Oznámenie o zmene štatútov doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 26.4.2016 boli na základe predchádzajúceho súhlasu NBS predstavenstvom spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. schválené nové znenia štatútov všetkých doplnkových dôchodkových fondov. Štatúty boli uverejnené na webovom sídle spoločnosti dňa 28.4.2016 a nadobúdajú účinnosť 15-tym dňom od ich uverejnenia, t.j. 13.5.2016.