Od januára 2015 čakajú II. pilier ďalšie zmeny

Vážení sporitelia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 05.06.2014 poslanci NR SR schválili zákon č. 183/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tzv. „anuitná novela“). Účelom anuitnej novely je najmä úprava výplaty jednotlivých druhov dávok. Zákon nadobudol účinnosť dňa 01.07.2014, avšak väčšina ustanovení nadobúda účinnosť až od 01.01.2015 (najmä ustanovenia týkajúce sa podmienok a foriem vyplácania jednotlivých druhov dôchodkov a pod.) Prvé výplaty z II. piliera sa uskutočnia po 01.01.2015.

Prehľad hlavných zmien, ktoré priniesla anuitná novela:

 • Jediná podmienka na vyplácanie starobného dôchodku je dovŕšenie dôchodkového veku. Minimálna doba sporenia 10 rokov bola anuitnou novelou zrušená,
 • Podmienky na vyplácanie predčasného starobného dôchodku sú nasledovné:
  • vznik nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku v I. pilieri alebo
  • súčet súm predčasného starobného dôchodku z I. piliera, na ktorého výplatu vznikol nárok a doživotného predčasného starobného dôchodku je ku dňu začatia ich vyplácania vyšší ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú FO.
 • Vyplácanie dávok (dôchodkov z II. piliera) sa bude uskutočňovať prostredníctvom životných poisťovní (ďalej ako „ŽP“) a/alebo dôchodkových správcovských spoločností (ďalej ako „DSS“),
 • ŽP budú vyplácať starobný dôchodokpredčasný starobný dôchodok po splnení zákonných podmienok vo forme:
  • doživotného dôchodku až do smrti poberateľa dôchodku,
  • dočasného dôchodku počas doby dohodnutej v zmluve (5, 7, 10 rokov)
 • ŽP budú vyplácať po splnení zákonných podmienok aj pozostalostný dôchodok vo forme:
  • vdovského alebo vdoveckého dôchodku
  • sirotského dôchodku
 • DSS budú vyplácať po splnení zákonných podmienok starobný dôchodokpredčasný starobný dôchodok vo forme:
  • programového výberu – zo sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre garantovaný dôchodkový fond alebo z jej časti.
 • DSS budú okrem programového výberu vyplácať aj tzv. výnos z investovania majetku v dôchodkovom fonde (nejde o dôchodok starobného dôchodkového sporenia) – ak klient o neho požiada po dovŕšení dôchodkového veku a súčasne nepožiada o vyplácanie dôchodku z II. piliera,
 • Vytvorenie centrálneho informačného ponukového systému (tzv. „CIPS“), ktorého správcom je Sociálna poisťovňa a prostredníctvom ktorého budú ŽP a DSS predkladať svoje ponuky na dôchodok – sporiteľ dostane všetky ponuky z jedného zdroja (ponuky mu doručí Sociálna poisťovňa prostredníctvom tzv. ponukového listu),
 • Ak si sporiteľ vyberie niektorú z ponúk na dôchodok od ŽP – ŽP s ním uzavrie „zmluvu o poistení dôchodku“,
 • Ak sporiteľ spĺňa zákonné podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom uzavrie s ním DSS „dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom“,
 • Od 01.01.2015 dôjde k zmene „nútených“ zmien dôchodkového fondu z dôvodu veku - navyšovanie % majetku v dlhopisovom garantovanom d.f. od 52 rokov o 10% nahor s každým pribúdajúcim rokom,
 • V prípade písomného oznámenia sporiteľa môže dôjsť k zníženiu minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom d.f. o polovicu, teda o 5% nahor s každým pribúdajúcim rokom,
 • V prípade, ak si sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení neurčí oprávnenú osobu, nevyplatená nasporená suma na jeho osobnom dôchodkovom účte sa stane predmetom dedenia v zmysle Občianskeho zákonníka
 • Žiadosti o dôchodok z II. piliera môžu sporitelia podávať od 01.01.2015, na žiadosti, ktoré budú podané pred 01.01.2015 sa nebude prihliadať, o čom DSS sporiteľa informuje do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti.