Atraktivita II. piliera stúpa, čo spôsobuje tento trend?

Druhý dôchodkový pilier bol v minulosti terčom štátnych zásahov, ktoré mnohých sporiteľov sklamali či odradili. V súčasnosti však atraktivita II. piliera stúpa. Celkový počet sporiteľov na starobné dôchodkové sporenie v II. pilieri vzrástol podľa údajov ADSS medziročne (06/2018 - 06/2019) o 73 389 sporiteľov.

„Jedným z hlavných dôvodov, prečo narastá počet sporiteľov do II. piliera je fakt, že za posledné roky stúplo medzi Slovákmi finančné povedomie,“ hovorí Martin Višňovský, člen predstavenstva NN DSS a člen Predsedníctva Asociácie DSS. „Prispieva k tomu i väčšia medializácia témy finančného zabezpečenia do budúcnosti s ohľadom na starnutie obyvateľstva. Samotné DSS sa tiež snažia prispievať k finančnému vzdelávaniu obyvateľstva formou rôznych projektov. Slováci v produktívnom veku (priemerný vek sporiteľa je v súčasnosti 40 rokov) si začali viac uvedomovať, že sa nemôžu spoliehať len na dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Uvedomujú si, že výšku dôchodku majú vo vlastných rukách a finančné zabezpečenie na penziu majú možnosť pozitívne ovplyvniť dlhodobým sporením v II., ako aj III. dôchodkovom pilieri. Môžeme teda povedať, že pocit zodpovednosti za vlastný budúci dôchodok u ľudí postupne narastá, hoci veľká skupina Slovákov sa stále spolieha len na štát,“ dodáva M. Višňovský.

Potrebu viacpilierového sporenia na dôchodok si uvedomuje aj súčasná vláda a v minulosti prijala zákon, podľa ktorého sa príspevok (odvod) do II. piliera každoročne zvyšuje o 0,25 % z vymeriavacieho základu klienta. V súčasnosti dosahuje príspevok (odvod) do II. piliera 4,75 % a bude rásť až do výšky 6 %, čo dosiahne v roku 2024.

Benefity sporenia v II. pilieri

Je pozitívne, že stále viac mladých ľudí do 35 rokov, čo je horná hranica vstupu do II. piliera, začína myslieť na také veci, ako je dôchodkové zabezpečenie. „Dnešný mladý človek nemá žiadny dôvod premýšľať, či do II. piliera vstúpiť alebo nevstúpiť. Určite doň vstúpiť má, pretože ponúka množstvo výhod,“ konštatuje Višňovský. 

Hlavné výhody II. piliera:

  • Rozdelenie rizika medzi dva piliere – I. (Sociálna poisťovňa) a II. pilier (DSS).
  • Finančné prostriedky nasporené v II. dôchodkovom pilieri na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa sa môžu zhodnocovať v závislosti od výberu dôchodkového fondu.
  • II. pilier dáva možnosť sporenie zvýšiť o dobrovoľné príspevky v neobmedzenej výške.
  • V prípade nepriaznivého demografického vývoja môže sporiteľ v dôchodkovom veku dostávať z II. piliera vyššiu dávku, ako z I. piliera od Sociálnej poisťovne.
  • V prípade úmrtia sporiteľa sa úspory v II. pilieri dedia podľa občianskeho zákonníka alebo pripadnú oprávnenej osobe určenej v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. V prípade I. piliera získava financie štát.

Dôležitosť voľby typu dôchodkového fondu

Pre budúcu výšku úspor v II. pilieri je pre sporiteľa veľmi dôležitý aj výber vhodného typu fondu. V súčasnosti je takmer 80 % sporiteľov v tzv. garantovaných fondoch, čo spôsobil precedens z minulosti, keď vláda SR svojím rozhodnutím spôsobila odchod ľudí z akciových fondov do garantovaných, a tie prakticky nezarábajú. V poslednom období je však citeľné, že noví sporitelia už poctivo zvažujú výber fondu podľa toho, či viac preferujú stabilitu garantovaného fondu s minimálnym výnosom alebo chcú svoje úspory zhodnocovať.

„Trend nárastu sporiteľov v II. pilieri cítime aj v NN DSS – za posledný rok sme zaznamenali zvýšený počet novouzatvorených zmlúv o  starobnom dôchodkovom sporení o viac ako 63 %. Najviac existujúcich klientov pritom stále evidujeme v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Noví klienti si však pri uzatvorení zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) už vyberajú prevažne rizikovejšie fondy. Za prvý polrok 2019 evidujeme vyše 77 % nových NN klientov, ktorí si zvolili jeden z negarantovaných fondov (zmiešaný, akciový alebo indexový). Viac ako 21 % klientov si vybralo kombináciu garantovaného fondu s jedným z negarantovaných fondov a výlučne garantovaný fond si vybrali necelé 2 % nových NN klientov,“ uvádza Martin Višňovský, člen predstavenstva NN DSS a člen Predsedníctva Asociácie DSS.

Pre zabezpečenie dôchodku v dostatočnej výške je pre mnohých vhodné mať aj doplnkové dôchodkové sporenie, teda III. pilier. Jeho výhodou je, že ide o dobrovoľné sporenie na súkromný účet sporiteľa, na ktoré môže navyše prispievať sporiteľovi aj zamestnávateľ v rámci zamestnaneckého benefitu, pokiaľ taký poskytuje. „Financie z III. piliera je pritom možné čerpať min. po 10 rokoch od uzatvorenia zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení, resp. vstupom do dôchodku. Toto opatrenie bolo zavedené najmä preto, aby sporitelia nepoužili financie z III. piliera na iné, sekundárne účely. Finančné prostriedky z III. piliera majú primárne slúžiť na finančné zabezpečenie života na penzii a pokrytie výdavkov v dôchodkovom veku sporiteľa. Navyše, financie z III. pilieri sú predmetom dedičstva podľa občianskeho zákonníka alebo ich dedí oprávnená osoba označená v zmluve o doplnkovom dôchodkovom sporení,“ hovorí Daniela Tomášková, hovorkyňa NN Tatry – Sympatia a NN DSS.
 

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014