Ochrana osobných údajov


Poučenie o ochrane osobných údajov dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre účely výkonu poisťovacej činnosti zo strany  NN Životná poisťovňa, a.s.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 691 999, e-mailová adresa: klient@nn.sk, klientska linka: 0850 111 464 (ďalej len „NN ŽP“ alebo „poisťovateľ“)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: NN ŽP nezamýšľa preniesť osobné údaje poistníka, 1. poisteného, 2. poisteného, pripoistených detí, oprávnených osôb, zástupcov fyzických a/alebo právnických osôb a prípadne iných dotknutých fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre účely uzavretia poistnej zmluvy a účely súvisiace s poisťovacou činnosťou (ďalej len „dotknuté osoby“) do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Práva dotknutej osoby: právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu vrátane profilovania, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá
osoba oprávnená uplatniť v prípade, ak jej uplatnenie takéhoto práva pri konkrétnom právnom základe spracúvania osobných údajov umožňuje Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), resp. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“) a vykonanie konkrétneho práva je u prevádzkovateľa technicky možné.

(i) Spracúvanie osobných údajov za účelom výkonu poisťovacej činnosti

Účel spracúvania osobných údajov: výkon poisťovacej činnosti zo strany poisťovateľa v zmysle zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) na účely súvisiace s poisťovacou činnosťou, ako sú najmä: (i) uzavieranie poistných zmlúv; (ii) správa poistných zmlúv; (iii) likvidácia poistných udalostí; (iv) poskytovanie plnenia z poistných zmlúv; (v) ochrana a domáhanie sa práv poisťovateľa; (vi) dokumentovanie činnosti poisťovateľa; (vii) plnenie povinností a úloh poisťovateľa podľa zákona o poisťovníctve alebo podľa osobitných predpisov (napr. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov a i.). Poskytnutie osobných údajov poistníkom, 1. poisteným, 2. poisteným a prípadne ich zástupcami pre uvedený účel spracúvania osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie poistnej zmluvy a zároveň je zákonnou
požiadavkou.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti poisťovateľa v zmysle § 78 zákona o poisťovníctve alebo podľa osobitných predpisov v spojení s § 78 ods. 5 zákona o OOÚ (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a zároveň spracúvanie je nevyhnutné na plnenie poistnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia - finanční agenti v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) a iné fyzické osoby v zmluvnom vzťahu s poisťovateľom, prostredníctvom ktorých poisťovateľ získava osobné údaje pre účely výkonu poisťovacej činnosti; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu a vymáhanie pohľadávok poisťovateľa; príjemca vykonávajúci audítorské činnosti podľa osobitného predpisu; príjemca vykonávajúci správu registratúry, príjemca vykonávajúci IT servis/podporu a IT development, príjemcovia spolupracujúci s poisťovateľom pri medicínskom upisovaní a pri likvidácii poistných udalostí, príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov, príjemca - NN Group N.V., registračné číslo 52387534, so sídlom Haag, Holandské kráľovstvo a akejkoľvek osobe, nad ktorou NN Group N.V. vykonáva kontrolu vrátane poisťovateľa, pričom kontrolou sa rozumie kontrola podľa ustanovenia § 5 písm. g) zákona o poisťovníctve (ďalej len ,,NN Group“), príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení, právny zástupca poisťovateľa
(advokát), notári, exekútori, Sociálna poisťovňa a iné oprávnené orgány.

Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zmluvného vzťahu a doba nevyhnutne potrebná na plnenie práv a povinností poisťovateľa vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, zákona o poisťovníctve a/alebo osobitných predpisov, a to aj na dobu 10 rokov po skončení platnosti poistnej zmluvy.

(ii) Spracúvanie osobných údajov za účelom priameho marketingu

Účel spracúvania osobných údajov: priamy marketing produktového portfólia poisťovateľa

Oprávnené záujmy, ktoré poisťovateľ sleduje pri spracúvaní osobných údajov pre účely priameho marketingu: ponuka produktového portfólia poisťovateľa poistníkovi, 1. poistenému a/alebo 2. poistenému s cieľom poskytnutia produktov a služieb, ktoré najvhodnejšie zodpovedajú jeho/ich finančným, sociálnym a iným potrebám.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje poisťovateľ ako prevádzkovateľ (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR) a zároveň § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).

Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia - finanční agenti v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a iné fyzické osoby v zmluvnom vzťahu s poisťovateľom, prostredníctvom ktorých získava osobné údaje pre účely priameho marketingu produktového portfólia poisťovateľa ako prevádzkovateľa; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu registratúry, príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu a IT development, príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemca - NN Group, príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení; príjemcovia vykonávajúci prieskum spokojnosti a zákazníckej skúsenosti; príjemcovia vykonávajúci činnosti reklamnej agentúry, príjemcovia vykonávajúci činnosti call centra a i.

Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zmluvného vzťahu, ak poistník, 1. poistený a/alebo 2. poistený neodmietne spracúvanie osobných údajov pre účely priameho marketingu skôr.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania: Poisťovateľ vykonáva profilovanie pre účely priameho marketingu produktového portfólia poisťovateľa s osobnými údajmi poskytnutými v rámci poistnej zmluvy a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa zmluvného vzťahu, ako informácií o poskytovanom produkte, finančnými informáciami (o platbách za poskytovaný produkt, ich výške, dobe úhrady a i.) s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov za účelom hodnotenia niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k poistníkovi, 1. poistenému a/alebo 2. poistenému a následnej ponuky produktového portfólia poisťovateľa tak aby ponúkané produkty zodpovedali jeho/ich individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám; takáto ponuka produktov, resp. zmena produktov je vykonávaná formou komerčnej komunikácie vrátane zasielania korešpondencie formou obyčajnej pošty, správy elektronickej pošty alebo iným obdobným spôsobom.

Poučenie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre účely výkonu starobného dôchodkového sporenia zo strany – NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 902 981, e-mailová adresa: klient@nn.sk, klientská linka: 0850 111 464 (ďalej len „NN DSS“)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: NN DSS nezamýšľa preniesť osobné údaje sporiteľa, oprávnených osôb, zástupcov fyzických a/alebo právnických osôb a prípadne iných dotknutých fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre účely uzavretia Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a účely súvisiace s výkonom starobného dôchodkového sporenia  (ďalej len „dotknuté osoby“) do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Práva dotknutej osoby: právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu vrátane profilovania, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade, ak jej uplatnenie takéhoto práva pri konkrétnom právnom základe spracúvania osobných údajov umožňuje Nariadenie GDPR, resp. zákon o OOÚ a vykonanie konkrétneho práva je u NN DSS ako prevádzkovateľa technicky možné.

(i) Spracúvanie osobných údajov za účelom výkonu starobného dôchodkového sporenia

Účel spracúvania osobných údajov: výkon starobného dôchodkového sporenia zo strany NN DSS v zmysle zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o SDS“), a to najmä, ale nielen uzatvorenie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení; identifikácia sporiteľov; správa zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení; ochrana a domáhanie sa práv NN DSS; dokumentovanie činnosti NN DSS; plnenie povinností a úloh dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa zákona o SDS alebo podľa osobitných predpisov. Poskytnutie osobných údajov sporiteľom a prípadne jeho zástupcom pre uvedený účel spracúvania osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a následný výkon starobného dôchodkového sporenia zo strany NN DSS v zmysle zákona o SDS a zároveň je zákonnou požiadavkou.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti NN DSS v zmysle § 54a zákona o SDS alebo podľa osobitných predpisov a zároveň spracúvanie je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, ktorej zmluvnou stranou je sporiteľ.

Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia - finanční agenti v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a iné fyzické osoby v zmluvnom vzťahu s NN DSS, prostredníctvom ktorých NN DSS získava osobné údaje pre účely výkonu starobného dôchodkového sporenia; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu a vymáhanie pohľadávok NN DSS; príjemca vykonávajúci audítorské činnosti podľa osobitného predpisu; príjemca vykonávajúci správu registratúry, príjemca vykonávajúci IT servis/podporu a IT development, príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemca, prostredníctvom ktorého NN DSS vykonáva výplaty vyplývajúce zo Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení/Dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom v prospech dotknutej osoby formou šekovej poukážky; príjemca  - NN Group, príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení, právny zástupca NN DSS (advokát), notári, exekútori, Sociálna poisťovňa a iné oprávnené orgány.

Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o starobnom dôchodkovom sporení/Dohodou o vyplácaní dôchodku programovým výberom a doba nevyhnutne potrebná na plnenie práv a povinností NN DSS vyplývajúcich zo Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení/Dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom a zákona o SDS, a to aj na dobu 10 rokov po skončení platnosti Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení/Dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania: prevádzkovateľ NN DSS vykonáva profilovanie s osobnými údajmi Sporiteľa poskytnutými v rámci predzmluvného vzťahu a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa predzmluvného vzťahu a to najmä, ale nielen informáciami uvedenými v dotazníku k analýze potrieb a investičnému profilu Sporiteľa s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov za účelom hodnotenia niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k Sporiteľovi a následného poskytnutia ponuky produktového portfólia NN DSS Sporiteľovi tak aby ponúkané produkty zodpovedali jeho individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám; Sporiteľ  má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie,
ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú; na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Sporiteľa boli zo strany NN DSS vykonané vhodné opatrenia, a to možnosť uplatnenia práva na ľudský zásah zo strany NN DSS v rámci profilovania, práva Sporiteľa vyjadriť svoje stanovisko, práva napadnúť rozhodnutie vyplývajúce z profilovania.

(ii) Spracúvanie osobných údajov za účelom priameho marketingu

Účel spracúvania osobných údajov: priamy marketing produktového portfólia NN DSS.

Oprávnené záujmy, ktoré NN DSS sleduje pri spracúvaní osobných údajov pre účely priameho marketingu: ponuka produktového portfólia NN DSS sporiteľovi s cieľom poskytnutia produktov a služieb, ktoré najvhodnejšie zodpovedajú jeho finančným, sociálnym a iným potrebám.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje NN DSS ako prevádzkovateľ a zároveň § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia - finanční agenti v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a iné fyzické osoby v zmluvnom vzťahu s NN DSS, prostredníctvom ktorých získava NN DSS osobné údaje pre účely priameho marketingu produktového portfólia NN DSS ako prevádzkovateľa; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu registratúry; príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu a IT development; príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemca  - NN Group; príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení; príjemcovia vykonávajúci prieskum spokojnosti a zákazníckej skúsenosti; príjemcovia vykonávajúci činnosti reklamnej agentúry, príjemcovia vykonávajúci činnosti call centra a i.

Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zmluvného vzťahu, ak sporiteľ neodmietne spracúvanie osobných údajov pre účely priameho marketingu skôr.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania: NN DSS vykonáva profilovanie sporiteľa s osobnými údajmi poskytnutými v rámci Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa zmluvného vzťahu ako informáciami o poskytovanom produkte, finančnými informáciami (o platbách za poskytovaný produkt, ich výške, dobe úhrady a i.) s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov za účelom hodnotenia niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k sporiteľovi a následného poskytnutia ponuky produktového portfólia NN DSS tak aby ponúkané produkty zodpovedali individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám sporiteľa; takáto ponuka produktov, resp. zmena produktov je vykonávaná formou komerčnej komunikácie vrátane zasielania korešpondencie formou obyčajnej pošty, správy elektronickej pošty alebo iným obdobným spôsobom; sporiteľ má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú; na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov sporiteľa boli zo strany NN DSS ako prevádzkovateľa osobných údajov vykonané vhodné opatrenia, a to možnosť uplatnenia práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa v rámci profilovania, práva dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko, práva kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu a práva napadnúť rozhodnutie vyplývajúce z profilovania.

Poučenie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre účely výkonu doplnkového dôchodkového sporenia zo strany – NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 976 853, e-mailová adresa: klient@nn.sk, klientská linka: 0850 111 464 (ďalej len „NN TS DDS“)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: NN TS DDS nezamýšľa preniesť osobné údaje účastníka, oprávnených osôb, zástupcov fyzických a/alebo právnických osôb a prípadne iných dotknutých fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre účely uzavretia Účastníckej zmluvy (ďalej len „Zmuvy“) a účely súvisiace s výkonom doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „dotknuté osoby“) do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Práva dotknutej osoby: právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa týkajú účastníka, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu vrátane profilovania, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade, ak jej uplatnenie takéhoto práva pri konkrétnom právnom základe spracúvania osobných údajov umožňuje Nariadenie GDPR, resp. Zákon o OOÚ a vykonanie konkrétneho práva je u prevádzkovateľa technicky možné.

(i) Spracúvanie osobných údajov za účelom výkonu doplnkového dôchodkového sporenia

Účel spracúvania osobných údajov: výkon doplnkového dôchodkového sporenia zo strany NN TS DDS v zmysle zákona o DDS, a to najmä, ale nielen uzatvorenie účastníckych zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení; identifikácia účastníkov; správa účastníckych zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení; ochrana a domáhanie sa práv NN TS DDS; dokumentovanie činnosti NN TS DDS; plnenie povinností a úloh doplnkovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o DDS“) alebo podľa osobitných predpisov (napr. zákona o AML a i.). Poskytnutie osobných údajov účastníkom a prípadne jeho zástupcom pre uvedený účel spracúvania osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie účastníckej zmluvy a zároveň je zákonnou požiadavkou.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti NN TS DDS v zmysle § 28a zákona o DDS alebo podľa osobitných predpisov (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a zároveň spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je účastník (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia - finanční agenti v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a iné fyzické osoby v zmluvnom vzťahu s NN TS DDS, prostredníctvom ktorých NN TS DDS získava osobné údaje pre účely výkonu doplnkového dôchodkového sporenia; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu a vymáhanie pohľadávok NN TS DDS; príjemca vykonávajúci audítorské činnosti podľa osobitného predpisu; príjemca vykonávajúci správu registratúry; príjemca vykonávajúci IT servis/podporu a IT development, príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemca, prostredníctvom ktorého NN TS DDS vykonáva výplaty vyplývajúce zo zmluvy v prospech dotknutej osoby formou šekovej poukážky; príjemca  - NN Group, príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení, právny zástupca NN TS DDS (advokát), notári, exekútori, Sociálna poisťovňa a iné oprávnené orgány.

Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou a doba nevyhnutne potrebná na plnenie práv a povinností NN TS DDS vyplývajúcich zo zmluvy a zákona, a to aj na dobu 10 rokov po skončení platnosti zmluvy.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania: NN TS DDS vykonáva profilovanie s osobnými údajmi účastníka poskytnutými v rámci predzmluvného vzťahu a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa predzmluvného vzťahu, a to najmä, ale nielen informáciami uvedenými v dotazníku k analýze potrieb a investičnému profilu účastníka s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov za účelom hodnotenia niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k účastníkovi a následného poskytnutia ponuky produktového portfólia NN TS DDS účastníkovi tak aby ponúkané produkty zodpovedali jeho individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám; účastník má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú; na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov účastníka boli zo strany NN TS DDS vykonané vhodné opatrenia, a to možnosť uplatnenia práva na ľudský zásah zo strany NN TS DDS v rámci profilovania, práva účastníka vyjadriť svoje stanovisko, práva napadnúť rozhodnutie vyplývajúce z profilovania.

(ii) Spracúvanie osobných údajov za účelom priameho marketingu

Účel spracúvania osobných údajov: priamy marketing produktového portfólia NN TS DDS.

Oprávnené záujmy, ktoré NN TS DDS sleduje pri spracúvaní osobných údajov pre účely priameho marketingu: ponuka produktového portfólia NN TS DDS účastníkovi s cieľom poskytnutia produktov a služieb, ktoré najvhodnejšie zodpovedajú jeho finančným, sociálnym a iným potrebám.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje NN TS DDS ako prevádzkovateľ (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR) a zároveň § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).

Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia - finanční agenti v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a iné fyzické osoby v zmluvnom vzťahu s NN TS DDS, prostredníctvom ktorých získava osobné údaje pre účely priameho marketingu produktového portfólia NN TS DDS  ako prevádzkovateľa; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu registratúry; príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu a IT development; príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemca  - NN Group; príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení; príjemcovia vykonávajúci prieskum spokojnosti a zákazníckej skúsenosti; príjemcovia vykonávajúci činnosti reklamnej agentúry, príjemcovia vykonávajúci činnosti call centra a i.

Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zmluvného vzťahu, ak účastník neodmietne spracúvanie osobných údajov pre účely priameho marketingu skôr.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania: NN TS DDS vykonáva profilovanie s osobnými údajmi účastníka poskytnutými v rámci zmluvy a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa zmluvného vzťahu ako informáciami o poskytovanom produkte, finančnými informáciami (o platbách za poskytovaný produkt, ich výške, dobe úhrady a i.) s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov za účelom hodnotenia niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k účastníkovi a následného poskytnutia ponuky produktového portfólia NN TS DDS tak aby ponúkané produkty zodpovedali individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám účastníka; takáto ponuka produktov, resp. zmena produktov je vykonávaná formou komerčnej komunikácie vrátane zasielania korešpondencie formou obyčajnej pošty, správy elektronickej pošty alebo iným obdobným spôsobom; účastník má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú; na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov účastníka boli zo strany prevádzkovateľa osobných údajov vykonané vhodné opatrenia, a to možnosť uplatnenia práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa v rámci profilovania, práva dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko, práva kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu a práva napadnúť rozhodnutie vyplývajúce z profilovania.

Poučenie o ochrane osobných údajov – NN spoloční prevádzkovatelia:

NN spoloční prevádzkovatelia si v súlade s Nariadením GDPR a zákona o OOÚ plnia svoju informačnú povinnosť voči dotknutým osobám nasledovne:

Totožnosť a kontaktné údaje spoločných prevádzkovateľov: NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 691 999 (ďalej len „NN ŽP“) a NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., so sídlom: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853 (ďalej len „NN TS DDS“) a NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 (ďalej len „NN DSS“), e-mailová adresa: klient@nn.sk, klientska linka: 0850 111 464 (ďalej NN ŽP, NN DSS a NN TS DDS spoločne len „Spoloční prevádzkovatelia“)

Kontaktné miesto pre dotknutú osobu: , korešpondenčná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, klientska linka: 0850 111 464

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Spoloční prevádzkovatelia nezamýšľajú preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účel spracúvania osobných údajov: Marketingové spracúvanie osobných údajov, vrátane štatistického vyhodnocovania údajov pre potreby marketingu v telefonickom, písomnom a osobnom styku s dotknutou osobou, ak udelila Spoločným prevádzkovateľom súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely, komerčnú komunikáciu vrátane zasielania korešpondencie formou obyčajnej pošty, správy elektronickej pošty, formou služieb krátkych správ alebo iným obdobným spôsobom, ako aj realizácie ponúk produktového portfólia spoločnosti NN DSS a/alebo NN ŽP a/alebo NN TS DDS.

Právny základ spracúvania: Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov pre marketingové účely (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) Spoločnými prevádzkovateľmi.

Kategórie príjemcov osobných údajov: Príjemcovia - finanční agenti v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a iné fyzické osoby, prostredníctvom ktorých boli získané osobné údaje pre účely marketingového spracúvania údajov; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu registratúry, príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu a IT development; príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemca  - NN Group N.V., registračné číslo 52387534, so sídlom Haag, Holandské kráľovstvo a akejkoľvek osobe, nad ktorou NN Group N.V. vykonáva kontrolu, príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení; príjemcovia vykonávajúci prieskum spokojnosti a zákazníckej skúsenosti; príjemcovia vykonávajúci činnosti reklamnej agentúry, príjemcovia vykonávajúci činnosti call centra a i.

Doba uchovávania osobných údajov:  Od udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov po dobu trvania posledného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom NN ŽP a/alebo NN TS DDS a/alebo NN DSS a následne po dobu 3 rokov po ukončení tohto posledného zmluvného vzťahu, ak súhlas dotknutá osoba neodvolala skôr. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutou osobou, ktorá nie je v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom NN ŽP a/alebo NN TS DDS a/alebo NN DSS je doba udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov v trvaní 3 rokov od jeho udelenia, ak súhlas dotknutá osoba neodvolala skôr.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania:  Spoloční prevádzkovatelia vykonávajú profilovanie pre marketingové účely s osobnými údajmi poskytnutými dotknutou osobou a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa zmluvného vzťahu dotknutej osoby s NN ŽP a/alebo NN TS DDS a/alebo NN DSS, ako informácií o poskytovanom produkte, finančnými informáciami (o platbách za poskytovaný produkt, ich výške, dobe úhrady a i.) s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov za účelom hodnotenia niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k dotknutej osobe a následného poskytnutia ponuky vhodného produktu tak aby ponúkané produkty zodpovedali individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby boli zo strany Spoločných prevádzkovateľov vykonané vhodné opatrenia, a to možnosť uplatnenia práva na ľudský zásah v rámci profilovania, práva vyjadriť svoje stanovisko, práva napadnúť rozhodnutie vyplývajúce z profilovania.

Práva dotknutej osoby:  Právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako aj právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať Spoločným prevádzkovateľom alebo každému jednotlivo bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade ak jej uplatnenie takéhoto práva umožňuje Nariadenie GDPR, resp. zákon o OOÚ a vykonanie konkrétneho práva je u Spoločných prevádzkovateľov technicky možné.

Základné časti dohody spoločných prevádzkovateľov: Predmetom dohody Spoločných prevádzkovateľov identifikovaných v časti Totožnosť a kontaktné údaje spoločných prevádzkovateľov je určenie zodpovednosti každého prevádzkovateľa za plnenie povinností a úloh podľa Nariadenia GDPR tak, že (i) predmetom dohody je určenie spoločných prostriedkov spracúvania a spoločný účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb – marketingové spracúvanie, (ii) kontaktným miestom pre dotknutú osobu je dpo@nn.sk, korešpondenčná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, klientska linka: 0850 111 464 (iii) doba platnosti dohody Spoločných prevádzkovateľov: doba neurčitá, (iv) výkon práv dotknutej osoby budú Spoloční prevádzkovatelia vykonávať spoločne, (v) povinnosti Spoločných prevádzkovateľov poskytovať informácie, ktoré sa majú poskytovať dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov budú poskytovať Spoloční prevádzkovatelia spoločne. Bez ohľadu na podmienky dohody však môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014