Oznámenia - Ochrana osobných údajov sporiteľov ING DSS

Oznámenie informácie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“)

a)    Prevádzkovateľom informačného systému je ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3434/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

b)    Sprostredkovateľom v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov je finančný agent, ktorý sprostredkoval uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení môže byť uzatvorená aj prostredníctvom zamestnanca Prevádzkovateľa.

c)    Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o starobnom dôchodkovom sporení“) a Zákon o ochrane osobných údajov.

d)    Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané za účelom identifikácie sporiteľov, poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a oprávnených osôb, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, na účel ochrany a domáhania sa práv dôchodkovej správcovskej spoločnosti voči poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a oprávneným osobám, na účel zdokumentovania činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na účely výkonu dohľadu nad dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, ich činnosťou a plnenia povinností a úloh dôchodkovej správcovskej spoločnosti v zmysle ustanovenia § 54a Zákona o starobnom dôchodkovom sporení. V prípade ak sporiteľ pri podpise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo iným spôsobom prejaví súhlas s využitím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail, adresa na marketingové účely Prevádzkovateľa a osôb patriacich do finančnej skupiny NN Group, budú tieto osobné údaje využité na tento účel. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

e)    Zoznam spracúvaných osobných údajov je v rozsahu podľa § 54a Zákona o starobnom dôchodkovom sporení: osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty a korešpondenčná adresa, ak ich má, doklady a údaje preukazujúce splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzatvorenie alebo vykonanie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

f)    Dotknutými osobami sú najmä: sporitelia, poberatelia dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, oprávnené osoby a osoby stanovené Zákonom o starobnom dôchodkovom sporení a dediči.

g)    Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

h)    Osobné údaje dotknutej osoby nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis. Osobné údaje dotknutej osoby sa nezverejňujú.

i)    Osobné údaje sú predmetom cezhraničného prenosu do Spojených štátov amerických.

j)    Identifikácia ostatných sprostredkovateľov Prevádzkovateľa:

  • IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o., Pri Šajbách 1, Bratislava 831 06, IČO: 36 232 764,
  • ING Management Services, s.r.o., Nádražní 25, Praha 5 - Smíchov 150 00, Česká republika, IČO: 64 573 729,
  • Comarch S.A., Al. Jana Pawla II 39a, Krakov, Poľsko, identifikačné číslo 000057567,
  • XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30 814 677,
  • GfK Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 00 602 272,
  • TNS Slovakia, s. r. o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, ICO: 31 406 246,
  • Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o., Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 35 840 463,
  • Satmatrix Systems, Inc., 1100 Park Plaza, San Mateo, Kalifornia 944 03, Spojené štáty americké.

k)    Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať v zmysle ustanovenia § 28 Zákona o ochrane osobných údajov okrem iného (i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, (ii) opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (iii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov, (iv) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie, (v) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (vi)  likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, (vii) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona a (viii) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.