat.nn.cz Neklasifikované Session HTTP
last_url nn.cz Neklasifikované 1 rok HTTP
lng pojistovna.nn.cz Neklasifikované 29 dní Pixel
mojeZp pojistovna.nn.cz Neklasifikované bez expirácie Pixel
s_cm nn.cz Cookie pro identifikaci zdroje návštěvy bez expirácie HTTP
s_cvp_chnl nn.cz Cookie pro identifikaci zdroje návštěvy bez expirácie HTTP
s_dr nn.cz Cookie pro identifikaci zdroje návštěvy bez expirácie HTTP
statBrowserIdNew pojistovna.nn.cz Neklasifikované 2 měsíce HTTP

 

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť používané webovými stránkami, aby sa užívateľský zážitok stal efektívnejším.

Zákon uvádza, že je možné uložiť cookies na vašom zariadení, ak sú nevyhnutne potrebné pre prevádzku tejto stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme vaše povolenie.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú umiestnené v službách tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Ochrana osobných údajov


Poučenie o ochrane osobných údajov dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre účely výkonu poisťovacej činnosti zo strany  NN Životná poisťovňa, a.s.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 691 999, e-mailová adresa: klient@nn.sk, klientska linka: 0850 111 464 (ďalej len „NN ŽP“ alebo „poisťovateľ“)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: NN ŽP nezamýšľa preniesť osobné údaje poistníka, 1. poisteného, 2. poisteného, pripoistených detí, oprávnených osôb, zástupcov fyzických a/alebo právnických osôb a prípadne iných dotknutých fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre účely uzavretia poistnej zmluvy a účely súvisiace s poisťovacou činnosťou (ďalej len „dotknuté osoby“) do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Práva dotknutej osoby: právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu vrátane profilovania, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá
osoba oprávnená uplatniť v prípade, ak jej uplatnenie takéhoto práva pri konkrétnom právnom základe spracúvania osobných údajov umožňuje Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), resp. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“) a vykonanie konkrétneho práva je u prevádzkovateľa technicky možné.

(i) Spracúvanie osobných údajov za účelom výkonu poisťovacej činnosti

Účel spracúvania osobných údajov: výkon poisťovacej činnosti zo strany poisťovateľa v zmysle zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) na účely súvisiace s poisťovacou činnosťou, ako sú najmä: (i) uzavieranie poistných zmlúv; (ii) správa poistných zmlúv; (iii) likvidácia poistných udalostí; (iv) poskytovanie plnenia z poistných zmlúv; (v) ochrana a domáhanie sa práv poisťovateľa; (vi) dokumentovanie činnosti poisťovateľa; (vii) plnenie povinností a úloh poisťovateľa podľa zákona o poisťovníctve alebo podľa osobitných predpisov (napr. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov a i.). Poskytnutie osobných údajov poistníkom, 1. poisteným, 2. poisteným a prípadne ich zástupcami pre uvedený účel spracúvania osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie poistnej zmluvy a zároveň je zákonnou
požiadavkou.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti poisťovateľa v zmysle § 78 zákona o poisťovníctve alebo podľa osobitných predpisov v spojení s § 78 ods. 5 zákona o OOÚ (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a zároveň spracúvanie je nevyhnutné na plnenie poistnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia - finanční agenti v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) a iné fyzické osoby v zmluvnom vzťahu s poisťovateľom, prostredníctvom ktorých poisťovateľ získava osobné údaje pre účely výkonu poisťovacej činnosti; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu a vymáhanie pohľadávok poisťovateľa; príjemca vykonávajúci audítorské činnosti podľa osobitného predpisu; príjemca vykonávajúci správu registratúry, príjemca vykonávajúci IT servis/podporu a IT development, príjemcovia spolupracujúci s poisťovateľom pri medicínskom upisovaní a pri likvidácii poistných udalostí, príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov, príjemca - NN Group N.V., registračné číslo 52387534, so sídlom Haag, Holandské kráľovstvo a akejkoľvek osobe, nad ktorou NN Group N.V. vykonáva kontrolu vrátane poisťovateľa, pričom kontrolou sa rozumie kontrola podľa ustanovenia § 5 písm. g) zákona o poisťovníctve (ďalej len ,,NN Group“), príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení, právny zástupca poisťovateľa
(advokát), notári, exekútori, Sociálna poisťovňa a iné oprávnené orgány.

Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zmluvného vzťahu a doba nevyhnutne potrebná na plnenie práv a povinností poisťovateľa vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, zákona o poisťovníctve a/alebo osobitných predpisov, a to aj na dobu 10 rokov po skončení platnosti poistnej zmluvy.

(ii) Spracúvanie osobných údajov za účelom priameho marketingu

Účel spracúvania osobných údajov: priamy marketing produktového portfólia poisťovateľa

Oprávnené záujmy, ktoré poisťovateľ sleduje pri spracúvaní osobných údajov pre účely priameho marketingu: ponuka produktového portfólia poisťovateľa poistníkovi, 1. poistenému a/alebo 2. poistenému s cieľom poskytnutia produktov a služieb, ktoré najvhodnejšie zodpovedajú jeho/ich finančným, sociálnym a iným potrebám.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje poisťovateľ ako prevádzkovateľ (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR) a zároveň § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).

Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia - finanční agenti v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a iné fyzické osoby v zmluvnom vzťahu s poisťovateľom, prostredníctvom ktorých získava osobné údaje pre účely priameho marketingu produktového portfólia poisťovateľa ako prevádzkovateľa; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu registratúry, príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu a IT development, príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemca - NN Group, príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení; príjemcovia vykonávajúci prieskum spokojnosti a zákazníckej skúsenosti; príjemcovia vykonávajúci činnosti reklamnej agentúry, príjemcovia vykonávajúci činnosti call centra a i.

Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zmluvného vzťahu, ak poistník, 1. poistený a/alebo 2. poistený neodmietne spracúvanie osobných údajov pre účely priameho marketingu skôr.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania: Poisťovateľ vykonáva profilovanie pre účely priameho marketingu produktového portfólia poisťovateľa s osobnými údajmi poskytnutými v rámci poistnej zmluvy a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa zmluvného vzťahu, ako informácií o poskytovanom produkte, finančnými informáciami (o platbách za poskytovaný produkt, ich výške, dobe úhrady a i.) s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov za účelom hodnotenia niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k poistníkovi, 1. poistenému a/alebo 2. poistenému a následnej ponuky produktového portfólia poisťovateľa tak aby ponúkané produkty zodpovedali jeho/ich individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám; takáto ponuka produktov, resp. zmena produktov je vykonávaná formou komerčnej komunikácie vrátane zasielania korešpondencie formou obyčajnej pošty, správy elektronickej pošty alebo iným obdobným spôsobom.

Poučenie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre účely výkonu starobného dôchodkového sporenia zo strany – NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 902 981, e-mailová adresa: klient@nn.sk, klientská linka: 0850 111 464 (ďalej len „NN DSS“)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: NN DSS nezamýšľa preniesť osobné údaje sporiteľa, oprávnených osôb, zástupcov fyzických a/alebo právnických osôb a prípadne iných dotknutých fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre účely uzavretia Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a účely súvisiace s výkonom starobného dôchodkového sporenia  (ďalej len „dotknuté osoby“) do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Práva dotknutej osoby: právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu vrátane profilovania, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade, ak jej uplatnenie takéhoto práva pri konkrétnom právnom základe spracúvania osobných údajov umožňuje Nariadenie GDPR, resp. zákon o OOÚ a vykonanie konkrétneho práva je u NN DSS ako prevádzkovateľa technicky možné.

(i) Spracúvanie osobných údajov za účelom výkonu starobného dôchodkového sporenia

Účel spracúvania osobných údajov: výkon starobného dôchodkového sporenia zo strany NN DSS v zmysle zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o SDS“), a to najmä, ale nielen uzatvorenie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení; identifikácia sporiteľov; správa zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení; ochrana a domáhanie sa práv NN DSS; dokumentovanie činnosti NN DSS; plnenie povinností a úloh dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa zákona o SDS alebo podľa osobitných predpisov. Poskytnutie osobných údajov sporiteľom a prípadne jeho zástupcom pre uvedený účel spracúvania osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a následný výkon starobného dôchodkového sporenia zo strany NN DSS v zmysle zákona o SDS a zároveň je zákonnou požiadavkou.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti NN DSS v zmysle § 54a zákona o SDS alebo podľa osobitných predpisov a zároveň spracúvanie je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, ktorej zmluvnou stranou je sporiteľ.

Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia - finanční agenti v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a iné fyzické osoby v zmluvnom vzťahu s NN DSS, prostredníctvom ktorých NN DSS získava osobné údaje pre účely výkonu starobného dôchodkového sporenia; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu a vymáhanie pohľadávok NN DSS; príjemca vykonávajúci audítorské činnosti podľa osobitného predpisu; príjemca vykonávajúci správu registratúry, príjemca vykonávajúci IT servis/podporu a IT development, príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemca, prostredníctvom ktorého NN DSS vykonáva výplaty vyplývajúce zo Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení/Dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom v prospech dotknutej osoby formou šekovej poukážky; príjemca  - NN Group, príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení, právny zástupca NN DSS (advokát), notári, exekútori, Sociálna poisťovňa a iné oprávnené orgány.

Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o starobnom dôchodkovom sporení/Dohodou o vyplácaní dôchodku programovým výberom a doba nevyhnutne potrebná na plnenie práv a povinností NN DSS vyplývajúcich zo Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení/Dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom a zákona o SDS, a to aj na dobu 10 rokov po skončení platnosti Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení/Dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania: prevádzkovateľ NN DSS vykonáva profilovanie s osobnými údajmi Sporiteľa poskytnutými v rámci predzmluvného vzťahu a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa predzmluvného vzťahu a to najmä, ale nielen informáciami uvedenými v dotazníku k analýze potrieb a investičnému profilu Sporiteľa s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov za účelom hodnotenia niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k Sporiteľovi a následného poskytnutia ponuky produktového portfólia NN DSS Sporiteľovi tak aby ponúkané produkty zodpovedali jeho individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám; Sporiteľ  má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie,
ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú; na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Sporiteľa boli zo strany NN DSS vykonané vhodné opatrenia, a to možnosť uplatnenia práva na ľudský zásah zo strany NN DSS v rámci profilovania, práva Sporiteľa vyjadriť svoje stanovisko, práva napadnúť rozhodnutie vyplývajúce z profilovania.

(ii) Spracúvanie osobných údajov za účelom priameho marketingu

Účel spracúvania osobných údajov: priamy marketing produktového portfólia NN DSS.

Oprávnené záujmy, ktoré NN DSS sleduje pri spracúvaní osobných údajov pre účely priameho marketingu: ponuka produktového portfólia NN DSS sporiteľovi s cieľom poskytnutia produktov a služieb, ktoré najvhodnejšie zodpovedajú jeho finančným, sociálnym a iným potrebám.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje NN DSS ako prevádzkovateľ a zároveň § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia - finanční agenti v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a iné fyzické osoby v zmluvnom vzťahu s NN DSS, prostredníctvom ktorých získava NN DSS osobné údaje pre účely priameho marketingu produktového portfólia NN DSS ako prevádzkovateľa; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu registratúry; príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu a IT development; príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemca  - NN Group; príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení; príjemcovia vykonávajúci prieskum spokojnosti a zákazníckej skúsenosti; príjemcovia vykonávajúci činnosti reklamnej agentúry, príjemcovia vykonávajúci činnosti call centra a i.

Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zmluvného vzťahu, ak sporiteľ neodmietne spracúvanie osobných údajov pre účely priameho marketingu skôr.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania: NN DSS vykonáva profilovanie sporiteľa s osobnými údajmi poskytnutými v rámci Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa zmluvného vzťahu ako informáciami o poskytovanom produkte, finančnými informáciami (o platbách za poskytovaný produkt, ich výške, dobe úhrady a i.) s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov za účelom hodnotenia niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k sporiteľovi a následného poskytnutia ponuky produktového portfólia NN DSS tak aby ponúkané produkty zodpovedali individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám sporiteľa; takáto ponuka produktov, resp. zmena produktov je vykonávaná formou komerčnej komunikácie vrátane zasielania korešpondencie formou obyčajnej pošty, správy elektronickej pošty alebo iným obdobným spôsobom; sporiteľ má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú; na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov sporiteľa boli zo strany NN DSS ako prevádzkovateľa osobných údajov vykonané vhodné opatrenia, a to možnosť uplatnenia práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa v rámci profilovania, práva dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko, práva kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu a práva napadnúť rozhodnutie vyplývajúce z profilovania.

Poučenie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre účely výkonu doplnkového dôchodkového sporenia zo strany – NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 976 853, e-mailová adresa: klient@nn.sk, klientská linka: 0850 111 464 (ďalej len „NN TS DDS“)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: NN TS DDS nezamýšľa preniesť osobné údaje účastníka, oprávnených osôb, zástupcov fyzických a/alebo právnických osôb a prípadne iných dotknutých fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre účely uzavretia Účastníckej zmluvy (ďalej len „Zmuvy“) a účely súvisiace s výkonom doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „dotknuté osoby“) do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Práva dotknutej osoby: právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa týkajú účastníka, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu vrátane profilovania, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade, ak jej uplatnenie takéhoto práva pri konkrétnom právnom základe spracúvania osobných údajov umožňuje Nariadenie GDPR, resp. Zákon o OOÚ a vykonanie konkrétneho práva je u prevádzkovateľa technicky možné.

(i) Spracúvanie osobných údajov za účelom výkonu doplnkového dôchodkového sporenia

Účel spracúvania osobných údajov: výkon doplnkového dôchodkového sporenia zo strany NN TS DDS v zmysle zákona o DDS, a to najmä, ale nielen uzatvorenie účastníckych zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení; identifikácia účastníkov; správa účastníckych zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení; ochrana a domáhanie sa práv NN TS DDS; dokumentovanie činnosti NN TS DDS; plnenie povinností a úloh doplnkovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o DDS“) alebo podľa osobitných predpisov (napr. zákona o AML a i.). Poskytnutie osobných údajov účastníkom a prípadne jeho zástupcom pre uvedený účel spracúvania osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie účastníckej zmluvy a zároveň je zákonnou požiadavkou.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti NN TS DDS v zmysle § 28a zákona o DDS alebo podľa osobitných predpisov (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a zároveň spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je účastník (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia - finanční agenti v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a iné fyzické osoby v zmluvnom vzťahu s NN TS DDS, prostredníctvom ktorých NN TS DDS získava osobné údaje pre účely výkonu doplnkového dôchodkového sporenia; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu a vymáhanie pohľadávok NN TS DDS; príjemca vykonávajúci audítorské činnosti podľa osobitného predpisu; príjemca vykonávajúci správu registratúry; príjemca vykonávajúci IT servis/podporu a IT development, príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemca, prostredníctvom ktorého NN TS DDS vykonáva výplaty vyplývajúce zo zmluvy v prospech dotknutej osoby formou šekovej poukážky; príjemca  - NN Group, príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení, právny zástupca NN TS DDS (advokát), notári, exekútori, Sociálna poisťovňa a iné oprávnené orgány.

Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou a doba nevyhnutne potrebná na plnenie práv a povinností NN TS DDS vyplývajúcich zo zmluvy a zákona, a to aj na dobu 10 rokov po skončení platnosti zmluvy.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania: NN TS DDS vykonáva profilovanie s osobnými údajmi účastníka poskytnutými v rámci predzmluvného vzťahu a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa predzmluvného vzťahu, a to najmä, ale nielen informáciami uvedenými v dotazníku k analýze potrieb a investičnému profilu účastníka s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov za účelom hodnotenia niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k účastníkovi a následného poskytnutia ponuky produktového portfólia NN TS DDS účastníkovi tak aby ponúkané produkty zodpovedali jeho individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám; účastník má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú; na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov účastníka boli zo strany NN TS DDS vykonané vhodné opatrenia, a to možnosť uplatnenia práva na ľudský zásah zo strany NN TS DDS v rámci profilovania, práva účastníka vyjadriť svoje stanovisko, práva napadnúť rozhodnutie vyplývajúce z profilovania.

(ii) Spracúvanie osobných údajov za účelom priameho marketingu

Účel spracúvania osobných údajov: priamy marketing produktového portfólia NN TS DDS.

Oprávnené záujmy, ktoré NN TS DDS sleduje pri spracúvaní osobných údajov pre účely priameho marketingu: ponuka produktového portfólia NN TS DDS účastníkovi s cieľom poskytnutia produktov a služieb, ktoré najvhodnejšie zodpovedajú jeho finančným, sociálnym a iným potrebám.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje NN TS DDS ako prevádzkovateľ (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR) a zároveň § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).

Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia - finanční agenti v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a iné fyzické osoby v zmluvnom vzťahu s NN TS DDS, prostredníctvom ktorých získava osobné údaje pre účely priameho marketingu produktového portfólia NN TS DDS  ako prevádzkovateľa; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu registratúry; príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu a IT development; príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemca  - NN Group; príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení; príjemcovia vykonávajúci prieskum spokojnosti a zákazníckej skúsenosti; príjemcovia vykonávajúci činnosti reklamnej agentúry, príjemcovia vykonávajúci činnosti call centra a i.

Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zmluvného vzťahu, ak účastník neodmietne spracúvanie osobných údajov pre účely priameho marketingu skôr.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania: NN TS DDS vykonáva profilovanie s osobnými údajmi účastníka poskytnutými v rámci zmluvy a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa zmluvného vzťahu ako informáciami o poskytovanom produkte, finančnými informáciami (o platbách za poskytovaný produkt, ich výške, dobe úhrady a i.) s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov za účelom hodnotenia niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k účastníkovi a následného poskytnutia ponuky produktového portfólia NN TS DDS tak aby ponúkané produkty zodpovedali individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám účastníka; takáto ponuka produktov, resp. zmena produktov je vykonávaná formou komerčnej komunikácie vrátane zasielania korešpondencie formou obyčajnej pošty, správy elektronickej pošty alebo iným obdobným spôsobom; účastník má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú; na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov účastníka boli zo strany prevádzkovateľa osobných údajov vykonané vhodné opatrenia, a to možnosť uplatnenia práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa v rámci profilovania, práva dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko, práva kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu a práva napadnúť rozhodnutie vyplývajúce z profilovania.

Poučenie o ochrane osobných údajov – NN spoloční prevádzkovatelia:

NN spoloční prevádzkovatelia si v súlade s Nariadením GDPR a zákona o OOÚ plnia svoju informačnú povinnosť voči dotknutým osobám nasledovne:

Totožnosť a kontaktné údaje spoločných prevádzkovateľov: NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 691 999 (ďalej len „NN ŽP“) a NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., so sídlom: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853 (ďalej len „NN TS DDS“) a NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 (ďalej len „NN DSS“), e-mailová adresa: klient@nn.sk, klientska linka: 0850 111 464 (ďalej NN ŽP, NN DSS a NN TS DDS spoločne len „Spoloční prevádzkovatelia“)

Kontaktné miesto pre dotknutú osobu: , korešpondenčná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, klientska linka: 0850 111 464

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Spoloční prevádzkovatelia nezamýšľajú preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účel spracúvania osobných údajov: Marketingové spracúvanie osobných údajov, vrátane štatistického vyhodnocovania údajov pre potreby marketingu v telefonickom, písomnom a osobnom styku s dotknutou osobou, ak udelila Spoločným prevádzkovateľom súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely, komerčnú komunikáciu vrátane zasielania korešpondencie formou obyčajnej pošty, správy elektronickej pošty, formou služieb krátkych správ alebo iným obdobným spôsobom, ako aj realizácie ponúk produktového portfólia spoločnosti NN DSS a/alebo NN ŽP a/alebo NN TS DDS.

Právny základ spracúvania: Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov pre marketingové účely (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) Spoločnými prevádzkovateľmi.

Kategórie príjemcov osobných údajov: Príjemcovia - finanční agenti v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a iné fyzické osoby, prostredníctvom ktorých boli získané osobné údaje pre účely marketingového spracúvania údajov; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu registratúry, príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu a IT development; príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemca  - NN Group N.V., registračné číslo 52387534, so sídlom Haag, Holandské kráľovstvo a akejkoľvek osobe, nad ktorou NN Group N.V. vykonáva kontrolu, príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení; príjemcovia vykonávajúci prieskum spokojnosti a zákazníckej skúsenosti; príjemcovia vykonávajúci činnosti reklamnej agentúry, príjemcovia vykonávajúci činnosti call centra a i.

Doba uchovávania osobných údajov:  Od udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov po dobu trvania posledného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom NN ŽP a/alebo NN TS DDS a/alebo NN DSS a následne po dobu 3 rokov po ukončení tohto posledného zmluvného vzťahu, ak súhlas dotknutá osoba neodvolala skôr. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutou osobou, ktorá nie je v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom NN ŽP a/alebo NN TS DDS a/alebo NN DSS je doba udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov v trvaní 3 rokov od jeho udelenia, ak súhlas dotknutá osoba neodvolala skôr.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania:  Spoloční prevádzkovatelia vykonávajú profilovanie pre marketingové účely s osobnými údajmi poskytnutými dotknutou osobou a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa zmluvného vzťahu dotknutej osoby s NN ŽP a/alebo NN TS DDS a/alebo NN DSS, ako informácií o poskytovanom produkte, finančnými informáciami (o platbách za poskytovaný produkt, ich výške, dobe úhrady a i.) s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov za účelom hodnotenia niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k dotknutej osobe a následného poskytnutia ponuky vhodného produktu tak aby ponúkané produkty zodpovedali individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby boli zo strany Spoločných prevádzkovateľov vykonané vhodné opatrenia, a to možnosť uplatnenia práva na ľudský zásah v rámci profilovania, práva vyjadriť svoje stanovisko, práva napadnúť rozhodnutie vyplývajúce z profilovania.

Práva dotknutej osoby:  Právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako aj právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať Spoločným prevádzkovateľom alebo každému jednotlivo bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade ak jej uplatnenie takéhoto práva umožňuje Nariadenie GDPR, resp. zákon o OOÚ a vykonanie konkrétneho práva je u Spoločných prevádzkovateľov technicky možné.

Základné časti dohody spoločných prevádzkovateľov: Predmetom dohody Spoločných prevádzkovateľov identifikovaných v časti Totožnosť a kontaktné údaje spoločných prevádzkovateľov je určenie zodpovednosti každého prevádzkovateľa za plnenie povinností a úloh podľa Nariadenia GDPR tak, že (i) predmetom dohody je určenie spoločných prostriedkov spracúvania a spoločný účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb – marketingové spracúvanie, (ii) kontaktným miestom pre dotknutú osobu je dpo@nn.sk, korešpondenčná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, klientska linka: 0850 111 464 (iii) doba platnosti dohody Spoločných prevádzkovateľov: doba neurčitá, (iv) výkon práv dotknutej osoby budú Spoloční prevádzkovatelia vykonávať spoločne, (v) povinnosti Spoločných prevádzkovateľov poskytovať informácie, ktoré sa majú poskytovať dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov budú poskytovať Spoloční prevádzkovatelia spoločne. Bez ohľadu na podmienky dohody však môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.