Oznámenie o zmene výšky odplát NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.1.2014 sú v doplnkových dôchodkových fondoch NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. znížené odplaty nasledovne:

  • odplata za správu Rastového príspevkového d.d.f. a Vyváženého príspevkového d.d.f  NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. je vo výške1,80% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku príspevkového fondu. Odplata za správu Konzervatívneho príspevkového d.d.f. je naďalej vo výške 0,096% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku príspevkového fondu.
  • odplata za zhodnotenie majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch sa určuje podľa vzorca uvedeného v zákone, koeficient pre určenie odplaty je vo výške 0,10. V Dôchodkovom výplatnom d.d.f., sa odplata za zhodnotenie majetku neuplatňuje.
  • odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je vo výške 5% hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu, ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy neuplynul 1 rok.