Oznámenie o zmene Podmienok komunikácie

Vážení sporitelia, oznamujeme Vám, že ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom na Trnavskej ceste 50/B, 821 02 Bratislava (ďalej len ING DSS, a.s.) mení a dopĺňa Podmienky komunikácie, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu k Zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. ING DSS, a.s. je oprávnená jednostranne meniť a dopĺňať Podmienky komunikácie a zároveň je povinná zmenu Podmienok uverejniť na svojej internetovej stránke najmenej 3 dni pred nadobudnutím účinnosti. Týmto Vám oznamujeme, že nové, úplné znenie Podmienok komunikácie (zverejnené 23. 4. 2013) aj so zapracovanými zmenami nadobudne účinnosť 26. 4. 2013.