Oznámenie o zmene Podmienok komunikácie (18. 5. 2011)

Vážení sporitelia,

oznamujeme Vám, že ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., zo sídlom na Trnavskej ceste 50/B, 821 02 Bratislava (ďalej len „ING DSS, a.s.“) mení a dopĺňa Podmienky komunikácie, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu k Zmluve o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len „Podmienky komunikácie“). V zmysle ustanovenia článku 8 ods. 8.8 Podmienok komunikácie je ING DSS, a.s., oprávnená jednostranne meniť a dopĺňať Podmienky komunikácie a zároveň je povinná zmenu podmienok uverejniť na svojej internetovej stránke najmenej 3 dni pred nadobudnutím účinnosti.
Týmto Vám oznamujeme, že nové úplné znenie Podmienok komunikácie (zverejnené 26. mája 2011) aj so zapracovanými zmenami, nadobudne účinnosť dňa 30. mája 2011.