Aktuálne znenie Kľúčových informácií od 15.8.2016

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 15.8.2016 nadobudne účinnosť aktualizované znenie Kľúčových informácií o Konzervatívnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.