Oznámenie o zmene štatútov dôchodkových fondov NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.8.2016 boli na základe predchádzajúceho súhlasu NBS predstavenstvom spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. schválené nové znenia štatútov všetkých dôchodkových fondov NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Štatúty boli uverejnené na webovom sídle spoločnosti dňa 31.8.2016 a účinnosť nadobúdajú 15-tym dňom od ich uverejnenia, teda 15.9.2016.