Ochrana osobných údajov

V súlade s ustanovením § 5 ods. 4 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) spoločnosť  NN Tatry – Sympatia, d.d.s, a.s. oznamuje svojim klientom, že na spracúvaní ich osobných údajov sa podieľa ako sprostredkovateľ v zmysle Zákona spoločnosť ING SERVICE CENTER EUROPE S.A., so sídlom Cluj-Napoca - Rumunsko s účinnosťou od 01.10.2010, a to na základe Zmluvy o zverení výkonu činností uzatvorenej medzi spoločnosťou  NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. a spoločnosťou NN SERVICE CENTER EUROPE S.A., so sídlom Cluj-Napoca - Rumunsko zo dňa 01.10.2010.

Zmluva o zverení výkonu činností bola medzi spoločnosťou NN Tatry – Sympatia, d.d.s. a.s. a spoločnosťou NN SERVICE CENTER EUROPE S.A., so sídlom Cluj-Napoca - Rumunsko podpísaná s cieľom skvalitniť služby poskytované klientom spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s..

NN SERVICE CENTER EUROPE S.A., so sídlom Cluj-Napoca - Rumunsko sa zmluvne zaviazala zaistiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov tým, že ich bude chrániť pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením tretím osobám.

Zmluva o zverení výkonu činností medzi spoločnosťou NN Tatry – Sympatia, d.d.s. a.s. a spoločnosťou NN SERVICE CENTER EUROPE S.A., so sídlom Cluj-Napoca - Rumunsko bola ukončená k 30. 4. 2011.