Oznámenie o zmene štatútov dôchodkových fondov NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25.8.2015 boli na základe predchádzajúceho súhlasu NBS predstavenstvom spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. schválené nové znenia štatútov všetkých negarantovaných dôchodkových fondov ako aj nové znenia informačných prospektov všetkých
dôchodkových fondov NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Štatúty a informačné prospekty nadobúdajú účinnosť 15-tym dňom od ich uverejnenia, t.j. 18.9.2015.