Oznámenie o zmene Podmienok komunikácie a o zverejnení Štatútu a Informačného prospektu Indexového d.f. ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Vážení sporitelia,

oznamujeme Vám, že ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom na Trnavskej ceste 50/B, 821 02 Bratislava (ďalej len ING DSS, a.s.) mení a dopĺňa Podmienky komunikácie, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu k Zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. V zmysle ustanovenia článku 8 ods. 8.8 Podmienok komunikácie je ING DSS, a.s. oprávnená jednostranne meniť a dopĺňať Podmienky komunikácie a zároveň je povinná zmenu Podmienok uverejniť na svojej internetovej stránke najmenej 3 dni pred nadobudnutím účinnosti. Týmto Vám oznamujeme, že nové, úplné znenie Podmienok komunikácie (zverejnené 29. 3. 2012) aj so zapracovanými zmenami nadobudne účinnosť 2. 4. 2012.

Súčasne Vám oznamujeme, že od 1. 4. 2012 je ING DSS, a.s., povinná spravovať nový Indexový dôchodkový fond ING DSS, a.s. a v tejto súvislosti zverejňujeme Štatút ako aj Informačný prospekt tohto dôchodkového fondu.