Zmeny od 20.12.2014

20.12.2014  Zmena štatútov a vytvorenie Kľúčových informácií, ktoré v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nahrádzajú Informačné prospekty

Od 20.12.2014 sú účinné:

  • nové znenia štatútov všetkých doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Zároveň nadobudnú účinnosť
  • kľúčové informácie všetkých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov, ktoré nahrádzajú súčasné Informačné prospekty NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Zákon č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií

Vysvetlenie niektorých pojmov

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act ) znamená Zákon o daňovom súlade zahraničných účtov.

Všeobecné informácie

Zákon č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií upravuje automatickú výmenu informácií o finančných účtoch pre účely správy daní, ktorá zahŕňa
a)    vo vzťahu k rezidentom členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a rezidentom štátov, ktoré sú zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy
b)    v nadväznosti na dohodu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA vrátane jej príloh

V zmysle zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií je spoločnosť NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. povinná vykonávať vo vzťahu ku klientom povinnú starostlivosť (zahŕňajúcu revíziu, identifikáciu a reportovanie vybraných účastníckych zmlúv) a plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce jej zo zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií.
Vyššie uvedené údaje majú len informatívny charakter. Spoločnosť NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. vo veci posúdenia daňovej príslušnosti klienta a možných dopadov zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií na zdanenie odporúča kontaktovať daňového poradcu.